Порівняльне цивільне судочинство з правом Європейського Союзу (приватно-правова)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Коссак С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124доцент Коссак С. М.

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами правових норм, теоретичних і практичних знань та вмінь з порівняльного аналізу цивільної процесуальної форми відкриття, розгляду, вирішення та перегляду цивільних справ за процесуальним законодавством України та держав ЄС, на прикладі ФРН, Англії та Франції, ознайомлення з інститутом судового доказування, основними учасниками цивільного процесу.
Завдання – аналіз цивільного процесуального законодавства України, ФРН, Англії та Франції, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми спецкурсу.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.
 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.
 6. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39.
 7. Про міжнародне приватне право: Закон України, 23 черв. 2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 32. – с. 422.
 8. Про міжнародні договори України: Закон України, 29 черв. 2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 50. – с. 540.
 9. Про третейські суди: Закон України, 11 трав. 2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 35. – с. 412.
 10. Про прокуратуру: Закон України, 5 листоп. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 53. – с. 793.
 11. Про адвокатуру: Закон України, 19 груд. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 9. – с. 62.
 12. Про доступ до судових рішень: Закон України, 22 груд. 2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 15. – с. 128.
 13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України, 23 лют. 2006 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 30. – с. 260.
 14. Гражданское процессуальное уложение Германии – Deutsche Zivilprozessordnung mit Einführungsgesetz: Ввод. закон к Гражд. процессуальному уложению: пер. с нем. / В. Бергманн, введ., сост..- М.: Волтерс Клувер, 2006. – 161 c.
 15. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 року № 1296-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 14. – Cт. 192.
 16. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 року № 1382 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Cт. 232.
 17. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1994 року № 606-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
 18. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / Пер. с франц. В. Захватаев / Отв. ред. А. Довгерт. К. : Истина, 2004. – 544 с.
 19. Code de l’Organisation Judiciaire.
 20. Code de la securite sociale.
 21. Nouveau Code de Procedure Civile, NCPC.


Судова практика

 1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини 1 статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) № 18-рп/2004 від 01.12.2004 року // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288.
 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 черв. 2009 р., № 2 [електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua.
 3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 черв. 2009 р., № 5 [електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua.
 4. Про судлют. 2009 р., № 1 [електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua.
 5. Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал, постанов у цивільних справах, що набрали законної сили: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 27 лют. 1981 р. // Постанови Пленуму Верхов. Суду України (1972 – 2004): Офіц. вид.: у 2 т. – К.: ІнЮре, 2004. – Т.1.
 6. Про застосування Конституції України при здійсненні пра­восуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 1 листоп. 1996 р. // Постанови Пленуму Верхов. Суду України (1972 – 2004): Офіц. вид.: у 2 т. – К.: ІнЮре, 2004. – Т.1.
 7. Про практику застосування судами земельного законодавст­ва при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 25 груд. 1996 р. // Постанови Пленуму Верхов. Суду України (1972 – 2004): Офіц. вид.: у 2 т. – К.: ІнЮре, 2004. – Т.1.
 8. Про деякі питання підвідомчості цивільних справ та господарських спорів: Лист Верховного Суду України та Вищого господарського суду України Лист Верховного Суду України та Вищого господарського суду України, 14–20 лип. 1995 р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua
 9. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України, 8 лют. 1996 р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua
 10. Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні. Узагальнення судової практики [електронний ресурс] // scourt.gov.ua
 11. Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах. Узагальнення судової практики [електронний ресурс] // scourt.gov.ua.


Базова

 1. Боботов С.В. Правосудие во Франции. – М. – 1994р. – 200. с.
 2. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988.
 3. Давтян А.Г. Гражданський процесс в Германии и странах СНГ. Єреван. – 2000. – 390 с.
 4. Давтян А.Г. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб пособие / под ред. д-ра юрид. наук А. Г. Давтян. – М.: Проспект, – 480 с.
 5. Давтян А.Г. Гражданское процессуальное право Германии. – М.: Городец – издат, 2000. – 320 с.
 6. Давтян, А. Г. (Ани Гамлетовна). Гражданское процессуальное право Германии: Основные институты : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.15 – Гражданский процесс; Арбитражный процесс. -М., 2002. –46 с.
 7. Довгялло Ю.Д. Управление движением гражданского дела в гражданском судопроизводстве Англии и Уэльса // Промышленно-торговое право. 2004. № 2. – 134 с.
 8. Елисеев Н.Г. Доказывание в гражданском процессе ФРГ: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 1986.
 9. Елисеев Н.Г. Гражданский процесс ФРГ: Учебное пособие. – М., 1989.
 10. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: Учеб. -2-е изд., перераб., доп. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 624 с.
 11. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: источники, судоустройство, подсудность: Учеб. пособие. – М., 2000. – 287 с.
 12. Здрок О.Н. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб пособие. – М.: Изд-во деловой и учебн. лит-ры, 2005. – 176 с.
 13. Комарова В.В. Цивільне процесуальне право України – Х.: Право – 1999р. – 347 с.
 14. Коссак В. Проблеми взаємного визнання і виконання рішень юрисдикційний органів України і ФРН // Право України. – 2000. – №10.
 15. Коссак С. Треті особи у цивільному процесі країн ЄС // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С.169-172.
 16. Коссак С.М. Визивне провадження за ЦПК Німеччини. / Правове регулювання обігу цінних паперів. Тези доповідей і повідомлень на науково-практичному семінарі 16 березня 2007р. – Львів: ЛьвДУВС, 2007. – С.62-64.
 17. Коссак С.М. Заочне провадження за новим ЦПК. / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С.290-293.
 18. Коссак С.М. Заочний розгляд справи за процесуальним законодавством України та зарубіжних країн. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №6. – С.54-57.
 19. Коссак С.М. Порядок оскарження рішення третейського суду. // Юридичний радник. – 2008. – №5 (25). – С. 36-39.
 20. Коссак С.М. Правотворчість суду як джерело цивільного процесуального права. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 348. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С.41-45.
 21. Коссак С.М. Судовий прецедент як джерело права в зарубіжних країнах. // Юридичний радник. – 2007. – №2 (16). – С. 49-53.
 22. Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2006. – 944 с.
 23. Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии.- М.:Издательский Дом „Городець”, 2008. – 320 с.
 24. Кудрявцева О. В. Сучасна реформа Англійського процесу. Автореферат. – М., 2008. – 120 с.
 25. Луспеник Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Харків: Харків юридичний, 2005. –640 с.
 26. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судебное право.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.- С.355.
 27. Медведев И. Г. Письменне доказательства в частном праве Франции., 2004. – 294 с.
 28. Медведев И. Г. Современные проблемы гражданского правосудия во Франции // Рос. ежегодник гражданского и арбитражного процесса №1 (2001 г.) / Под ред. В. В. Яркова. – М., 2002. – 214 с.
 29. Михеєнко М. М., Молдован В. В., Радзієвська Л. К. Порівняльне судове право. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.
 30. Папкова О. А. Гражданский процесс в государствах – членах Европейского Союза: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Международный ун-т. 2000. – 260 с.
 31. Порівняльне судове право: Підручник / М.М.Михеєнко, В.В. Молдован, Л.К. Радзієвська. – К.: Либідь, 1993. – 328 с.
 32. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. 3-е изд. / Отв. ред. А. Я. Сухарев. – М., 2003. – 410 с.
 33. Пучинский В. К. Английский гражданский процесс. (Основные понятия, принципы и институты). – М.: Изд-во УДН, 1974. – 186 с
 34. Пучинский В. К. Гражданский процесс США: Учебное пособие. – М.: УДН, 1985. – 208с.
 35. Пучинский В. К. Обращение в суд в английском гражданском процессе. – М., 1983. – 30с.
 36. Пучинский В. К. Понятие и источники гражданского процессуального права Англии, США, Франции. – М., 1988. – 253 с.
 37. Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США. 1997. – 240 с.
 38. Решетникова И. В. Процесс доказывания на стадии подготовки дела в судах Англии // Право и экономика: формирование основ законодательства: Мат. Всерос. науч.- практ. конф. Екатеринбург, 1995. – 320 с.
 39. Робен Шаврен. Юстиция во Франции. – М.: Прогресс, 1978.
 40. Ролкер Р. Английская судебная система. – М., 1980. – 324 с.
 41. Романов А. К. Доказательственное право Англії. – М., 2000. – 312с.
 42. Руда Т. В. Належність і допустимість доказів у цивільному праві США та України : порівняльно-правовий аналіз.// Вісник Верховного Суду України №12., 2009. – 63 с.
 43. Русанова І. О. Досвід конституційного врегулювання суду присяжних (порівняльний аналіз).// Конституційні аспекти судової реформи: Матеріали наук. практ. конф., 26-27 черв. 2008 р. – Х.: Право, 2008. – 162с.
 44. Треушников М. К.Гражданский процесс: Учебник. М.: ООО «Городец-издат», 2003. – 720 с.
 45. Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.;КНТ,2005.–256 с.
 46. Шевчук П. І., Кривенко В. В., Ярема А. Г. Проблеми судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 1.–131 с.
 47. Шишкін В. Верховний суд Англії та Уельсу // Право України. – 1996.- №4.- С.36.
 48. Шренк К. Основы немецкого гражданского процесса // Основы хозяйственного и торгового права Германии. – Минск., 1999. – 340 с.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Порівняльне цивільне судочинство Комплекс
Робоча програма Порівняльне цивільне судочинство з правом Європейського Союзу
ТЕСТИ Порівняльне цивільне судочинство з правом ЄС

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму