Правове регулювання інтелектуальної власності в ЄС

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Тарасенко Л. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування теоретичних та практичних проблем здійснення, охорони та захисту прав інтелектуальної власності в країнах ЄС та вивчення відповідного правового регулювання і позицій судової практики щодо захисту прав інтелектуальної власності в країнах ЄС.

Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування законодавчої бази щодо охорони прав інтелектуальної власності в країнах ЄС, аналіз колізій та прогалин законодавства, дослідження судової практики, порівняння законодавства України і країн ЄС, вивчення шляхів адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності до стандартів ЄС.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського права, цивільного процесуального права, господарського процесуального права.

Структура курсу:

Тема 1 Загальна характеристика права інтелектуальної власності в ЄС

Тема 2 Авторське право в ЄС

Тема 3 Суміжні права в ЄС

Тема 4 Право ІВ на винаходи та корисні моделі в країнах ЄС

Тема 5 Промислові зразки в країнах ЄС

Тема 6 Торговельні марки та комерційне найменування в країнах ЄС

Тема 7 Право на зазначення походження товарів, робіт, послуг в країнах ЄС.

Тема 8 Інші об’єкти права інтелектуальної власності в країнах ЄС

Тема 9 Захист прав інтелектуальної власності в країнах ЄС

Тема 10 Адаптація українського законодавства і законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності

Рекомендована література

Інтелектуальне право України /за ред. О.С.Яворської О.С. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 608с.

Атаманова Ю. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. — X.: ДИВ, 2004.

Абдуліна А.І. Прецедентне рішення Верховного Суду США// Інтелектуальна власність. – 2013. – № 3.

Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / за ред. А.С. Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і до- кументи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р.В. Дроб’язко. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2001. — 520 с. Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. — 460 с.

Андрощук Г. Модернізація Закону про авторське право Канади // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 8.

Андрощук Г. Несподіване рішення італійського суду: Gucci v. Guess // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 2.

Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С 26-32.

Андрощук Г. Інститут корисної моделі у патентному праві ЄС / Г. Андрощук, Л. Работягова // Інтелектуальна власність. — 2001. — №11. — С. 37-44.

Бочарова Н. Права інтелектуальної власності ЄС. Гармонізація з національним законодавством // Віче. – 2006. – липень. – № 13. – . режим доступу: http://www.viche.info/journal/278/

Висоцька Л. Про підсумки роботи Апеляційної палати ДСІВУ та перспективи її подальшої діяльності // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 2.

Гандзюк Ю., Власов М. Особливості авторського збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв: європейський досвід // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 12.

Демченко Т.С. Правове регулювання промислової власності в Європі та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення / Демченко Т.С. – К.: Преса України, 2005. – 64с.

Дроб’язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 1. – С. 3-13.

Дроб’язко В. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу / В. Дроб’язко // Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 2006. – С. 66-113.

Дроб’язко Р. Правова охорона комп’ютерних програм у ЄС / Р. Дроб’язко // Інтелектуальний капітал. – 2003. – № 1. – С. 9-13.

Демидович Є., Прохоров-Лукін Г. Захист авторського права і суміжних прав у кримінальному законодавстві деяких європейських країн // Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття. – 2012. – режим доступу: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=310

Еременко В.И. Реформа европейской патентной системы / В.И. Еременко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2001. – № 8. – С. 43-45.

Еннан Р.Є. Правова охорона інтелектуальної власності в ЄС: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку  // Часопис цивілістики. – Одеса. – 2012. – Випуск 13. – С. 113-119.

Законодавство Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності» // Науково-практичне видання, КНУ ім..Т.Шевченка. – К. – 2010.

Капіца Ю.М. Охорона прав на промислові зразки у ЄС / Ю.М. Капіца, В.П. Воробйов // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4. – С. 73-77.

Капіца Ю. Напрямки адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. – 2005. – №1. – С. 66–70

Капіца Ю. Гармонизация прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы/ Под ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Інтер, 2003. – С. 513–536.

Капіца Ю.М. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 4. – С. 3-11.

Комзюк Л.Т. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС / Л.Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 5. – С. 59-64.

Комзюк Л.Т. Деякі питання гармонізації охорони суміжних прав у контексті європейської інтеграції / Л.Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 5. – С. 53-59.

Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в ЄС /І. Кожарська // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 6. – С. 6-11.

Люка А. Уніфікація режиму охорони авторського права і суміжних прав у рамках Європейського Союзу / А. Люка // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – С. 6-15.

Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3534

Патентні системи та законодавство країн СНД і Балтії. Ч. 2 [Текст] : збірник нормативно-правових актів / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 408 с.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / За ред. О.П. Орлюк. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464с.

Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / за загал. ред. Н. М. Мироненко; НДІ ІВ НАПрНУ — К. : Інтерсервіс, 2012. — 396 с.

Прохоров-Лукін Г., Кириченко І. Судова експертиза як невід’ємна складова ефективного захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2005. – № 2. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1585

Петренко П. Роль суду ЄС у правовому регулюванні захисту авторського права і суміжних прав у європейському союзі // режим доступу http://www.spilnota.org.ua/ua/article/id-1112/

Романадзе Л.Д. Європейський досвід застосування деяких способів захисту прав на торговельні марки / Л.Д. Романадзе // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 1. – С. 29-41.

Руденко О.В. Уніфікація норм авторського права в Директивах ЄС / О.В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького універси- тету. – 2003. – Вип. 180. – С. 68-72.

Скордамалья В. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: Навч. посіб. / Скордамалья В. – К.: ІМВ КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2004. – 156с.

Слобожанин С.В. Новеллы европейского патентного законодательства / С.В. Слобожанин // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 177-181.

Тарасов Д. Про реформу права інтелектуальної власності в Євросоюзі // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 3.

Матеріали

Робоча програма прав.рег. ІВ в країнах ЄС

Практикум

модуль питання

питання для самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму