Практика розгляду податкових спорів (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814Сирко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828Сирко М. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення особливостей адміністративного та судового оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю.

 Метою викладання навчальної дисципліни є  підготовка студентів у формування та розвитку їх професійної компетенції у сфері оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю, порядок судового оскарження платниками податків рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів податкового контролю.

Основними завданнями у вивчення навчальної дисципліни є:

 • визначити організаційно-правові засади податкового контролю в Україні;
 • з’ясувати особливість звернень громадян до контролюючих органів при здійсненні податкового контролю та процедура їх розгляду;
 • проаналізувати особливості судового оскарження податкових повідомлень рішень та інших рішень контролюючих органів податкового контролю;
 • дослідити загальні засади проведення податкових перевірок та оскарження їх результатів;
 • проаналізувати проблеми оскарження окремих видів рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів податкового контролю.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • правовий статус, основні функції та завдання Державної фіскальної служби України;
 • особливість звернення громадян до контролюючих органів податкового контролю;
 • процедуру адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів
 • податкового контролю;
 • порядок судового оскарження податкових повідомлень-рішень, інших рішень, дій та
 • бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю;
 • особливість оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності
 • контролюючими органами податкового контролю;
 • порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, організацій, їх посадових осіб та інших працівників.

вміти:

 • відповідати на основні теоретичні запитання теми;
 • застосовувати законодавство та інші джерела при оскарженні рішень контролюючих органів при здійсненні податкового контролю;
 • складати скарги, позовні заяви на рішення, дії та бездіяльність контролюючих органів при здійсненні податкового контролю;
 • давати правову оцінку ситуаційних задач до практичних занять.

набути навиків:

 • аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, наукові джерела;
 • застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію;
 • всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;
 • складати проекти процесуальних документів.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. (зі змінами)
 3.  Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073–X від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 4. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495 VІ // Відомості Верховної Ради України. — 2012 — № 44—48. — Ст. 522.
 5. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2011. – №13-14, №15-16, №17. – Ст.112.
 6. Положення Про митні декларації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF
 7. Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/467-2012-%D0%BF
 8. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності митного брокера та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 219 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/219-2012-%D0%BF
 9. Про облік повідомлень про факти порушення митних правил, контрабанди або інших протиправних дій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 № 220-р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/220-2005-%D1%80
 10. Про реорганізацію деяких органів державної податкової служби, спеціалізованих митних органів та організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.13 № 228 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2013-%D0%BF
 11. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348
 12. Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2015 No271 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах”
 13. Наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року N 916, яким затверджено Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами
 14. Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2015 № 1124
 15. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1037-12
 16. Адміністративне судочинство: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 17. Адміністративне судочинство України: Підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; За заг. ред. О. М. Пасенюка. — К.: Юрінком Інтер, 2009.
 18. Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна): Наук.-практ.посібник /Манн Томас, Мельник Р., Бевзенко В., Комзюк А.; пер.та адапт.з нім. Мельник Р.; за заг.ред.Бевзенка В. – К.: алеута, 2013. – 308 с.
 19. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с.
 20. Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика. Монографія /За заг.ред.С.В.Ківалова, Л.Р.Білої-Тіунової. – Одеса: Фенікс, 2013. – 392с.
 21. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б.Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003.
 22. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.
 23. Головко М. П. Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України : навч. посіб. / М. П. Головко, С. В. Сорокіна ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2012. – 131 с.
 24. Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник / С. В. Ківалов, І. О . Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с.
 25. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007.
 26. Мудров А. А. Громадський контроль в державній митній справі / А. А. Мудров // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 22-28.
 27. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). – К.: 2006.
 28. Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.

Силабус:

Завантажити силабус