Права людини та їх захист в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Гончаров В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Гончаров В. В.
Левицька Н. О.
доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування прав людини, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму..

Викладання цього курсу передбачає читання лекцій, проведення практичних занять, написання студентами письмових робіт і складання заліку.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері прав людини;
 • підготовка студентами проектів правових документів;
 • визначення стану дотримання прав людини в Україні;
 • ознайомлення студентів з основними засобами захисту прав людини.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– поняття прав людини та джерела, якими вони закріплені;

– зміст окремих категорій прав людини;

– національні засоби і процедури їх захисту;

– міжнародні засоби і процедури їх захисту;

– основні засоби і процедури захисту від дискримінації;

– основні помилки, яких припускаються громадяни при захисті своїх прав.

вміти:

– кваліфікувати ті чи інші дії як такі, що порушують права людини;

– відрізняти порушення прав людини від порушення інших суб’єктивних прав;

– складати документи для захисту своїх прав людини;

– оптимально використовувати юридичні засоби для захисту своїх прав людини.

Рекомендована література

 1. Гончаров В. Презумпція про права людини та презумпція конституційності нормативних актів / В. Гончаров // Право України. – 2015. – № 2. – С. 175-185;
 2. Права людини у діяльності міліції: Навчальний посібник / Кол. авт., за заг. ред. Акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.О. Погребного та співголови Харківської правозахисної групи канд. техн. наук Є.Ю. Захарова. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 216 с;
 3. Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням та поганому поводженню – Харків: Права людини, 2007. – 400 с.;
 4. Буроменский М.В. Обращение в Европейский суд по правам человека: практика Суда и особенности украинского законодательства / М.В. Буроменский ;
 5. Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Фолио, 2000. – 32 с.; Права людини в галузі охорони здоров’я — 2011. — Харків: Права людини, 2012. — 208 с.
 6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави / П.М. Рабінович ; Навч. посібник. — Вид. 9-е, зі змінами. — Львів: Край, 2007. — 192 с.
 7. Рабінович П. Основоположні права людини: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження та викладання / П. Рабінович // Право України. — 2015. — №2. — С. 9-24.
 8. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини. Навчальний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 218 с.
 9. Права людини у фокусі новітньої історії. / За ред. Є. Ю. Захарова. — Харків: Права людини, 2013. — 420 с.
 10. Cranston Maurice. Human Rights: Real and Supposed / Maurice Cranston // Political Theory and the Rights of Man [edited by D. D. Raphael]. —Bloomington: Indiana University Press, 1967. — Рp. 43-51.
 11. Donnelly, Jack. The Relative Universality of Human Rights / Jack Donnelly // Human Rights Quarterly. — Volume 29. — Number 2, May 2007. — Pp. 281-306. / [Electronic resource]. – Access mode: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjc1avs1LXPAhVFESwKHbGsCgcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.du.edu%2F~jdonnell%2Fpapers%2Frelative%2520universality%2520hrq%2520rev1.doc&usg=AFQjCNFBDGR7IrgKMxoI2qtZf1J_F_ekdw&sig2=G6lfCvq6707todNrPxqPwg&cad=rja

Матеріали

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. зі змінами та доповненнями / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1013.3.10&nobreak=1
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV з змінами та доповненням / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 3. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 63. – Ст. 379
 4. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
 5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
 6. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042
 7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму