Практика Європейського суду з прав людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Гудима Д. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Ничка Ю. В.
Стецик Н. В.
доцент Раданович Н. М.
доцент Добрянський С. П.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є практика Європейського суду з прав людини.

Міждисциплінарні звʼязки: навчальна дисципліна «Практика Європейського суду з прав людини» повʼязана з такими навчальними дисциплінами як теорія держави і права, міжнародне публічне право, Європейське право та галузевими юридичними дисциплінами

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модулю «Загальні та спеціальні питання практики Європейського суду з прав людини».

 Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини» є забезпечити вироблення вмінь і навичок щодо застосування практики Європейського суду з прав людини у практичній діяльності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини» є:

– зʼясувати особливості механізму захисту прав людини відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

– зʼясувати особливості структури та складу Суду, порядок його формування та процес розгляду ним заяв;

– засвоїти особливості застосування основних норм Конвенції та протоколів до неї Судом;

– навчитися встановлювати факти порушення державою конвенційних прав у конкретних ситуаціях;

– навчитися складати звернення до Суду;

– навчитися вести переписку з Судом.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:
– історичні умови прийняття та розвиток Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі − Конвенція), права та свободи, передбачені Конвенцією та протоколами до неї;

– порядок утворення, склад та внутрішню структуру Суду;

– юрисдикцію Суду;

– порядок і форми діяльності Суду;

– умови прийнятності та сумісності з Конвенцією індивідуальних заяв;

– порядок виконання рішень Суду;

– юридичну природу рішень Суду;

– зміст основних конвенційних прав;

– обовʼязки держави, що випливають з норм Конвенції та протоколів до неї;

– зміст основних конвенційних понять у їх тлумаченні Судом;

– особливості застосування основних норм Конвенції та протоколів до неї Судом.

вміти:

– відшукувати правоположення у рішеннях Суду;

– застосовувати рішення Суду для обгрунтування правової позиції у конкретній справі;

– оцінювати стверджувані порушення прав людини на предмет перспективності їх оскарження у Суді;

– складати звернення до Суду;

– вести переписку з Судом.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредитів ECTS.

 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні та спеціальні питання практики Європейського суду з прав людини

Змістовний модуль «Загальні та спеціальні питання практики Європейського суду з прав людини» містить девʼять тем.

Тема 1. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод: загальна характеристика»

 1. Історичні причини й умови прийняття Конвенції.
 2. Вихідні засади Конвенції. Її структура та зміст.
 3. Протоколи до Конвенції.
 4. Місце Конвенції у національних системах права України й інших держав-членів Ради Європи.

Тема 2 «Європейський суд з прав людини: загальна характеристика»

 1. Порядок утворення, склад і внутрішня структура Суду.
 2. Компетенція Суду.
 3. Порядок і форми діяльності Суду.
 4. Право на звернення до Суду. Умови прийнятності заяви до розгляду в Суді та умови сумісності заяви з Конвенцією.
 5. Виконання рішень Cуду. Роль Комітету Міністрів Ради Європи у контролі за виконанням рішень Суду.

 Тема 3. «Право на життя та заборона катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання у практиці Європейського суду з прав людини»

 1. Зміст права на життя у практиці Суду. Виникнення та припинення життя людини з точки зору ст. 2 Конвенції.
 2. Обов’язки держави, що випливають зі ст.2 Конвенції.
 3. Зміст заборони катування, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження чи покарання у практиці Суду. Зміст понять «катування», «нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження», «нелюдське або таке, що принижує гідність, покарання» у практиці Суду.
 4. Принцип «мінімального рівня жорстокості».
 5. Обов’язки держави, що випливають зі ст. 3 Конвенції.
 6. Ознаки катування у рішеннях Суду проти України

 Тема 4 «Право на свободу та особисту недоторканність у практиці Європейського суду з прав людини»

 1. Зміст та сфера дії права на свободу та особисту недоторканність у практиці Суду. Обов’язки держави, що кореспондують цьому праву.
 2. Вимоги до правомірного позбавлення особи свободи у практиці Суду,
 3. Практика Суду щодо випадків правомірного чи неправомірного позбавлення свободи, передбачених Конвенцією.
 4. Гарантії прав особи на свободу та на особисту недоторканність.
 5. Порушення права на свободу та особисту недоторканність у рішеннях Суду щодо України

 Тема 5 «Право на справедливий судовий розгляд та право на ефективний засіб юридичного захисту у практиці Європейського суду з прав людини»

 1. Право на суд у розумінні ст.6 Конвенції. Обмеження цього права. Поняття «суд», «цивільні права та обов’язки» і «кримінальне обвинувачення» у практиці Суду.

а) Право на справедливий судовий розгляд у інтерпретації Суду. Принципи «справедливості» судового розгляду.

б) Право на публічний судовий розгляд справи у інтерпретації Суду

в) Право на розгляд справи незалежним і безстороннім судом з погляду Суду.

г) Право на розгляд справи упродовж розумного строку з точки зору Суду.

 1. Презумпція невинуватості: тлумачення Судом ч.2 ст.6 Конвенції.
 2. Права обвинуваченого у практиці Суду як гарантії права на суд.
 3. Зміст права на ефективний засіб правового захисту. Критерій «ефективності» такого засобу.
 4. Сфера застосування права на ефективний засіб національного правового захисту
 5. Співвідношення ст.13 з іншими статтями Конвенції.
 6. Типові порушення права на справедливий судовий розгляд та права на ефективний засіб юридичного захисту у рішеннях Суду щодо України

 Тема 6 «Право на повагу до особистого й сімейного життя та заборона дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини»

 1. Зміст права на повагу до приватного і сімейного життя, на повагу до житла, права на недоторканність кореспонденції, телефонних розмов. Поняття «приватне життя», «сімейне життя», «житло» в інтерпретації Суду.
 2. Втручання у право на повагу до приватного і сімейного життя. Межі прав, передбачених ст.8 Конвенції.
 3. Обов’язки держави, що випливають зі ст.8 Конвенції.
 4. Баланс між інтересами особи та суспільства як «лакмусовий папірець» виконання обов’язків держави щодо особи.
 5. Типові порушення права на повагу до особистого й сімейного життя у рішеннях Суду щодо України
 6. Зміст заборони дискримінації. Несамостійний характер права на недискримінацію, передбаченого ст.14 Конвенції.
 7. Поняття та мотиви дискримінації. Ситуації стосовно дискримінації, що можуть і не можуть порівнюватися.
 8. Позитивні обов’язки держави із забезпечення права на недискримінацію та «дискримінація навпаки» («позитивна дискримінація»).

 Тема 7 «Свобода віросповідання та свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини»

 1. Зміст свободи віросповідання.
 2. Поняття «свобода думки, совісті та віросповідання», «абсолютна свобода переконань», «сповідування переконань» в інтерпретації Суду.
 3. Втручання у свободу віросповідання. Критерії відповідності такого втручання Конвенції.
 4. Зміст свободи вираження поглядів.
 5. Сфера дії свободи вираження поглядів.
 6. Розмежування суджень про факти і оціночних суджень у практиці Суду.
 7. Втручання у свободу вираження. Критерії відповідності такого втручання Конвенції. Доктрина «сторожового пса».
 8. Типові порушення свободи віросповідання та свободи вираження поглядів у рішеннях Суду щодо України

 Тема 8 «Право на свободу об’єднань і право мирно володіти майном у практиці Європейського суду з прав людини»

 1. Зміст права на створення профспілок та на участь у них.
 2. Зміст права на свободу мирних зборів. Позитивні обов’язки держави із забезпечення цього права.
 3. Зміст права на свободу об’єднань.
 4. Сфера дії права на свободу об’єднань.
 5. Втручання держави у право на свободу об’єднань. Критерії відповідності такого втручання Конвенції.
 6. Зміст права власності відповідно до Конвенції. Поняття власності.
 7. Загальні принципи права на повагу до власності.
 8. Втручання в користування майном. Справедлива рівновага між загальними інтересами та основоположними правами людини.
 9. Правомірне позбавлення власності: конвенційні вимоги та судова практика.
 10. Типові порушення права на свободу об’єднань і права мирно володіти майном у рішеннях Суду щодо України.

Тема 9 «Практика застосування Європейським судом з прав людини інших статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї»

 

 1. Право на вільні вибори у практиці Суду. Вимоги до проведення виборів.
 2. Загальна характеристика практики застосування Судом матеріальних норм протоколів до Конвенції.
 3. Заборона рабства та примусової праці у практиці Європейського суду з прав людини.
 4. Поняття рабства та примусової праці
 5. Гарантії ст. 4 Конвенції
 6. Позитивні обов’язки держави, згідно зі ст. 4 Конвенції
 7. Зміст принципу «жодного покарання без закону» у практиці Суду
 8. Сфера дії та межі ст. 7 Конвенції
 9. Обов’язки держави згідно зі ст. 7 Конвенції
 10. Поняття шлюбу у практиці Суду;
 11. Сфера дії та межі ст. 12 Конвенції.

Рекомендована література

Нормативні джерела:

 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, зі змінами і доповненнями, внесеними протоколами № 11 і № 14 до Конвенції.
 2. Перший протокол від 20 березня 1952 року.
 3. Протокол № 2 від 6 травня 1963 року.
 4. Протокол № 4 від 16 вересня 1963 року.
 5. Протокол № 6 від 28 квітня 1983 року.
 6. Протокол № 9 від 6 листопада 1990 року.
 7. Протокол № 12 від 4 листопада 2000 року.
 8. Протокол № 13 від 3 травня 2001 року.
 9. Протокол № 14 від 13 травня 2004 року.
 10. Регламент Європейського суду з прав людини зі змінами та доповненнями.
 11. Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 року.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»» від 31 травня 2006 року.

Базова література:

 1. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: учебное пособие / А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич. – М.: Междунар. отношения, 2007. – 304 с.
 2. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм: дис… канд. юрид. наук / К.В. Андріанов. – К., 2002. – 185 с.
 3. Биштыга А. Европейский суд по правам человека / А. Биштыга; науч. ред. А.Е. Вашкевич; пер. с пол. Е.Г. Генделя. – Минск: Тесей, 2000. – 240 с.
 4. Бортновська З. Справи з питань оподаткування: межі застосовуваності статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод / З. Бортновська // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2002. – №2. – С. 207-219.
 5. Буроменський М. Застосування міжнародно-правових норм про права людини у внітрішньому правопорядку України / М. Буроменський // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №1. – С.86-94.
 6. Буроменский М.В. Обращение в Европейский суд по правам человека: практика Суда и особенности украинского законодательства / М. Буроменский. – Харьков: Фолио, 2000. – 32 с.
 7. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 1072 с.
 8. Дженніс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування / М. Дженніс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К.: АртЕк, 1997. – 583с.
 9. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посібн. – К. : Алерта, 2016. – 413 с.
 10. МакБрайд Дж. Реалізація права на свободу об’єднання відповідно до Європейської конвенції з прав людини / Дж. МакБрайд // Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – С. 565-631.
 11. Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод / Т.І. Пашук // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. – Львів, Край, 2007. – 220с.
 12. Рабінович П.М. Рішення Європейського суду з прав людини як «праволюдинні» стандарти / П.М. Рабінович // Європейський суд з прав людини. Матеріали практики (1993-2003 рр.) // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. – К.: Фенікс, 2004. – С.9-24.
 13. Рабінович П.М., Дудаш Т.І. Європейські стандарти виборчих прав (у світлі практики Страсбурзького суду) / П.М. Рабінович, Т.І. Дудаш // Юридичний вісник України. – – №36. – С.13.
 14. Рабінович П.М., Сивий Р.Б. Права людини: критерії «цивілістичності» (у світлі практики Страсбурзького суду) / П.М. Рабінович, Р.Б. Сивий // Вісник Академії правових наук. – 2007. – №4. – С.19-29.
 15. Рабінович П.М., Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини ) / П.М. Рабінович, С.Є. Федик // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. – Львів: Астрон, 2002 – 171с.
 16. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України: навчальний посібник / авт. кол. М. Мазур, С. Тагієв, А. Беніцький, В. Кострицький. – Луганськ, 2006. – 600 с.
 17. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации деятельности / В.А. Туманов. – М. Издательство НОРМА, 2001. – 304 с.
 18. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – 829с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму