Правове забезпечення професійної діяльності (напрям підготовки 6.010102 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
220Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
220
Сирко М. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: закласти основи правових, освітніх та освітянських аспектів підготовки майбутніх педагогів, в тому числі сформувати у студентів систему знань щодо правового регулювання освіти, сучасних тенденцій розвитку законодавства України про освіту та правових відносин у сфері освіти.

Завдання: охарактеризувати конституційне право людини на освіту та його реалізацію в Україні, з’ясувати поняття освітнього права та законодавства України про освіту, визначити засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності, вивчити систему освіти в України, організаційно-правовий статус закладів освіти, проаналізувати правовий статус учасників освітнього процесу, трудові відносини в системі загальної середньої освіти.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • базові поняття освітнього права, систему законодавства України про освіту;
 • механізм та гарантії реалізації на практиці конституційного права кожного на освіту;
 • правовий статус учасників правовідносин у сфері освіти;
 • основи правового регулювання господарських, фінансових та управлінських аспектів освітньої діяльності;
 • міжнародно-правові стандарти в сфері освіти;
 • особливості трудових правовідносин у системі освіти.

вміти:

 • відповідати на основні теоретичні запитання теми;
 • аналізувати законодавство і нормативно-правові акти;
 • визначити зміст та склад освітніх правовідносин;
 • давати правову оцінку казусів-задач до теми заняття;
 • правильно розуміти структуру освіти;
 • застосовувати нормативно-правові акти освітнього законодавства України у своїй практичній діяльності.

Рекомендована література

Посібники:

 1. Валєєв Р.Г. Освітнє право України: (навч. посібник) / Р.Г. Валєєв.– Луганськ, 2011. – 287 с.

Література:

 1. Андрєєва Д.Є. До питання становлення освітнього права в Україні / Д.Є. Андрєєва // Вісник Запорізького національного університету (Юридичні науки). – 2011. – №12.
 2. Андрєєва Д.Є. Місце правового регулювання суспільних відносин у галузі освіти в сучасній системі права України /Д.Є. Андрєєва // Вісник Запорізького національного університету (Юридичні науки). – 2011. – №1. – С.11-15.
 3. Баняк В.О. Зміст права людини та громадянина на освіту // Наук. вісн. Юрид. акад. МВС України. – 2003. – №1. – С.17-29.
 4. Біла книга національної освіти України / [Т.Ф. Алеексєєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г. Кременя; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 2010. – 342 с.
 5. Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти / І. Вакарчук // Вища школа. – 2009. – №4. – С. 3-30.
 6. Гриневич Л.М. Освітнє законодавство і проблеми управління загальною середньою освітою / Л.М. Гриневич// Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України. Тези доповідей наук. – практ. конф., Київ 27-28 травня 2010 р. – К.: Нора-Друк, 2010. – с. 17-24.
 7. Давидова Н.О. Місце освітнього права в правовій системі України // Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою. – М. Київ, 28 січня 2014 р. Збірник наукових статей за матеріалами регіональної науково-практичної конференції – с.22-27.
 8. Закон України «Про освіту» Науково-практичний коментар / За заг. ред.. Кременя В.Г. – К., 2002. – 323 с.
 9. Зайчук В.О. Нормативно-правове забезпечення освіти в Україні // Вища освіта. – 2002. – № 2-3. – с. 3-19.
 10. Іванюк І.В. Освітня політика: Навч. посібник. – К.: Таксон, 2006. – 226 с.
 11. Клепко С.Ф. Визначення поняття загальної середньої освіти у законодавстві /С.Ф. Клепко// Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України. Тези доповідей наук. – практ. конф., Київ 27-28 травня 2010 р. – К.: Нора-Друк, 2010. – с. 57-61.
 12. Ковтунець В. Конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності [Електронний ресурс] Режим доступу: www.edu.law.org.ua/2009.
 13. Козюбра М.І. Конституційне право на освіту та проблеми реформування законодавства про освіту /М.І. Козюбра// Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України. Тези доповідей наук. -практ. конф., Київ 27-28 травня 2010 р. – с. 73-76.
 14. Корт – Ікаєва Т.Г. Освітнє право України: питання становлення // Митна справа. – 2011. – №1(73), частина 2.
 15. Корхут О.А. Ефективність механізму правового регулювання суспільних відносин в освітній сфері // Науковий часопис НПУ «Економіка і право». Випуск 28 -2015р. – С. 200-205.
 16. Красняков Є. Законодавство у сфері освіти – галузь самостійна // Віче. – 2003. – №9. – с. 60-62.
 17. Кремень В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. /Василь Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.
 18. Кулініч О.О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії /О.О. Кулініч/ Часопис Київського ун-ту права, 2007. – №4. – С. 88-92.
 19. Лазарєва Н. Державні послуги у сфері освіти: погляд на питання // Право України. – 2005. – № 11. – С. 17-20.
 20. Луговий В.І. Управління освітою: [навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності «державне управління»] / В.І. Луговий. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.
 21. Ніколаєнко С.М. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи: навч. посіб. / С.М. Ніколаєнко. – К.: ВУ «Політехніка» 2004. – 280 с.
 22. Романенко К.М. Особливості державного регулювання права на освіту в Україні / К.М. Романенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 12. – С. 18-24.
 23. Савчин М.В. Конституційні гарантії академічної свободи в Україні: сучасні виклики, проблеми та шляхи вирішення /М.В. Савчин/ Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України. тези доповідей наук. – практ. конф., Київ 27-28 травня 2010 р. – К.: Нора-Друк, 2010. – с. 152-155.
 24. Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя / М.Ф. Степко, Б.В.Клименко, Л.Л. Товажнянський. – Харків: НТУ, 2004. – 111с.
 25. Тарусова Л. Правове регулювання відповідальності у галузі освіти // Проф.тех освіта. – Юридичний супровід. – 2012. – № 5(41) – С. 13-17.
 26. Фініков Т.В. До законодавства про вищу освіту Польщі, Росії, України, Чехії / Т.В. Фініков. – К.:Таксон, 2000. – 346 с.
 27. Цимбалюк В.С. Науково-освітнє право України: методологічні, концептуальні, доктринальні положення до стратегії державної політики розвитку країни // Інформація і право. – 2016 – №2-С.173-180.
 28. Яновська Н.В. Навчальні заклади: організація та облік. – Х.: Фактор, 2000. – 684 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму