Правове становище сільськогосподарських товаровиробників

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ващишин М. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Ващишин М. Я.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – здобуття теоретичних знань щодо правового статусу сільськогосподарських товаровиробників в Україні – фермерських господарств, агрогосподарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, агрохолдингів, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм аграрного законодавства, що регламентує відносини у зазначеній сфері.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомлення студентів із законодавством, яке визначає правовий статус сільськогосподарських товаровиробників в Україні, аналіз матеріалів практики державної реєстрації сільськогосподарських товаровиробників, укладення та виконання агрогосподарських договорів, судової практики у аграрних правовідносинах, аналіз навчальної та монографічної літератури, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Рекомендована література

Література

І. Підручники, навчальні посібники

 1. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Семчика і П.Ф.Кулинича. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.

 

ІІ. Спеціальна література

 1. Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватними власниками та користувачами / А. Барабаш // Право України. – 2007. – № 4. – С. 111 -114.
 2. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. – Одеса, 2000.
 3. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Автореф. канд. дис. – Київ, 1999.
 4. Єрмоленко В.М.Щодо заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення [Текст] / В.М.Єрмоленко // Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н.Р.Кобецька, Н.О.Багай, Г.В.Мороз. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. – С. 102- 105.
 5. Земельний кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2002.
 6. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Семчика. – К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2003. – 676с.
 7. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України. Науково-навчальний посібник. // За  ред. проф. Н.І.Титової. –  Львів: ПАЇС, 2005. – 368 с.
 8. Каракаш І. Земельна реформа і реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств. // Право України. – 1998. – № 12.
 9. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: Монографія.- К.: Логос, 2011.- 688 с.
 10. Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 4. – С.11-14.
 11. Кулинич П.Ф. Правові аспекти прискорення реформування аграрного сектора економіки // Право України. – 2000. – № 4. – С.26-30.
 12. Кальніченко А. Оформлення земельних ділянок ОСГ, які перебувають у користуванні громадян // Землевпорядний вісник. – 2017.- №1, С.32-34.
 13. Право власності в Україні в умовах ринкових відносин. Тези доповідей та наукових повідомлень науково-практичної конференції молодих юристів. – К., 1995. – 73с.
 14. Право власності в Україні: навчальний посібник / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ні. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
 15. Пришляк А.М. Розвиток ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 1. – С.9-12.
 16. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів під ред. В.І.Семчика. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 17. Радченко Г.К. Проблеми набуття земель сільськогосподарськими підприємствами в умовах становлення ринкових економічних відносин // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 1. – С.66-71.
 18. Янчук В.В. Правове становище приватного підсобного господарства // К.: Юрінком Інтер, 1999.
 19. Як надати земельні ділянки для ОСГ із товарних сільгоспземель // Землевпорядний вісник, 2017 р, № 8, С.51-52.

 

ІV. Законодавство

 1. Конституція України // Голос України. – 1996. – 13 липня.
 2. Земельний кодекс України (в ред. від 25 жовтня 2001 року) // Урядовий курєр. – 2001. – 15 лист.
 3. Цивільний кодекс України
 4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року
 5. Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – 22 жовтня
 6. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 р. // Офіційний вісник України . – 1999. – №49 . – ст. 11.
 7. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України . – 2003 . – №13 . – Ст. 92 .
 8. Закон України «Про особисте селянське господарство» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 29, ст.232.
 9. Закон України «Про порядок виділення в натурі земельних ділянок власниками земельних часток (паїв)» від 5 червня 2003 р.// Офіційній вісник України .-2003.- №26 . – ст. 1252.
 10. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р.// Голос України . – 2003 .- № 139 . – 29 липня .
 11. Постанова Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 10. – Ст.100; 1993. – № 26. – Ст.276; Голос України. – 1994. – 26 березня.
 12. Постанова Верховної Ради України “Про прискорення земельної реформи та приватизації землі” від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст.355.
 13. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 року // Голос України. – 1994. – 16 листопада; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 14. Указ Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 року // Урядовий кур‘єр. – 1995. – 12 серпня; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 15. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року
 16. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення” від 04.02.2000р.
 17. Указ Президента України “Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки” від 30 травня 2001 року
 18. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки” від 29 червня 2001 року
 19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб від 11 квітня 2002 року.
 20. Порядок відмічення в паспорті громадян України факту передачі безплатно у приватну власність земельних ділянок. Затв. наказом МВС України і Держкомзему від 12 липня 1993 року №445. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 21. Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 664-р.
 22. Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Затв. наказом Держкомзему України від 20 лютого 1996 року.
 23. Про складання схем поділу земель колективної власності на земельні частки (паї): Вказівка Держкомзему України від 1 липня 1997 року.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 3. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 4. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 5. http://www.nau.kiev.ua/
 6. lawukraine.com
 7. pravovik.com.ua
 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 9. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 10. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму