Правове регулювання господарської діяльності корпорацій

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Мартин В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є законодавство України, яке регулює відносини які виникають в сфері господарської діяльності корпорацій, а також судова практика вирішення спорів щодо захисту прав корпорацій.

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння спецкурсу необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, господарське, цивільне, адміністративне, фінансове, міжнародне приватне право та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, суб’єкти господарських  правовідносин, особливості господарських правовідносин, поняття та зміст корпоративних прав, система органів управління господарських товариств, правовий режим майна та інш.

Метою дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності корпорацій» є – опанування студентами теоретичних та практичних проблем правового регулювання господарської діяльності корпорацій в Україні, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері. Завдання – аналіз актів господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • джерела правового регулювання господарської діяльності корпорацій;
 • правовий режим майна корпорацій; державна реєстрація нерухомого майна корпорацій;
 • промислова власність корпорацій;
 • господарські зобов’язання корпорацій (загальні положення).
 • основні особливості майново-господарських та організаційно-господарських зобов’язань корпорацій;
 • загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання. Зміст господарського договору. Способи визначення змісту господарських договорів.
 • порядок укладання господарських договорів корпораціями;
 • господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин.
 • господарські санкції як правовий засіб відповідальності корпорацій у сфері господарювання. Підстави господарсько-правової відповідальності корпорацій. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності.
 • відшкодування збитків у сфері господарювання. Збитки.  Склад та розмір відшкодування збитків;
 • штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції.

вміти:

– правильно застосовувати законодавство;

– підготувати проекти договорів  та ін.

– аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 1. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография.– К.: Наукова думка, 2003.– 160 с.
 2. Васильев А. С., Кузнецов Э. А. Формирование системы корпоративного права в Украине // Рыночная экономика: современная теория и практика управления: Научн. сб. / Под общ ред. Кузнецова Э. А.– Одесса, 1998.– С. 213–228.
 3. Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В. С.– К.: Атіка, 2000. – 544 с.
 4. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. (2-е вид., змін. та доп.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
 5. Вінник О.М. Конфлікт інтересів в акціонерному товаристві // Юридичний вісник України. – 2009. – № 21.
 6. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.
 7. Вінник О.М. Зловживання корпоративними правами // Законодат. обеспечение экон. политики гос-ва и юрид. образование: мат-лы межд. научно-практ. конференции 16-17 апреля 2009 р.- Донецк, 2009. –  226-229
 8. Вінник О.М. Договори акціонерного товариства // Юридична Україна. – 2009. –  № 11-12. – С.216-227.
 9. Воловик О.А. Інтереси господарських товариств: проблеми правового забезпечення в корпоративних відносинах: Монографія. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – 132 с.
 10. Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 23с.
 11. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – XIV, 391 с.
 12. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Договоре о ЕС и в практике Европейского сообщества. –  М.: Волтерс Клувер, 2004. – 224 с.

13.  Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. — 317 с.

14.   Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків, 2003. – 688 с.

 1. Здорнюк Г. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств. – К.: Юридическая практика, 2007. – 480 с.
 2. Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник для вузов.– М.: НОРМА, 1999.
 3. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие.– Х.: Эспада, 1999.
 4. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія “Юридичний радник”. – Х.: Страйд, 2005. – 432 с.
 5. Кооперативне право. Підручник / За ред. чл.-кор. НАН України В. І. Семчика.– К.: Ін Юре, 1998.
 6. Корпоративне право Республіки Польща (основні положення) : наук.-практ.посіб. К..: Юрінком Інтер, 2008. – 232 с.
 7. Корпоративне управління: Монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2007. – 500 с.
 8. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах: Моногр. / За заг. ред. І. Розпутенка та Баррі Лессера. – К.: К.І.С., 2004. – 306 с
 9. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. Ред. Д.ю.н. В.А. Белова. – М.: ЮРАЙТ, 2009. – 678 с.
 10. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.
 11. Кравчук В.М. Припинення корпоративних відносин в господарських товариствах: Монографія. – Львів: Край, 2009. – 464 с.
 12. Крупка Ю.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про господарські товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 272 с.
 13. Красько И.Е. Корпоративное право: Избранные статьи. – К.: Юстиниан, 2004. – 64 с.
 14. Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Очерки акционерного права Украины.– К., 1995.
 15. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації: Монографія. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2009. – 168 С.
 16. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник. З-е вид., перероб.і длопов., К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.
 17. Саракун І.Б. Здіснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект). Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2008. – 21 с.
 18. Сердюк Е.Б. Акционерные общества и акционеры: корпоративные и обязательственные правоотношения. – М., 2005. – 192 с.
 19. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. – М.: Статут, 2000. – 666 с.
 20. Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2008. – 200 с.
 21. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права. Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.
 22. Щербина В.С. Правова природа корпоративних відносин // Українське комерційне право. – 2006. – № 7. – С. 10-14.
 23. Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2001. – 15 с.

Матеріали

право регулювання господарської діяльності корпорацій тести

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму