Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми і бази даних

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Самагальська Ю. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Навчальна дисципліна  покликана ознайомити студентів з основними проблемами реалізації права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, ознайомити з нормативно-правовими актами у цій сфері; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці.

Мета спецкурсу полягає в опануванні студентами  юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із правом інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, правовим регулюванням реалізації права інтелектуальної власності на ці об’єкти, а також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Поняття та особливості комп’ютерної програми як об’єкту права інтелектуальної власності;
 • Поняття та особливості бази даних як об’єкту права інтелектуальної власності;
 • Особливості набуття та здійснення авторських прав на комп’ютерні програми та бази даних;
 • Захист авторських прав на комп’ютерні програми та бази даних.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини в сфері захисту права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних ;
 • укладати договори щодо передачі авторських прав на комп’ютерні програми та бази даних;
 • аналізувати практичні казуси.

Структура курсу:

Тема 1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних.

Тема 2. Комп’ютерна програма  та база даних як об’єкт права інтелектуальної власності .

Тема 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних.

Тема 4 Особисті немайнові та майнові права на комп’ютерну програму та базу даних.

Тема 5. Правове регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних.

Тема 6 Охорона та захист права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму та бази даних.

Тема 7. Правове регулювання права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму та базу даних за законодавством Сполучених Штатів Америки та країн Європейського Союзу.

Тема 8. Особливості здійснення господарської діяльності у ІТ-сфері.

Рекомендована література

 1. Дмитришин В. С. Набуття та передання авторських прав на коп’ютерні програми: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. – Київ, 2008. – С. 21.
 2. Дроб’язко В.С. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти. – К., 2008. – 132 с.
 3. Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні прав в Європі: монографія /Ю.М. Капіца, С. К. Ступак, О.В. Жувака. – К., 2012. – 696 с.
 4. Коваль М. Як захистити інтелектуальну власність у сфері ІТ І які з глобальних тенденцій варто врахувати в українському законодавстві // http://forbes.net.ua/ua/opinions/1411899-yak-zahistiti-intelektualnu-vlasnist-u-sferi-it
 5. Литвин С. Й. Право CUI GENERIS на неоригінальні бази даних: проблемні питання визначення змісту // Часопис Київського університету права. – 2009. -№ 2. – С. 142-146.
 6. Маліновська І.М. Авторсько-правові критерії охороноздатності бази даних// Форум права.- 2012.- № 3.- С. 411-417.
 7. Маліновська І. До питання про визначення первинного суб’єкта авторських прав на базу даних // Підприємництво, господарство і право. – 2012.-№ 12. – С. 45-48.
 8. Мельник О. М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. юрид. наук.– Київ, 2004. –36 с.
 9. Охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності:теорія і практика: монографія / С. А. Петренко – К., 2011.– 172 с.
 10. Петренко С.А. Правова охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку: автореф. дисертації на здобуття наук.ступеня канд. юрид. наук. – Київ. – 2010. – 21 с.
 11. Рим О. Судовий захист права на комерційну таємницю у трудових правовідносинах //  http://h.ua/story/425010/#ixzz4MuxKnKcg
 12. Селіванов М. В. Захист права на комп’ютерні програми (авторсько-правовий аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. –Харків., 2002.
 13. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: монографія. – Х., 2002.
 14. Інтелектуальне право України / За заг. Редакцією проф. О.С. Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 – 608.

Матеріали

робоча програма комп.прогр.

питання на модуль комп.прогр.

Самостійна робота комп.прогр.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму