Правове забезпечення землевпорядкування

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ващишин М. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ващишин М. Я.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – здобуття теоретичних знань щодо правового забезпечення землевпорядкування в Україні – землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок, державної реєстрації права власності на землю, права постійного користування, права оренди, права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших речових прав на земельні ділянки, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства, що регламентує відносини у зазначеній сфері.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомлення студентів із законодавством, яке регулює відносини у сфері землевпорядкування та визначає земельно-правовий статус громадян та юридичних осіб в Україні, аналіз навчальної та монографічної літератури, аналіз матеріалів практики державної реєстрації прав на землю, практики землеустрою, судової практики у земельних правовідносинах, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Рекомендована література

Література

І. Підручники, навчальні посібники

 1. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Семчика і П.Ф.Кулинича. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.
 2. Земельне право України : підруч. / Г.І.Балюк, Т.О.Коваленко, В.В.Носік та ін..; за ред.. В.В.Носіка. К.: «Київський університет», 2008. – 511 с.
 3. Земельне право : підручн. / М.В.Шульга, Н.О. Багай, В.І.Гордєєв та ін..; за ред.. М.В.Шульги. Х.: Право, 2014. – 368 с.

 

ІІ. Спеціальна література

 1. Андрейцев В.И. Земельная реформа: приватизация. Экология. Право. (сборник эксклюзивных очерков и нормативно-правовых актов). К., 1997.
 2. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії: монографія / В. І. Андрейцев / Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка. 2 – ге видання, виправлене. – К.: Знання, 2007.- С.446с.
 3. Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватними власниками та користувачами / А. Барабаш // Право України. – 2007. – № 4. – С. 111 -114.
 4. Барабаш Н. П. Поняття « Правовий режим земель»: підходи до тлумачення / Н. П. Барабаш // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2009.- Випуск 49. С. 179-189.
 5. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних земельних відносин в Україні: історія і сучасність// Право України. – 1999. – № 2.
 6. Берлач А. Социально-экономические и правовые проблемы становления рынка земли в Украине. // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – №3. – с.36-40.
 7. Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру: актуальні проблеми // Право України. – 2000. – № 6.
 8. Будзилович І., Юрченко А. Конституція України і деякі проблеми земельного законодавства. // Право України. – 1997. – № 11. – С.17-24.
 9. Будзилович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) // Право України. – 1994. – № 10.
 10. Будзилович І., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні. // Право України. – 1998. – С.24-30.
 11. Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять „емфітевзис” та „суперфіцій” у земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку / Д. Бусуйок // Право України. – 2006. – № 8. – С. 102-104.
 12. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). – Івано-Франківськ, 1998.
 13. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. – Одеса, 2000.
 14. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Автореф. канд. дис. – Київ, 1999.
 15. Гринько С. В. Правові аспекти реалізації прав на землю: Монографія./ С. Гринько //– К: Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172с.
 16. Даниленко А.С. Земельна реформа – поступ у третє тисячоліття // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 1. – С.3-9.
 17. Єрмоленко В.М.Щодо заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення [Текст] / В.М.Єрмоленко // Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н.Р.Кобецька, Н.О.Багай, Г.В.Мороз. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. – С. 102- 105.
 18. Земельний кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2002.
 19. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Семчика. – К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2003. – 676с.
 20. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України. Науково-навчальний посібник. // За ред. проф. Н.І.Титової. – Львів: ПАЇС, 2005. – 368 с.
 21. Земельні ресурси України. /за ред. В.В. Медведева, Т.М. Лахтионової. – К.: Аграрна наука. 1998. – 150с.
 22. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. – № 8.
 23. Каракаш І. Земельна реформа і реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств. // Право України. – 1998. – № 12.
 24. Ковальчук Т. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України. – 2000. – № 1.
 25. Козаченко Л.П. З прийняттям Земельного кодексу України набуває нового статусу // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 4. – С.6-8.
 26. Корнієнко В., Самчук З. Проблеми приватизації землі. // Предпринимательство, хозяйство и право. – – № 6.
 27. Костецька Я. До історії земельних відносин і земельних реформ в Україні. // Вільний аграрник. – 1996. – № 1. – С.136-144.
 28. Кручок С.І. Методи грошової оцінки земельних ділянок // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 3. – С.38-44.
 29. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: Монографія.- К.: Логос, 2011.- 688 с.
 30. Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 4. – С.11-14.
 31. Кулинич П.Ф. Правові аспекти прискорення реформування аграрного сектора економіки // Право України. – 2000. – № 4. – С.26-30.
 32. Лісова Т. Сучасні проблеми управління в галузі використання й охорони земель / Т. Лісова // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 93-97.
 33. Настечко К.О. Оформлення прав на чужі земельні ділянки : моногр. / К.О.Настечко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 240 с.
 34. Невмержицька О.А., Голинев М.М, Сучасний стан та вдосконалення нормативно-правового забезпечення проведення земельної реформи в Україні // // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 3. – С.35-38.
 35. Новаковський Л.Я. Конституційні основи земельної реформи і проблеми її здійснення. // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С.3-5.
 36. Новаковський Л.Я. Реформування земельних відносин в Україні: концептуальні положення та практика здійснення // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 4. – С.4-11.
 37. Носік В. Конституційно-правові засади формування ринку землі. // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С.13-16.
 38. Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. – № 3. – С.48-53.
 39. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: Монографія / Володимир Васильович Носік. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
 40. Право власності в Україні в умовах ринкових відносин. Тези доповідей та наукових повідомлень науково-практичної конференції молодих юристів. – К., 1995. – 73с.
 41. Право власності в Україні: навчальний посібник / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ні. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
 42. Пришляк А.М. Розвиток ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 1. – С.9-12.
 43. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів під ред. В.І.Семчика. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 44. Радченко Г.К. Проблеми набуття земель сільськогосподарськими підприємствами в умовах становлення ринкових економічних відносин // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 1. – С.66-71.
 45. Разметаев С.В. Право собственности на природные ресурсы в Украине. Харьков. – 1995.
 46. Рипенко А.И. Современные земельные правоотношения: проблемы и пути их решения : пособие для практиков и теоретиков. – 2-е изд. исправ. и доп. / А.И.Рипенко. – К.: ВД «Дакор», 2015. -300 с.
 47. Саблук Л.Т. Земельна реформа в системі аграрних перетворень // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 3. – С.20-23.
 48. Семчик В.І. Соціально-правові гарантії земельної власності і землекористування. // Землевпорядний вісник. – 1997. – №1. – с.23-25.
 49. Сонюк В. Орендні правовідносини в структурі іпотечного права // Право України. – 1999. – № 7.
 50. Титова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання // Право України. – 1998. – №4. – С.10-15.
 51. Титова Н.І. Новий земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти. // Право України: – 2002 № 4. с. 70-77.
 52. Титова Н.І. Фермер і закон. – Львів., 1996.
 53. Федорович В. Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва // Вісник Львівського університету. – Сер. Юридична. – Вип.35. – Львів, 2000.
 54. Харитонова Т.Є. Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / Т.Є.Харитонова. – Одеса : Юридична література, 2016. – 424 с.
 55. Хвесик М.А., Збагерська Н.В. Методологічні аспекти оцінки земельних ресурсів як основної складової національного багатства України // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 4. – С.96-100.
 56. Ченков Б.М. Становлення і розвиток земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 1. – С.8-10.
 57. Чубуков Г.В., Погребной А.А. Земельная недвижимость: сделки, правовое регулирование: Учебное пособие. – М., 1997.
 58. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: «Консум». 1998. –224с.
 59. Шульга М.В. Правовое обеспечение отношений аренды земли // Предпринимательство, хозяйство, право. – 1997. – № 4.
 60. Юрченко А.Д. Коментарі до Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 4. – С.56-60.

ІІІ. Збірники нормативно-правових актів.

 1. Екологічне законодавство України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. – № 4.
 2. Екологія і закон: Екологічне законодавство України . У 2-х книгах. Книга 1. – К.: Юрінком Інтер. 1997. С.249-411.
 3. Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормативно-правові акти з земельних питань. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 4. Земельні відносини в законодавчих актах України. Київ, парламентське видавництво. 1999.
 5. Право власності на землю та його захист: Збірник нормативно-правових актів. – К.: Атіка, 2002.

ІV. Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: httr://www.rada.gov.ua.
 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: httr://www.rada.gov.ua.
 3. Цивільний кодекс від 16 січня 2003р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: httr://www.rada.gov.ua.
 4. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] // Режим доступу: httr://www.rada.gov.ua.
 5. Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003р. .// Урядовий кур’єр . – 2003. – 6 серпня.
 6. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 5 червня 2003р. //Голос України. – 2003. – 8 липня.
 7. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. .// Урядовий кур’єр . – 2003. – 5 листопада.
 8. Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» від 5 червня 2003 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: httr://www.rada. gov.ua.
 9. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003р. // ВВР України.- 2003.-№39.-Ст.350.
 10. Закон України « Про оптові ринки сільськогосподарської продукції » від 25 червня 2009 року.// Урядовий кур’єр . – 2009. – 5 серпня.
 11. Закон України «Про державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: httr://www.rada.gov.ua.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри і порядок визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню» від 17 листопада 1997 року // Офіційний вісник України . – 1997.- № 14. – Ст.40.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11 квітня 2002 року // Офіційний вісник України . – 2002.- № 15. – Ст.818.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 3. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 4. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 5. http://www.nau.kiev.ua/
 6. lawukraine.com
 7. pravovik.com.ua
 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 9. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 10. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Матеріали

Перелік питань на іспит зі спецкурсу. Правове забезпечення землевпорядкування

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму