Політологія

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Коваль А. Ф.
716доцент Кольбенко А. В.
716доцент Федущак-Паславська Г. М.
716доцент Коваль А. Ф.
716доцент Кольбенко А. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
736

Опис курсу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

Засвоєння здобувачами вищої освіти знань з основ політології як науки про політичне життя суспільства, усвідомлення сутності соціального призначення та функцій політичної науки, її ролі і місця в системі наук та житті людини; формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) необхідних навичок політичної діяльності, наукового мислення у сфері політики, національної свідомості та інших елементів політичної культури; виховання політично грамотної особистості, яка здатна орієнтуватися в сучасних політичних явищах і подіях.

Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення. Навчальна дисципліна «Політологія» є складовою частиною дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки нормативної частини блоку навчальної програми.

 

Метою вивчення курсу «Політологія» є: – засвоєння знань студентів про суспільно-політичні процеси, форми правління та державного устрою, політичні партії, формування націй та національні рухи, ролі держави у суспільстві; – сприяти формуванню у студентів національної свідомості, наукового мислення у сфері політики, політичної культури, зацікавленості у поглибленні і розширенні світогляду; – усвідомлення сутності, соціального призначення та функцій політичної науки, її роль і місце в системі наук; – усвідомлення студентами того, що нині проблеми становлення громадянського суспільства, прав людини та громадянина є домінуючими у царині розвитку українського суспільства.

 

Завдання: ознайомити студентську аудиторію з світовим та українським політичним надбанням, основними політологічними школами і течіями, видатними досягненнями політичної думки; сприяти оволодінню педагогічними працівниками системою наукових знань про політичне життя та суспільно-політичні процеси; сформувати категоріальну базу наукового уявлення про політику, політичну соціалізацію особи, місце і роль громадянина в політичній діяльності; сприяти формуванню національної культури та патріотизму; сприяти формуванню правової культури особи. Навчальні результати / досягнення; розвиток здібностей розуміння політичних відносин і процесів; набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, прикладних та інструментальних компонентів політичного знання; аналіз міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному політичному світі..

 

Предмет дисципліни: закономірності та механізми політичного життя в усіх його виявах: зміст, структура, функції; феномени політологічної науки: політична система та її інститути, політична культура та ідеологія, політичні еліти та політичне лідерство, політичні партії та громадсько-політичні організації, влада та владні відносини, політична діяльність та політична поведінка, засоби масової інформації в політичному процесі, світовий політичний процес і міжнародні відносини, етнодержавознавство тощо.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

 

 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

 

 

 Тема 1. Політологія як наука.

 Тема 2. Основні етапи розвитку політичної думки.

Тема 3. Політика. Політична влада. Політичні відносини.

Тема 4. Держава – основний інститут політичної системи суспільства. Основні етапи розвитку української державності

Тема 5. Правова держава. Громадянське суспільство

Тема 6. Політичні системи. Політичні партії. Партійні системи

Тема 7. Політичні еліти. Політичне лідерство.

Тема 8. Політична культура.

Тема 9. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ АНТИЧНОСТІ

Тема 10. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Тема 11. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ НОВОГО ЧАСУ

Рекомендована література

I. Першоджерела

1. Августин Святий. Сповідь. – К., 1996.

2. Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук; За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1998.

3. Аквінський Тома. Коментарі до Арістотелевої «Політики». – К.: Основи, 2000.

4. Антологія української юридичної думки: В 6 т. – К.: Видавничий Дім „Юридична книга”, 2002. – Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права.

5. Арістотель. Нікомахова етика. – К., 2002.

6. Арістотель. Політика. – К., 2000, 2002.

7. Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство. – К., 2000.

8. Гоббс Т. Левіафан або Суть, будова і повноваження держави церковної і цивільної. – К., 2000.

9. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

10. Дністрянський С. Загальна наука права і політики, Львів, 1923

11. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К., 1991.

12. Лок Дж. Два трактати про врядування. – К., 2001.

13. Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. – К., 1998.

14. Міхновський М. Самостійна Україна; Справа української інтелігенції. – К., 2007.

15. Монтеск’є Ш.Л. Про дух законів // В кн.: Невичерпність демократії. – К., 1994.

16. Платон. Держава. – К., 2000.

17. Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. – К., 2001.

18. Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2003.

19. Франко І. Поза межами можливого // Вивід прав України. – Львів, 1991.

20. Ціцерон М.-Т. Про державу; Про закони; Про природу богів. – К., 1998.

21. Юркевич П. Історія філософії права; Філософія права; Філософський щоденник. Вид. друге. – К., 2000.

ІІ. Навчальна та наукова література

1. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: Навч. Посібник. – Львів, 2001.

2. Драгоманівський збірник. „Вільна спілка” і сучасний український конституціоналізм / За ред. Тараса Андрусяка. – Львів, 1996.

3. Зейдлер Г.-Л. Політична думка Стародавнього Світу. Правові доктрини імперіалізму. – Львів, 1959.

4. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень. – Львів, 2005.

5. Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки (від початку ХІХ століття до Михайла Драгоманова). – Нью-Йорк, 1965.

6. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

7. Себайн Дж. Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. – К., 1997.

 

Додаткова література:

1. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для вузів /під ред.. Г. Демиденко. – Х.: Легас, 2002. – 922 с.

2. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. – К.: Тандем, 2002. – 584 с.

3. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 304 с.

4. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: концепції і практика. – К.: «Основи», 2000. – 654 с.

5. Енциклопедія політичної думки. – К.: Дух і Літера, 2000. – 472 с.

6. Жан Боден – основоположник концепции государственного суверенитета / Сост. Г. А. Агабеков. – М., 1990. – 265 с.

7. Колбеч Г.К. Політика: основні концепції в суспільних науках. – К.КМ Академія, 2004. – 127 с.

8. Ціцерон М.Г. Про державу; Про закони; Про природу богів. – К.: Основи, 1998. – 476 с.

9. Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. – К.: Дух і Літера, 2000. – 601 с.

10. Локк Д. Два трактата о государственном правлении // Избр. произв. В 2-х т. Т. 2. М., 1960. – 532 с.

11. Токвіль А. де Про демократію в Америці. – К.: Всесвіт, 1999. – 587 с.

12. Вебер М. Соціологія. Загально історичні аналізи. Політика. – К.: Основи, 1998. – 532 с.

13. Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу Європейської історії, Львів: ПАІС, 1997. – 273 с.

14. Заболоцький В.П. Лібералізм: Ідея, ідеал, ідеологія. – Донецьк, Янтар, 2001. – 367 с.

15. Консерватизм: Антологія. – К.: Смолоскип, 1998. – 598 с.

16. Ролз Дж. Політичний лібералізм. – К.: “Основи”, 2000. – 382 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус