Правові проблеми реалізації права на працю в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Пилипенко П. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Пилипенко П. Д.

Опис курсу

Дисципліна «Правові проблеми реалізації права на працю в Україні» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої програми доктор філософії, яка викладається на 2 курсі у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам актуальні практичні та теоретичні знання, необхідні для завершального етапу засвоєння курсу Правові проблеми реалізації права на працю в Україні. У курсі представлено огляд наукових концепцій та правозастосувальну практику з метою вирішення практичних завдань у сфері реалізації права на працю.

Метою вивчення курсу «Правові проблеми реалізації права на працю в Україні» є набуття здобувачем ступеня доктора філософії необхідних знань та компетентностей у сфері правового забезпечення права на працю та розв’язання відповідних проблем шляхом науково-дослідницької діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та вироблення нових актуальних пропозицій щодо вдосконалення правових важелів здійснення громадянами права на працю в умовах глобалізації ринку праці.

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен

знати:

як узагальнювати та аналізувати наукові джерела, в яких з’ясовуються проблеми реалізації права на працю в Україні; основні методи наукового пізнання з допомогою яких критично оцінювати та аналізувати  нові ідеї у сфері реалізації права на працю; практику вирішення проблеми забезпечення  права на працю у зарубіжних країнах.

вміти:

застосовувати законодавство про працю; критично його осмислювати та виділяти проблеми, що постають у правозастосовній діяльності, яким у науковій літературі не приділяється достатньо уваги, пропонувати шляхи їх вирішення; генерувати власні ідеї щодо вдосконалення законодавства про працю та зайнятість.

Рекомендована література

  1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. Tom LX. 1 styczen 2019
  2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
  3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59.
  4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019.
  5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999.

Силабус:

Завантажити силабус