Право на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Пилипенко П. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932професор Пилипенко П. Д.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – студенти повинні усвідомлювати сутність цього соціально-економічного права, його юридичну природу та об’єктивні умови реалізації у ринкових відносинах, тлумачити основні міжнародні акти та акти і норми вітчизняного права, які визначають засади права на працю.

Завдання вивчення дисципліни полягає у засвоєнні і закріпленні студентами основних положень стосовно права на працю, визначення  його змісту, а також визначення поняття  та видів гарантій права на працю та можливостей його реалізації в сучасних умовах.

Рекомендована література

Література

 1. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. – М.: Юрид. лит., 1948.
 2. Андрушко В., Кондратьєв Р. Спірні моменти судової практики у світлі нового тлумачення поняття “примусова праця” // Право України. – 1998. – № 3. – С. 31-32.
 3. Бабаскін А. Правове регулювання зайнятості молоді в умовах переходу до ринку // Право України. – 1992. – №10.
 4. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – №11. – С.33.
 5. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість // Право України. – 1998. – № 2.
 6. Бугров Л.Ю. Свобода труда и свобода трудового договора в СССР. – Красноярск: Изд-во Красноярск. гос. ун-та, 1984.
 7. Желтов О.Б. Развитие законодательства о трудовых договорах (контрактах). // Вестник Московского университета, 1995, №2.
 8. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59.
 9. Жернаков В. Поняття примусової праці за законодаством України // Право України, 1997. – №10. – С.35-43.
 10. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.
 11. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3.
 12. Іншин М. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. – 1998. – №3.
 13. Козак З.Я. Контракт за трудовим правом України: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1998.
 14. Лазор В. Щодо відмінних ознак трудового договору // Право України. – 1999. – № 11. – С.80.
 15. Лазор Н. Відмежування трудового договору від цивільних договорів // Право України. – 1997. – №12.
 16. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. – М., 1989.
 17. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999.
 18. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України, 1999. – №6. – С.101-105.
 19. Российское трудовое право. / Под ред. А.Д.Зайкина. – М., “ИНФРА-НОРМА”, 1997.
 20. Соболев С.А. Трудовое законодательство и мотивация поведения человека. // Государство и право, 1995, №1. – С.69.
 21. Уржинский К.П. Гарантии права на труд. – М.: Юрид. лит., 1984. – 200 с.
 22. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1.
 23. Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 2-ге вид., допов. та переробл.- К.: А.С.К., 2001. – 1072 с.
 24. Трудове право України: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: ІнЮре, 2003. – 536 с.
 25. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во “Знання”, КОО. – 2000.
 26. Трудовое право России. Учебник. Под ред. О.В.Смирнова. Изд. 3-е – М., “Проспект”, 2000. – С.278.
 27. Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1999. – 19 с.
 28. Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 1997. – 24 с.
 29. Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. – М., 1996.
 30. Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. – 2000. – № 8.

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України “Про зайнятість населення” // Відомості Верховної Ради – 2013. – № 24. – Ст. 242.
 4. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які проходять службу на території України та членів їх сімей” // Голос України. – 10 січня 1992 року.
 5. Закон України “Про охорону праці” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
 6. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст.529.
 7. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 61.
 8. Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 9. Закон України “Про відпустки” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 10. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 11. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст. 227.
 12. Закон України “Про організації роботодавців” // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 22. – Ст. 216.
 13. Закон України “Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001 – 2004 роки” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 31. – ст. 215.
 14. Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про умови праці тимчасових робітників і службовців” від 24.09.1974р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1974. – №40.
 15. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.197 “Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах” 4р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1974. – №40.
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності”. // ЗП Уряду України. – 1993. – №6. – Ст. 121.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” // Офіційний вісник України. – 2013. – № 16. – 8. – Ст. 554.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення письмової форми трудового договору з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею” від 16.11.1994р. // ЗП України. – 1995. – №2. – Ст.31.
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1996р. “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” // Урядовий кур’єр. – 1996. – 10 жовтня. – № 191–192.
 20. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 169
 21. Список сезонних робіт і сезонних галузей, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 14.
 22. Положення про порядок організації сезонних робіт, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р.
 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору” від 19.03.1994р. // ЗП України. – 1994. – №7. – Ст.172.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності” від19.03.1993р. //ЗП Уряду України. – 1993. – №6. – Ст.121.
 25. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою” від 08.06.2001р. № 260.
 26. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затв. Наказом Мінпраці, Мінюстом, Мінфіном України 28.06.1993р. // Урядовий кур’єр. – 14.08.93р
 27. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затв. Наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального захисту населення України від 27.03.1993р. // Праця і зарплата. – 1993. – №7.
 28. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.1984р. // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – №11.
 29. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття “професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації”, використаного в абзаці шостому частині першої статті 431 Кодексу законів про працю України (справа про профспілку, що діє на підприємстві) від 29.10.1998р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – Ст.1675.
 30. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.338-355.
 31. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.348-349.
 32. Генеральна угода Про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, укладена між Кабінетом Міністрів України та Федерацією профспілок України // Урядовий кур’єр від 24.1.1. 2010. – № 220.

 

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конвенція про скасування примусової праці N 105 від 05.06.1957р.
 2. Конвенція Міжнародної організації праці N 156 від 23.06.1981р. про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками (Конвенцію ратифіковано Законом N 1196-XIV від 22.10.99).
 3. Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100 від 29.06.1951р.
 4. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці на шахтах N 183 від 22.06.1995р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997р.
 5. Рекомендація щодо праці жінок у нічний час у сільському господарстві N 13 від 25.10.1921р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997р.
 6. Рекомендація щодо нічної праці дітей та підлітків у сільському господарстві N 14 від 25.10.1921р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997 р.
 7. Рекомендація щодо мінімального віку приймання дітей для промислової праці на сімейних підприємствах N 52 від 22.06.1937р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, “Основа”, Київ, 1997 р.
 8. Конвенція про працю на умовах неповного робочого часу № 175 від 24.07.1974р.
 9. Рекомендація щодо умов праці молодих людей, зайнятих на підземних роботах у шахтах та копальнях N 125 від 02.06.1965р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 10. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці і виробничого середовища N 164 від 03.06.1981р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1998р.
 11. Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості N 6 від 29.10.1919р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 12. Конвенція про працю жінок у нічний час N 41 від 04.06.1934р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 13. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий N 111 від 15.06.1960 р. “Международная защита прав и свобод человека” Москва, “Юридическая литература”, 1990

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 3. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 4. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 5. http://www.nau.kiev.ua/
 6. lawukraine.com
 7. pravovik.com.ua
 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 9. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 10. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Матеріали

Перелік питань на державний іспит 2018

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму