Права людини та Інтернет

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Ничка Ю. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та засвоєння студентами особливостей правового регулювання забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини в Інтернеті на основі:

 • міжнародно-правових документів, зокрема стандартів Ради Європи та Європейського Союзу;
 • практики Європейського Суду з прав людини;
 • актів національного законодавства та практики їх застосування.

 

Завдання викладання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань, вмінь та навичок щодо:

 • міжнародних правових стандартів, пов’язаних із правами людини в Інтернеті, стану їх впровадження у національну юридичну практику;
 • національного законодавства, пов’язаного із забезпеченням реалізації та захисту прав і свобод людини в Інтернеті;
 • змісту та обсягу права на доступ до Інтернету;
 • обов’язків держави, пов’язаних із забезпеченням реалізації та захисту прав і свобод людини в Інтернеті;
 • ефективних засобів правового захисту у разі обмеження або порушення прав і основоположних свобод в Інтернеті;
 • особливостей свободи вираження поглядів та інформації в Інтернеті;
 • особливостей свободи зібрань та об’єднань в Інтернеті;
 • особливостей права на повагу до приватного та сімейного життя в Інтернеті, зокрема особливостей захисту персональних даних в Інтернеті;
 • правового регулювання електронного врядування як важливого інструменту забезпечення права на доступ до публічної інформації, забезпечення прозорості та підконтрольності публічної влади;
 • відповідності стану національного законодавства та практики його застосування міжнародним правовим стандартам, пов’язаним із правами людини в Інтернеті.

Рекомендована література

1. Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Стразбург: Видавництво Ради Європи, 2013. 204 с.
2. Інтернет: прецедентне право Європейського суду з прав людини (станом на червень 2015): звіт, підготовлений Відділом досліджень Європейського суду з прав людини. Режим доступу: URL:http://unba.org.ua/assets/uploads/publications/publikacii/2016-03-10.echr.internet.drozdov.pdf
3. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний Меморандум (Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум). К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2014. Режим доступу: URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e3e96.
4. European Court of Human Rights – Factsheet «New technologies»: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_New_technologies_ENG.pdf.