Податкове право (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Сирко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Сирко М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Податкове право” є оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії податкового права і змісту податкового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Податкове право” є подання студентам поглиблених знань теорії податкового права і змісту податкового законодавства, проведення всебічного аналізу практики його застосування; розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріплен­ні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостій­ного аналізу податкового законодавства і правозастосовчої практики.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • теорію податків і податкового права, правові основи податкової системи України, види податків і зборів, стягуваних в Україні;
 • права і обов’язки платників податків; правовий статус органів державної податкової служби України;
 • правові основи адміністрування податків в цілому;
 • правові основи сплати конкретних видів податків зокрема;
 • види податкових правопорушень і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення;
 • адміністративний і судовий порядок захисту прав і законних інтиересів платників податків.

уміти:

 • визначити суть правової проблеми у сфері оподаткування;
 • правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні податкові відносини;
 • запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;
 • аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;
 • вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника податкових правовідносин (платника податків, податкового органу тощо);
 • висловити свої правові аргументи з посиланнями на акти податкового законодавства у науковому рефераті, курсовій або магістерській роботі, у скарзі до податкового органу чи позовній заяві до суду;
 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, норматив­но-правову лексику і спеціальну термінологію з питань податкового права.

набути навиків:

 • визначення регулятивних можливостей та ефективності норм податкового права;
 • всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;
 • вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом.

Рекомендована література

 1. Конституцiя України, прийнята на п’ятiй сесiї Верховної Ради України 28.06.96 р. // ВВРУ. – 1996. – №30. – Ст.141; УК. – 1996. – 13 липня.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 (з наступними змінами і поповненнями) / Верховна Рада України. – 2011. – N 13-14, N 15-16, N 17. – Ст. 112.
 3. Господарський кодекс України (гл. 35 “Особливості правового регулювання фінансової діяльності”), прийнятий 16.01.03 р. // ВВРУ. – 2003. – №№18, 19-20, 21-22. – Ст.144.
 4. Митний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 11.05.12 р. // ВВРУ. – 2012. – №38-39. – Ст.288; ГУ. – 2012. – 16 серпня; УК. – 2012. – 14 серпня.
 5. Кучерявенко М. П. Податкове право України : академ. курс : підручник / М. П. Кучерявенко. – К. : “Правова єдність”, всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 699 с.
 6. Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация. – К. : Правова еднисть, 2009.
 7. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. III : Учение о налоге. – 2005. – 599 с.
 8. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права : в 2 т. [Текст] / Н. П. Кучерявенко ; под. ред. Д. М. Щекина. – М. : Стаут, 2009. – Т. 1 : Общая часть. – 863 с.
 9. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. I : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. Ч. 1. – 2002. – 665 с.
 10. Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. – Харьков: Консум, 1997.
 11. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. – К.: ЕксОб, 2003. – 280 с.
 12. Пришва, Н. Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання : моногр. / Н. Ю. Пришва ; НДІ фінансового права. – К. : КНТ, 2008. – 197с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус