Правове регулювання сімейних відносин

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Верес І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Верес І. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання сімейних відносин» є поглиблене засвоєння студентами положень сімейного законодавства, теоретичних знань у сфері сімейних відносин між батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування норм, що регулюють зазначену сферу сімейних відносин

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.
 3. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).
 4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року (дата набуття чинності для України – 23.03.1976 року) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 11.
 5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
 6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-42. – Ст. 492.
 8. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39.
 9. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
 1. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Cт. 70.
 2. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Cт. 232.
 3. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 року// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № – Cт. 354.
 4. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
 5. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – Ст. 509.
 6. Про затвердження Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року // Право України. – 1994. – № 7-8.
 7. Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 26.
 8. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року // Офіційний Вісник України. – – №18. – Ст. 926.
 9. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 18. – Ст. 925.
 10. Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 34
 11. Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 47. – Ст. 2128.
 12. Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власне імені, по батькові) фізичної особи: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 52. – Ст. 2115.
 13. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 65. – Ст. 2516.
 14. Про затвердження Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 76. – Ст. 2561.
 15. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 79. – Ст. 2660
 16. Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року //Офіційний Вісник України. – 2010. – № 101. – Ст. 3649.
 17. Про затвердження Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання: Наказ Міністерства юстиції України від 12.01.2011 року № 96/5// Офіційний Вісник України. – 2011. – № 4. – Ст. 238.
 18. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 26.02.2012 року № 20/5 //
 19. Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я : постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 року № 9 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 3.
 20. Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 року // Офіційний вісник України. – 2013. – № 82.
 21. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 року «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7.
 22. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 5.
 23. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя»// Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №1.
 24. Антошкіна В. К. Договірне регулювання відносин подружжя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. К. Антошкіна. – К., 2006.
 25. Ариванюк Т. О. Правове регулювання відносин власності між подружжям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»/ Т. О. Ариванюк. – К., 2002.
 26. Бикова О. Ю. Укладення та розірвання шлюбу за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. Ю. Бикова. – К., 2005.
 27. Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві: монографія / І.В. Венедіктова. – К., 2014. – 288 с.
 28. Верес І. Я. Проблеми правового регулювання сурогатного материнства// Адвокат. – 2013. – 3(150). – 48 с. – С. 27-31.
 29. Дякович М.М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом : монографія / М.М. Дякович. – К., 2014. – 520 с.
 30. Зілковська Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Л. М. Зілковська. – Київ, 2002.
 31. Карпенко О. І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування: автореф. дисер. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук.- Харків, 2002. – 20 с.
 32. Коренга Ю. В. Договір сурогатного материнства в сімейному праві України: монографія/ Ю. В. Коренга.- Луцьк, 2015.- 187 с.
 33. Красицька Л.В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: монографія / Л.В. Красицька. – К.: Видавництво Ліра- К, 2014. – 628 с.
 34. Левківський Б. К. Особисті немайнові права та обов’язки членів сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Б.К. Левківський. – Київ, 2004. – 20 с.
 35. Лепех С. М. Договір патронату за Сімейним кодексом України 2002 року / С. М. Лепех // Нотар. – 2005. – № 3-4.
 36. Лепех С. М. Інститут сепарації: проблеми застосування / С. М. Лепех // Право України. – – № 3.
 37. Лепех С. М. Прийомна сім’я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / С. М. Лепех // Вісник Львівського національного університету. – 2005. – № 41.
 38. Лепех С. М. Проблеми правового регулювання відносин конкубінату за Сімейним кодексом України 2002 року/ С. М. Лепех // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 3. – С. 147-153.
 39. Лепех С. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав / С. Лепех // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51.
 40. Лепех С.М. Сімейне право України : навчальний посібник/ С. М. Лепех. – Львів, 2010.
 41. Логвінова М. В. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків (осіб, які їх замінюють) за правопорушення, вчинені неповнолітніми : монографія / М.В. Логвінова. – Івано-Франківськ , 2009. – 206 с.
 42. Логвінова М. Усиновлення (удочеріння): національно та міжнародно-правові аспекти / М. Логвінова. – Івано-Франківськ, 2000.
 43. Майданик Р. А. Договори про утримання подружжя та дітей / Р. А. Майданик // Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. посіб. / відп. ред. Р. А. Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912 с.
 44. Майданик Р. А. Репродуктивні права: сурогатне материнство: навчально-практичний посібник. – К. – 2013. – 47 с.
 45. Мироненко В.П. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України: дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / В.П. Мироненко. – Київ, 2004. – С. 104-105.
 46. Москалюк В. Ю. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / В.Ю. Москалюк. – Xарків, 2003.
 47. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / за ред. Ю. С. Червоного. – К. : Істина, 2003. – 464 с.
 48. Ольховик Л. А. Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. А. Ольховик. – Харків, 2006. – 22 с.
 49. Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве / З. В. Ромовская. – Львов : «Вища школа», 1985. – 180 с.
 50. Ромовська З. В. Аліментні зобов’язання / З. В. Ромовська. – Львів, 1973.
 51. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.
 52. Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник / З. В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.
 53. Савченко Л. А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. А. Савченко. – Київ, 1997. – 25 с.
 54. Сімейне право України : підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.
 55. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.
 56. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : [монографія] / відп. ред.  Я. М.  Шевченко / Р. О. Стефанчук. – К. : КНТ, 2008. – 626 с.
 57. Супрун Т. С. Докази та доказування в справах про встановлення та оспорювання батьківства(материнства): автореф. дис. здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук.- Харків, 2017 – 18 с.
 58. Чорна Ж .Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ж. Л. Чорна. – Львів, 2005. – 17с.
 59. Чурпіта Г.В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: монографія. – К., 2016. – 434 .

 

Інформаційні ресурси

Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Розподіл студентів по групах Правове регулювання сімейних відносин

Робоча програма Правове регулювання сімейних відносин
Анотація вибіркової дисципліни Правове регулювання сімейних відносин

Тема 1 Загальні засади правового регулювання сімейних відносин 2019
Тема 2 Походження дітей 2019 р.
Тема 3 Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей
Зобов’язання щодо утримання батьків та дітей
Усиновлення
Форми сімейного влаштування дітей
Запитання на модуль 2 курс
Результати модуля