Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у сфері праці

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лещух Д. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Лещух Д. Р.

Опис курсу

Мета вивчення спецкурсу полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу досягнень науки трудового права, вітчизняного законодавства та правозастосовчої практики визначити правові дефініції, розкрити сутність та особливості організаційно-управлінських відносин у сфері праці, дати характеристику новим підходам і пропозиціям щодо удосконалення відповідного нормативно-правового забезпечення, а також правозастосовчої практики у цій сфері;

Завданням навчальної дисципліни є поглиблене вивчення Конституції України, Кодексу Законів про Працю України, законів та підзаконних нормативно-правових актів у сфері організаційно-управлінських правовідносин, визначити місце згаданих відносин в предметі трудового права, охарактеризувати способи правового регулювання цих відносин та з’ясувати суб’єктний склад організаційно-управлінських відносин у сфері праці;

 

Рекомендована література

”Література”

. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua.

 • Процевський О.І. Про предмет трудового права України / О.І. Процевський // Право України. – 2001. – № 12. – С. 81 – 86.
 • Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 р., № 137/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.
 • Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р., № 1045-XIV // Відом. Верхов. Ради. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
 • Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.2001 р., № 2436-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 3. – Ст. 171.
 • Чанишева Г. Колективні трудові відносини за проектом трудового кодексу України / Г. Чанишева // Право України. – 2009. – № 3. – С. 28 – 34.
 • 1 Конвенции и рекомендации МОТ // МБТ. – Женева, 1991.
 • 11. Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників: міжнар. документ від 09.12.1989 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_044/card6#Public
 • 12. Хартія основних прав Європейського Союзу: міжнар. документ від 07.12.2000 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524/card6#Public
 • 13. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: учебник / И.Я. Киселев. – М. : Изд. гр. НОРМА-ИНФРА•М, 1998. – 263 с.
 • 14. Кельман Л. Суб’єкти трудових правовідносин: проблемні питання / Л. Кельман // Право України. – 2011. – № 2. – С. 235 – 241.
 • 15. Скіпенко Р.Е. Правові аспекти становлення трудового процесуального права як самостійної галузі українського права / Р.Е. Скіпенко // Право України. – 2007. – № 7. – С. 41 – 44.
 • 16. Заржицький О. До питання про трудові процесуальні правовідносини / О. Заржицький, Н. Башмакова // Право України. – 2010. – №11. – С. 135 – 139.
 • 17. Заржицький О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України / О. Заржицький, О. Литвин. – 2007. – №8. – С. 54 – 56.
 • 18. Морозов Д.А. Трудовое процессуальное правоотношение: дисс. канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Д.А. Морозов. – Пермь, 2006. – 158 с.
 • Шамшина І. Юридична доцільність закріплення дефініції «працівник» у сучасному трудовому праві / І. Шамшина // Право України. – 2010. – № 12. – С. 124 – 129.
 • 2 Ярошенко О.М. Правовий статус сторін трудових правовідносин: автореф. дис.. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / О.М. Ярошенко. – Х., 1999. – 17 с.
 • 21. Чанишева Г. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання) / Г. Чанишева, Н. Болотіна // Право України. – 1999. – № 9. – С. 13 – 19.
 • 22. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: учебник / И.Я. Киселев. – М. : Дело, 1999. – 728 с.
 • 23. Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти / Л.
 • 24. Мельничук Н. Сторони колективного договору / Н. Мельничук // Право України. – 2010. – № 7. – С. 107 – 113.
 • 25. Ризаева А. Правовое регулирование участия трудящихся в управлении компанией в Европейском Союзе / А. Ризаева // Право и экономика. – 2006. – № 4. – С. 64 – 66.
 • 26. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р., № 2862-VI // Голос України. – 2011. – № 8.
 • 27. Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства / В. Костюк // Право України. – 2010. – № 8. – С. 95 – 101.
 • 28. Трудове право України: акад. курс : підруч. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, З.Я. Козак ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К., 204. – 536 с.
 • 30. Лазор Л. Правове регулювання правосуб’єктності у сфері трудового права в ринкових умовах / Л. Лазор // Право України. – 2010. – № 12. – С. 108 – 114.
 • Ярошенко О.М. Правосуб’єктність роботодавця та її зміст / О.М. Ярошенко // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. ; відп. ред. В.Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України. – 2001. – Вип. 51 – С. 129 – 138.
 • 32. Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства / В. Костюк // Право України. – 2010. – № 8. – С. 95 – 101.
 • 33. Середа О.Г. Роботодавець як суб’єкт трудового права: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / О.Г. Середа ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2004. – 19 с.
 • 34. Кришталь М. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин / М. Кришталь // Бюл. НСПП. – 2003. – № 2. – С. 49 – 55.
 • 35. Козак З. Поняття “роботодавець” за трудовим правом / З. Козак // Бюл. НСПП. – 2003. – № 7. – С. 44 – 50.
 • 36. Ильиных З.К. К вопросу о понятии предприятия как субъекта трудового права / З.К. Ильиных // Новая кодификация законодательства и развитие трудового права. – Свердловск. – 1974. – С. 32 – 44.
 • 37. Свічкарьова Я.В. Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Я.В. Свічкарьова ; Нац. юрид. акад. України. – Х., 2003. – 20 с.
 • 38. Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование труда руководителя организации: единство и дифференциация / Т.Ю. Коршунова // Журнал рос. права. – 1998. – №6. – С. 30 – 38.
 • 3 Глазырин В.В. Правовое регулирование труда исполнительных руководителей акционерных обществ / В.В. Глазырин // Зак-во и экон. – 1999. – № 11. – С. 24 – 31.
 • 4 Трудовые коллективы в системе советской социалистической демократии / под ред. В.А. Масленникова. – М. : Наука, 1979. – 256 с.
 • 4 Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: моногр. / П.Д. Пилипенко. – Л. : Вид. Центр Львів. Нац. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. – 214 с.
 • 4 Профсоюзные ассоциации: текущие проблемы // Труд в мире. Трудовые отношения, демократия и социальная стабильность. – М., 1998. – С. 25 – 29.
 • 4 Гетманець Н. Праводієздатність професійних спілок / Н. Гетманець, І. Козуб // Право України. – 2010. – № 12. – С. 115 – 123.
 • 4 Бондаренко Э.Н. О субъектах коллективного договора и правоотношениях по установлению условий труда / Э.Н. Бондаренко // Договорное регулирование имущественных и трудовых отношений. – Барнаул : Изд-во Алтайского ун-та, 1987. – С. 140 – 156.
 • 45. Процевський О.І. Шляхи розвитку прав профспілок в умовах ринкових відносин / О.І. Процевський // Концепція розвитку законодавства України: матер. наук.-практ. конф. (Київ, трав. 1996 р.). – К., 1996. – С. 272 – 273.
 • 46. Процевский А.И. Трансформация прав профсоюзов – реальность или миф? / А.И. Процевский // Вестн. Омского ун-та. – 1997. – Вып. 1.– С.
 • 47. Прокопенко В.І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи / В.І. Прокопенко // Право України. – 1999. – №6. – С. 106 – 109.
 • 48. Гончарова Г.С. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питань на практиці / Г.С. Гончарова // Право України. – 1999. – №10. – С. 30 – 33.
 • 49. Пилипенко П.Д. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» / П.Д. Пилипенко // Право України. – 2000. – №9. – С. 81 – 83.
 • 50. Сенников Н.М., Стремоухов А.В. Профсоюзное право как комплексная отрасль российского права / Н.М. Сенников, А.В. Стремоухов // Правоведение. – 2000. – №5. – С. 82 – 92.
 • 51. Щербань В. Проблемні аспекти легалізації професійних спілок // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах : зб. матеріалів круглого столу / за ред.. Л.П. Шумної. – Чернігів, 2007. – С. 41 – 44.
 • Процевський О. Правова природа згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця // Право України. – 2012. – № 6. – С. 171 – 179.
 • Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа: дис…докт. юрид. наук: 12.00.07 / О.І. Харитонова. –О., 2004.–435 с
 • Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади: навчальний посібник / В.Г. Воронкової. –К.: Професіонал, 2006.–576 с.
 • Козачок-Труш Н.В. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у сфері праці: дис…канд.. юрид. наук: 12.00.05 / Н.В. Козачок -Труш. –Л., 2011. –185 с.
 • Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею: дис…канд.. юрид. наук: 12.00.05 / О.А. Хименко. –К., 2013. –218 с
 • Поканевич Ю.В. До уточнення поняття «управління як особливого виду практичної людської діяльності» / Ю.В. Поканевич // Фінансові послуги та розвиток суб’єктів господарювання в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, магістрів і студ. старших курсів. –X.: ХІФ УДУФМТ, 2008. –С. 265-268
 • Вусенко Ю.В. Правові відносини, що забезпечують функціонування індивідуальних трудових відносин : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Ю.В. Вусенко; НАН України, Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. –К., 2012. –16 c
 • Чечоткін В.В.Зміст організаційно-управлінських відносин у сфері праці: дис. … канд. юрид. наук / 12.00.05 / В.В. Чечоткін. –Х., 2013. –182 с.
 • Чечоткін В.В. Види і класифікація правовідносин, що становлять предмет трудового права / В.В. Чечоткін / Публічне право. –2013. –No 2 (10). –С. 247-253.
 • Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею: дис…канд.. юрид. наук: 12.00.05 / О.А. Хименко. –К., 2013.–218 с.
 • Андрушко А.В. Інтереси працівників при виникненні трудових відносин / Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. правової конф. (Хмельницький, 18-19 листопада 2011 р.). –Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту економіки і права, 2001. С. 7-10.
 • Жадан О.В. Міжнародні трудові стандарти в системі державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні / О.В. Жадан // Теорія та практика державного управління. –2014. –Вип. 1 (44).–С. 239-246.
 • Грекова М.М. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 / М. М. Грекова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. –Х., 2009. –20 c.
 • Циганчук Н.А. Професійні спілки як суб’єкти трудового права: дис…канд.. юрид. наук: 12.00.05 / Н.А. Циганчук. –К., 2004. –204 с
 • Пилипенко Ю.П. Локальне правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку / Ю.П. Пилипенко // Вісн. Львів. ун-ту. –Серія: Юридична. –Львів: ЛДУ, 2007. –Вип. 46. –С. 144-151.
 • Лукаш С.С. Співвідношення централізованого і локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки: автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / С. С. Лукаш; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. –К., 2011. –32 c.
 • Яремчук О.В.Трудовий колектив як суб’єкт трудового права : Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.В. Яремчук; Нац. юрид. акад.
 • України ім. Я.Мудрого. –Х., 2005. –22 c.

  1. Костюк В.Л. Професійні спілки як суб’єкти трудового права: проблемні аспекти / В.Л. Костюк // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. –2007.–Т. 64. –С. 38-41.
  2. Данилова М.В. Роль охоронних і організаційно-управлінських відносин у трудовому праві // Форум права.–2013. –No 3. –С. 162-168
  3. Свиридов А.К. Организационно-правовые отношения по соціальному партнерству в сфере трудового права: автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук / спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» А.К. Свиридов. –СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2007. –27 с
  4. Єрьоменко В.О. Основи нормування праці: навч. посіб. / Єрьоменко В.О., Рижиков В.С., Коваленко С.О. –К.: Дельта, 2006. –288 с.
  5. Осадча Н.В. Інтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері праці до Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Осадча Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.-Київ, 2014. -16с.
  6. Чанишева Г.І. Участь працівників в управлінні підприємством як форма соціального партнерства / Г.І. Чанишева // Законодавство України: проблеми вдосконалення: зб. наук. праць. –Вип. 7. –K.: Ін-т зак-ва Верховної Ради України, 2001.–С. 187-199.
  7. Клименчук Н.М. Колективні угоди як акти соціального партнерства [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Клименчук Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –К., 2011. –18 с.
  8. Колективний договір в нових умовах господарювання [Текст]: монографія / І. О. Котвіцький. -Київ : Ніка-Центр, 2015. –311 с
  9. Приміч Д.В. Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Приміч Денис Володимирович ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. –О., 2013. –20 с.
  10. Чанишева Г.І. Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України [Текст] : монографія / Г. І. Чанишева, Д. В. Приміч ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. –Одеса : Фенікс, 2014. –204 с
  11. Шиманська К.В. Бухгалтерський облік і контроль операцій з виконання колективного договору: організація і методика [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Шиманська Катерина Володимирівна; Житомир. держ. технолог. ун-т. -Житомир, 2010.–21 с.
  12. Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів [Текст] / Національна служба посередництва і примирення ; упоряд. В. М.Руденко. –К. : Основа, 2002. –712 с.
  13. Міщук М.О. Проблеми правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Міщук Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. –Київ, 2015. –36 с.
  14. Сорочишин М.В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці [Текст]: монографія / М.В. Сорочишин; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. -Одеса: Юридична література, 2014. –208 с.

   Інформаційні ресурси

  1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
  2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua;
  3. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.court.gov.ua.
  4. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua.

   

  Навчальна програма

  Завантажити навчальну програму