Правові форми використання земель в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Федорович В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Федорович В. І.

Опис курсу

Мета – є здобуття теоретичних знань щодо правових форм землевикористання в Україні – права власності, права постійного користування, права оренди земельних ділянок, права земельного сервітуту, емфітевзис, суперфіцій та інші права на чужі земельні ділянки, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства, що регламентує відносини у зазначеній сфері.

Завдання – є ознайомлення студентів із законодавством, яке регулює відносини власності на землі та відносини використання земель особами, які не є власниками земельних ділянок, аналіз навчальної та монографічної літератури, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Рекомендована література

Література

І. Підручники, навчальні посібники

 1. Ерофеев Б.В. Земельное право. М., 1998.
 2. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Семчика і П.Ф.Кулинича. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.
 3. Земельное право России. Учебник по специальности “Правоведение”. /Под редакцией В.В. Петрова. М.: 1995. – 300с.
 4. Земельное право. Учебник для вузов. /Отв. редактор – проф. С.А. Боголюбов. – М.: издательская группа НОРМА – ИНФРА. – 1999, – 400с.
 5. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. – М.: Юристь, 2000.

ІІ. Спеціальна література

 1. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. – Київ: Наукова думка, 1998.
 2. Андрейцев В.И. Земельная реформа: приватизация. Экология. Право. (сборник эксклюзивных очерков и нормативно-правовых актов). К., 1997.
 3. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних земельних відносин в Україні: історія і сучасність// Право України. – 1999. – № 2.
 4. Берлач А. Социально-экономические и правовые проблемы становления рынка земли в Украине. // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – №3. – с.36-40.
 5. Білик Ю.Д. Формування ринку сільськогосподарських земель і підвищення ефективності їх використання // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 2. – С.24-29.
 6. Боголюбов С.А., Минина Г.Л. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. – М.: НОРМА-ИНФРА*М, 2002.
 7. Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру: актуальні проблеми // Право України. – 2000. – № 6.
 8. Брукс Карен Земельная собственность в структуре сельского хозяйства Украины. // Економіка АПК. – 1995. – № 4. – С.17-27.
 9. Будзилович І., Юрченко А. Закон прийнятий. Проблеми, пов’язані з ним, залишаються (деякі питання до Закону України “Про оренду землі”) // Право України. – 1999. – № 6.
 10. Будзилович І., Юрченко А. Конституція України і деякі проблеми земельного законодавства. // Право України. – 1997. – № 11. – С.17-24.
 11. Будзилович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) // Право України. – 1994. – № 10.
 12. Будзилович І., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні. // Право України. – 1998. – С.24-30.
 13. Быстров Г.Е. Земельная и аграрная реформа в зарубежных странах: правовая теория и практика. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 196с.
 14. Быстров Г.Е. Правовое регулирование земельных реформ в зарубежных странах. // Государство и право. – 1996. – № 9. – С.92-103.
 15. Вовк О.М. Право громадян на землю в сільській місцевості. Автореферат кандидатської дисертації. Харків, 1997.
 16. Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Развитие рынка земли: правовой аспект. // Государство и право. – 1998. – № 2. С.50-58.
 17. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). – Івано-Франківськ, 1998.
 18. Грозовський І. Право власності на землю в Запорізькій Січі // Право України. – 1997. – № 8.
 19. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. – Одеса, 2000.
 20. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Автореф. канд. дис. – Київ, 1999.
 21. Даниленко А.С. Земельна реформа – поступ у третє тисячоліття // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 1. – С.3-9.
 22. Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні. – К., 1995. – 178с.
 23. Земельний кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2002.
 24. Земельні ресурси України. /за ред. В.В. Медведева, Т.М. Лахтионової. – К.: Аграрна наука. 1998. – 150с.
 25. Земельное законодательство зарубежных стран. – М., Наука, – 1982. – С.408.
 26. Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: теория и тенденции развития. – Москва, 1999.
 27. Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. – Москва – Юрист, 1999. – 248с.
 28. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. – № 8.
 29. Каракаш І. Земельна реформа і реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств. // Право України. – 1998. – № 12.
 30. Ковальчук Т. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України. – 2000. – № 1.
 31. Козаченко Л.П. З прийняттям Земельного кодексу України набуває нового статусу // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 4. – С.6-8.
 32. Корнієнко В., Самчук З. Проблеми приватизації землі. // Предпринимательство, хозяйство и право. – – № 6.
 33. Костецька Я. До історії земельних відносин і земельних реформ в Україні. // Вільний аграрник. – 1996. – № 1. – С.136-144.
 34. Кручок С.І. Методи грошової оцінки земельних ділянок // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 3. – С.38-44.
 35. Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 4. – С.11-14.
 36. Кулинич П.Ф. Правові аспекти прискорення реформування аграрного сектора економіки // Право України. – 2000. – № 4. – С.26-30.
 37. Невмержицька О.А., Голинев М.М, Сучасний стан та вдосконалення нормативно-правового забезпечення проведення земельної реформи в Україні // // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 3. – С.35-38.
 38. Нікітюк Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в Україні // Право України. – 1999. – № 6.
 39. Новаковський Л.Я. Конституційні основи земельної реформи і проблеми її здійснення. // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С.3-5.
 40. Новаковський Л.Я. Реформування земельних відносин в Україні: концептуальні положення та практика здійснення // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 4. – С.4-11.
 41. Носік В. Конституційно-правові засади формування ринку землі. // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С.13-16.
 42. Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. – № 3. – С.48-53.
 43. Петров В.В. Форма земельной собственности и предмет земельного права. // Вестник Московського университета. Серия “Право”. 1992. – №5.
 44. Право власності в Україні в умовах ринкових відносин. Тези доповідей та наукових повідомлень науково-практичної конференції молодих юристів. – К., 1995. – 73с.
 45. Право власності в Україні: навчальний посібник / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ні. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
 46. Правовые проблемы земельной и аграрной реформы в странах Центральной и Восточной Европы, России, Беларуси, Украины и других странах СНГ, государствах Балтии: Тезы докладов Международного конгресса. Минск, 9-10 сентябра 1999г. – Ми.: БГЭУ, 1999 – 255с.
 47. Пришляк А.М. Розвиток ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 1. – С.9-12.
 48. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів під ред. В.І.Семчика. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 49. Проблемы теории аграрного, природоресурсового и экологического права и методика предподавания в юридических вузах России аграрно-правовых и эколого-правовых дисциплин. (материали международного научно-методического семинара). // Государство и право. – 1999. – №4. – с.58-75; №5, с.55-70; №6, с.27-37; №7, с.14-48.
 50. Проблемы экологического, земельного права и законодательства в современных условиях. (обзор выступлений участников научно-практической конференции). // Государство и право – 1999. – №2. – с.39-48.
 51. Радченко Г.К. Проблеми набуття земель сільськогосподарськими підприємствами в умовах становлення ринкових економічних відносин // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 1. – С.66-71.
 52. Разметаев С.В. Право собственности на природные ресурсы в Украине. Харьков. – 1995.
 53. Саблук Л.Т. Земельна реформа в системі аграрних перетворень // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 3. – С.20-23.
 54. Семчик В.І. Соціально-правові гарантії земельної власності і землекористування. // Землевпорядний вісник. – 1997. – №1. – с.23-25.
 55. Сонюк В. Орендні правовідносини в структурі іпотечного права // Право України. – 1999. – № 7.
 56. Титова Н.И. Продовольственная проблема: земля, труд (правовые аспекты). – Львов, 1989.
 57. Титова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання // Право України. – 1998. – №4. – С.10-15.
 58. Титова Н.І. Новий земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти. // Право України: – 2002 № 4. с. 70-77.
 59. Титова Н.І. Фермер і закон. – Львів., 1996.
 60. Федорович В. Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва // Вісник Львівського університету. – Сер. Юридична. – Вип.35. – Львів, 2000.
 61. Хвесик М.А., Збагерська Н.В. Методологічні аспекти оцінки земельних ресурсів як основної складової національного багатства України // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 4. – С.96-100.
 62. Ченков Б.М. Становлення і розвиток земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 1. – С.8-10.
 63. Черноморец А.Є. Правовой режим земельной доли // Государство и право. – 1999. – № 12. – С.38-46.
 64. Чубуков Г.В., Погребной А.А. Земельная недвижимость: сделки, правовое регулирование: Учебное пособие. – М., 1997.
 65. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: «Консум». 1998. –224с.
 66. Шульга М.В. Правовое обеспечение отношений аренды земли // Предпринимательство, хозяйство, право. – 1997. – № 4.
 67. Юрченко А.Д. Коментарі до Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 4. – С.56-60.

ІІІ. Збірники нормативно-правових актів.

 1. Екологічне законодавство України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. – № 4.
 2. Екологія і закон: Екологічне законодавство України . У 2-х книгах. Книга 1. – К.: Юрінком Інтер. 1997. С.249-411.
 3. Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормативно-правові акти з земельних питань. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 4. Земельне законодавство України: Збірник нормативно-правових актів, судової та арбітражної (господарської) практики: У двох книгах. – К.: Урожай, 2002.
 5. Земельні відносини в законодавчих актах України. Київ, парламентське видавництво. 1999.
 6. Право власності на землю та його захист: Збірник нормативно-правових актів. – К.: Атіка, 2002.

ІV. Законодавство

 1. Конституція України // Голос України. – 1996. – 13 липня.
 2. Земельний кодекс України (в ред. від 25 жовтня 2001 року) // Урядовий курєр. – 2001. – 15 лист.
 3. Цивільний кодекс України
 4. Закон України “Про плату за землю” від 3 липня 1992 року (в ред. від 19 вересня 1996 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №45. – Ст.328.
 5. Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року
 6. Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – 22 жовтня
 7. Закон України “Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 6.
 8. Декрет Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних ділянок” від 26 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 10. – Ст.79.
 9. Постанова Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 10. – Ст.100; 1993. – № 26. – Ст.276; Голос України. – 1994. – 26 березня.
 10. Постанова Верховної Ради України “Про прискорення земельної реформи та приватизації землі” від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст.355.
 11. Указ Президента України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” від 28 травня 1999 року.
 12. Указ Президента України “Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують паливно-мастильні матеріали виключно населенню” від 29 грудня 1993 року // Голос України. – 1994. – 11 січня; Урядовий кур‘єр. 1994. 4 січня.
 13. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 року // Голос України. – 1994. – 16 листопада; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 14. Указ Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 року // Урядовий кур‘єр. – 1995. – 12 серпня; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 15. Указ Президента України “Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності” від 12 липня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – 18 липня.
 16. Указ Президента України “Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення від 19 січня 1999 року. // Урядовий кур‘єр. – 1999. – 23 січня.
 17. Указ Президента України “Про захист прав власників земельних часток (паїв) від 21 квітня 1998 року.
 18. Указ Президента України “Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)” від 15 грудня 1998 року
 19. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо задоволення потреб громадян у земельних ділянках” від 28.06.1999 р.
 20. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року
 21. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення” від 04.02.2000р.
 22. Указ Президента України “Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки” від 30 травня 2001 року
 23. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки” від 29 червня 2001 року
 24. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою від 2 квітня 2002 року.
 25. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб від 11 квітня 2002 року.
 26. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі” від 25 грудня 1998 року // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 1.
 27. Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків: Затв. наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Держжитлокомункоспу України та Фонду державного майна України від 5 квітня 1996 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 28. Порядок передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам України від 15 лютого 1993 року № 10 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 29. Інструкція про порядок складання, видання, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) Затв. наказом Держкомзему України від 15 квітня 1993 року №28.
 30. Порядок посвідчення договорів відчуження земельних ділянок. Затв. наказом Мін‘юсту і Держкомзему від 6 червня 1996р. №14/5/48. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 31. Порядок відмічення в паспорті громадян України факту передачі безплатно у приватну власність земельних ділянок. Затв. наказом МВС України і Держкомзему від 12 липня 1993 року №445. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 32. Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Затв. наказом Держкомзему України від 20 лютого 1996 року.
 33. Про складання схем поділу земель колективної власності на земельні частки (паї): Вказівка Держкомзему України від 1 липня 1997 року.

 

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 3. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 4. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму