Патентна юстиція

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813Суханов М. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826Суханов М. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета навчальної дисципліни є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та дослідницької діяльності, набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій щодо захисту прав інтелектуальної власності, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання професійних обов’язків.
Очікується, що студенти набудуть окремі практичні компетентності:
● СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів інтелектуального, ІТ права щодо оволодіння фундаментальними знаннями стосовно правової природи інститутів процесуального права, вміння розмежовувати способи та порядок захисту прав інтелектуальної власності.
● СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. Уміти аналізувати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, судові рішення на предмет відповідності вимогами законодавства в сфері інтелектуальної власності. Розвинути навички підготовки правових висновків та консультацій щодо проблемних ситуацій, пов’язаних із правовою охороною прав суб’єктів інтелектуальних правовідносин.
● СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур цивільного, господарського судочинств в Україні при вирішенні спорів щодо захисту прав в сфері інтелектуального права.
● СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності із використанням норм цивільного права, цивільного-процесуального права, господарського права, господарсько-процесуального права, ІТ та інформаційного права тощо.
● СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів при вирішенні спорів, пов’язаних із охороною прав інтелектуальної власності. Оцінювати та аналізувати діяльність адвокатів та патентних повірених при представництві інтересів клієнтів.
● СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. Опановувати компетентності, пов’язані із підготовкою проєктів судових рішень за результатами розгляду спорів щодо захисту прав та інтересів особи у разі порушення інтелектуальних прав.
● Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи щодо доцільності використання тих чи інших форм охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
● Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження з метою формування навичок щодо обрання найбільш оптимальних та ефективних форм та способів захисту прав інтелектуальної власності.
● Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності щодо аналізу окремих інститутів інтелектуальної власності із використанням відкритих баз даних у мережі Інтернет, відповідних реєстрів, інформаційних матеріалів Національного органу інтелектуальної власності тощо.
● Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг щодо правової охорони інтелектуальної власності, зокрема із використанням судових реєстрів іноземних держав, міжнародних реєстрів об’єктів інтелектуальної власності. Уміти надавати консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності із використанням дистанційних форм комунікації.
● Використовувати передові знання і методики в сфері охорони інтелектуальної власності у процесі правотворення та правозастосування інститутів приватного права.
● Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу, враховуючи положення та вимоги Угоди про асоціацію із необхідністю вироблення практичних навичок щодо вдосконалення механізмів правової охорони інтелектуальної власності в Україні.
● Аналізувати та оцінювати практику застосування правових норм щодо охорони прав суб’єктів авторського, патентного права, охорони прав на засоби індивідуалізації з метою систематизації та уніфікації форм правової охорони інтелектуальної власності.
● Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування шляхом вироблення навичок із підготовки та оформлення заяв, клопотань, претензій необхідних для швидкого та оперативного реагування на факти порушення прав в сфері інтелектуальної власності.
● Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності (діяльність в сфері представництва захисту прав інтелектуальної власності, адвокатів, патентних повірених, юрисконсультів, суддів тощо).
Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
ЗНАТИ:
– джерела правового регулювання процесуальних відносин щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності та роль судової практики;
– юрисдикційний і неюрисдикційний порядок (звернення в Антимонопольний комітет, процедура TAKE DOWN NOTICE тощо) захисту прав у сфері інтелектуальної власності;
– загальні та спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності;
– юрисдикцію судів щодо розгляду таких судових справ;
– види доказів та особливості доказування у справах щодо захисту авторських прав, суміжних прав, прав на торговельну марку, прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційне найменування, права на зазначення місця походження товару;
– види запобіжних заходів, заходів забезпечення позову та доказів при розгляді спорів у сфері інтелектуальної власності;
– особливості розгляду та вирішення спорів, пов’язаних із захистом авторських та суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг та на інші об’єкти промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок);
– міжнародний досвід розгляду та вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності.
УМІТИ:
– правильно застосовувати законодавство, що регулює порядок розгляду та вирішення спорів, пов’язаних із захистом авторських та суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг та пов’язаних із захистом прав на інші об’єкти промислової власності;
– складати проекти процесуальних документів (позовні заяви, заяви про забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);
– визначити предмет доказування у цій категорії справ;
– зібрати докази порушення прав інтелектуальної власності;
– представляти інтереси клієнта при розгляді справ даної категорії;
– аналізувати практичні казуси та пропонувати шляхи їх вирішення.

Рекомендована література

Основна література:
1. Dratler Jr, Jay, and Stephen M. McJohn. Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property. Law Journal Press, 2022.
2. Rochelle Cooper Dreyfuss, Justine Pila. The Oxford Handbook of Intellectual Property Law. Oxford University Press, 2018. 1010 p.
3. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року) / За заг. ред. О. П. Куманської-Нор; уклад. Хомич Н.П., Струк І.О., Калінічеко М.М., Тарасенко Л.Л. Л.: ЛНДІСЕ Мінюст. України, 2021. – 148 с.
4. Харитонова О. І., Харитонов Є. О., Ківалова Т. С., Дмитришин В. С., Кулініч О. О. та ін. Право інтелектуальної власності : підручник. К. Юрінком Інтер. 2021. 540.
5. Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. Інтелектуальне право України. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 609 с.
Додаткова література:
Абдуліна І. Прецедентне рішення Верховного Суду США щодо захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 3.
Аврамова О.Є., Разіна О.І. Проблеми захисту авторських прав в інтернеті // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 6(980). – С. 26-29.
Андрощук Г. Модернізація Закону про авторське право Канади // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 8.
Андрощук Г. Несподіване рішення італійського суду: Gucci v. Guess // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 2.
Андрощук Г. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози. Право та інноваційне суспільство. 2013. № 1. С. 70–88.
Бачун О. Досудова підготовка справ щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2002. – № 1. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=380
Бєліков О. Забезпечення позову в цивільному судочинстві // Юридичний журнал. – 2007. – № 3. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2610
Васьковська Т. Актуальні проблеми судової експертизи промислових зразків // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 2. – С.15-20.
Владимирова Н. Судова практика в справах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним як спосіб захисту прав на торговельну марку // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 1.
Горкуша М. Захист авторських та суміжних прав, порушених в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 6.
Грігор’янц Г. І. Захист авторських і суміжних прав від піратства в мережі інтернет за законодавством України та Російської Федерації // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса. – 2014. – № 72. – С.236-242.
Гуля С.Л., Охромєєв Ю.Г. Проблемні питання під час проведення судової експертизи зі встановлення новизни корисної моделі // режим доступу: http://intelect.org.ua/sites/default/files/ohromeev_gulya-stattya_se_pri_vstanovlenni_novizni_korisnoyi_modeli.pdf
Давид Л.Л. Проблеми вдосконалення судового захисту суб’єктивних цивільних прав на промисловий зразок // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-1. – С.120-122. Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3-1_2013/3/Davyd%20L.L..pdf
Демидович Є., Прохоров-Лукін Г. Захист авторського права і суміжних прав у кримінальному законодавстві деяких європейських країн // Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття. – 2012. – режим доступу: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=310
Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. “Захист прав на комерційну таємницю: національні підходи та світовий досвід.” Право і суспільство 2 (2020): 168-176.
Жихарев О. Особливості дослідження експертом промислових зразків з урахуванням змін до законодавства. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 4. С. 32-41.
Зайківський О., Оністрат О. Щодо впливу порушень прав інтелектуальної власності на обороноздатність держави. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 3. С. 47-54.
Іолкін Я.О. Право на торговельну марку в Україні: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Я.О. Іолкін ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2009. — 20 с.
Калениченко П. А. Проблеми охорони авторського і суміжних прав у мережі інтернет // Часопис Київського університету права. – Київ. – 2009. – № 2. – С.192-199.
Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку: монографія . Київ: Академперіодика, 2017. 662 с.
Капіца Ю. Напрямки адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. – 2005. – №1. – С. 66–70
Капіца Ю. Незареєстрований промисловий зразок: особливості захисту прав в Європейському Союзі та проблеми тролінгу в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 5. С. 60-71.
Капіца Ю. Охорона прав на корисні моделі – тенденції в Європейському Союзі та виклики для України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 3. С. 27-40.
Капіца Ю.М. Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України. дис … докт. юрид. наук: 12.00.03. Київ. 2019. 472 с.
Катеринчук К. Порушення авторського права: як відрізнити некоректне та неправомірне цитування від плагіату? // Юридичний журнал. – 2013. – № 2. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3822
Кашинцева О.М. Дослідження «вічнозелених патентів» на фармацевтичному ринку України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 3. С. 16-26.
Кетрарь А.А. Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від піратства в мережі інтернет // Часопис цивілістики. – Одеса. – 2012. – Випуск 14. – С. 141-145.
Кириленко A. Законодавство ЄС у сфері промислових зразків: теоретично-практичний коментар. 2021. 91 с. ISBN: 978-84-09-28480-1.
Кириченко І. Вирішення судових спорів з питань інтелектуальної власності. Експертне дослідження // Юридичний журнал. – 2003. – № 3. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=116
Кириченко І.А. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. – Навчальний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права. – 2005. – 172с.
Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули винаходу: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т.С. Кириченко ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 17 с.
Коваль А. Деякі особливості судових справ про визнання недійними патентів на промислові зразки // Юридичний журнал. – 2006. – № 9. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2402
Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2006. – № 4. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2220
Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності. Підручник. – К.: Істина, 2007. – С.208
Марушева О. Форми захисту прав на торговельну марку // Влада. Людина. Закон. – 2013. – № 2 (113). – С.51-54. Режим доступу: http://vlz.in.ua/uploads/File/pdf/St/2013-s/2013-2s/Maruheva.pdf
Піхурець О.В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В. Піхурець ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с.
Прудкий О. Захист прав на використання торговельних марок в інтернеті: судова практика // ЮРИСТ&ЗАКОН. – 2014. – режим доступу: http://www.lcfgroup.com.ua/news/publications/1675/
Рассомахіна О.А. Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.А. Рассомахіна ; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана”. — К., 2008. — 19 с
Романадзе Л.Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л.Д. Романадзе ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 18 с.
Романадзе Л.Д. Правове регулювання окремих способів захисту прав на знаки для товарів та послуг // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – Вип. 22. – С. 622-628.
Ромат Є. Захист торговельних марок як об’єктів інтелектуальної власності // Теорія та практика державного управління. – 2011. – № 34 (3). – С.1-9. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-3/doc/2/23.pdf
Рудник Т.В. Відповідальність за порушення авторського права // Часопис Київського університету права. – Київ. – 2012. – № 2. – С.248-251.
Самоловова Н. Незареєстрований промисловий зразок в індустрії моди. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 3. С. 11-18.
Селіванов М.В. Захист права на комп’ютерну програму (авторсько-правовий аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.В. Селіванов ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 20 с.
Стефанчук М., Давид Л. Цивільно-правова охорона та захист прав на комерційне (фірмове) найменування // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С.51-54.
Тарасенко Л. Особливості звернення до суду з позовом щодо захисту авторського права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. – Львів. – 2015 р. – С.222-226. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdf
Тарасенко Л.Л. NFT – новітній цифровий об’єкт авторського права чи форма вираження твору. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 2. http://www.inprojournal.org/uk/2-123-2022/
Тарасенко Л.Л. Домени, фірмовий стиль та інші комерційні позначення: особливості правової охорони. Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2022. № 74.
Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти /Л.Л.Тарасенко // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – К.: Київ. Ун-т права НАН України, Ін-т держ. І права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2015. – № 2. – С.246-250 Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_2/CHAS15_2.pdf
Тарасенко Л.Л. Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2016. № 7. С. 247-257
Тарасенко Л.Л. Новації щодо правової охорони промислових зразків. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. № 70. С. 196-202.
Тарасенко Л.Л. Процесуальні особливості захисту авторських прав. Право України. 2016. № 11. С. 150-158.
Тарасенко Л.Л. Реформа патентного законодавства (2020): основні новації щодо винаходів (корисних моделей). Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2021. № 73. С. 67-76.
Тарасенко Л.Л. Роль адвоката в системі надання професійної правничої допомоги в Україні та країнах Європейського Союзу. Право України. 2016. № 12. С. 19-28.
Тарасенко Л.Л. Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав /Л.Л.Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2015. – Вип. 34. – Т. 1.– С.105-109. Режим доступу: http://www.visnykjuris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=95
Філик Н.В., Троцюк Н.В. Специфіка судового захисту авторських прав на об’єкти, розміщені в мережі Інтернет: порівняльно-правовий аналіз // Судова апеляція. – 2012. – №2. – С. 47-54.
Штефан А. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав // Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” . – 2009. – № 2. – режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-tsyvilno-pravovi-sposoby-zahystu.html
Штефан О. Дещо до питання про заходи збереження доказів по справах, що виникають із спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності . – 2009. – № 4. – С.3-10. Режим доступу: ftp://ftp.s12.freehost.com.ua/2009_4/1.pdf
Штефан О. Позов у справах, що виникають з авторських правовідносин // // Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” . – 2014. – № 3. – С.12-25. – режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/0314.comp.pdf
Штефан О.О. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.03 «цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / О.О.Штефан. – Київ. – 2000. – 20с.
Яворська О. С. Використання об’єктів авторського та (або) суміжних прав на підставі вільних публічних ліцензій. / О.С. Яворська // Збірник матеріалів IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів” (Київ, 27 квіт. 2017 р.). – К.: Наук.-дослід. Інст. Інтел. влас. НАПрН України, 2017. – С. 87-89.
Яворська О. С. Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет. Право України. 2018. № 1.
Яворська О.С. Законодавчі новели про способи захисту авторських і суміжних прав в мережі Інтернет / О.С.Яворська // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2017. – С. 49-58 (0,54 друк. арк.).
Яворська О.С. Охорона прав на бази даних. Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2021. № 72.
Яворська О.С. Теорія та практика застосування презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності / Олександра Степанівна Яворська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 64. – С. 175 – 182.
Яворська, О. С. (2017). Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет. Часопис цивілістики, (26), 29-33.
Якубівський І. Проблеми захисту майнових прав інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. – Львів. – 2013 р. – С.188-191. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Conference-2013.pdf
Ярошевська Т.В. Охорона прав промислової власності: приватно-правовий аспект: дис … докт. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2021. 506 с.
10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
Конституція України.
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.).
Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.
Господарський кодекс України.
Господарський процесуальний кодекс України.
Закон України “Про охорону прав на сорти рослин”,
Закон України “Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів”.
Закон України “Про архітектурну діяльність”.
Закон України “Про видавничу справу”.
Закон України “Про кінематографію”.
Закон України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”.
Закон України «Про авторське право і суміжні права».
Закон України «Про міжнародне приватне право».
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
Закон України «Про правову охорону географічних зазначень».
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».
Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».
Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг: затверджено наказом МОН України від 17.08.2001
Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка: затверджено наказом МОН України від 17.08.2001.
Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі): затверджено наказом МОН України від 16.07.2001.
Інструкція про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту: затверджено наказом МОН України від 08.08.2003.
Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів та послуг. // Державне підприємство «Український інститут промислової власності». 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sips.gov.ua/i_upload/file/metod-rek-znak-2014-pdf
Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Режим доступу: https://nice.uipv.org/
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» від 15.09.2003 N 622 – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0877-03
Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: затверджено постановою КМ України від 03.10.2007.
Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.
Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України: затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005.
Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756.
Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затв. Постановою КМ України № 1716 від 23.12.2004. № 1716.
Постанова КМУ «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. N 1756. Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF
Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг: затв. Наказом МОН України від 04.08.2010. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 82. – Ст. 2993.
Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. №197.
Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 р. №198.
Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. №22.
Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. №110.
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затв. наказом Міністерства освіти і науки України № 598 від 17.08.2001 р.
Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції наказу від 20 серпня 1997 р. № 72.
Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування», затверджені Постановою Верховної Ради України від 27 червня 2007 року N 1243-V. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1243-v
Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27.03.2006. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 32. – Стор. 13.
Цивільний кодекс України.
Цивільний процесуальний кодекс України.
ПРАВО ЄС:
ДИРЕКТИВА від 16 грудня 1986 № 87/54/ЄЕС Про правову охорону топографії напівпровідникових виробів.
ДИРЕКТИВА від 3 жовтня 1989 № 89/552/ЄEC Про узгодження певних положень, визначених законами, підзаконними актами та адміністративними положеннями у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення.
ДИРЕКТИВА від 14 травня 1991 № 91/250/ЄEC Про правову охорону комп’ютерних програм.
ДИРЕКТИВА від 19 листопада № 1992 92/100/ЄЕС Про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності
ДИРЕКТИВА від 29 жовтня 1993 № 93/98/ЄЕС Про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав
ДИРЕКТИВА від 27 вересня 1993 №93/83/ЄЕC Про узгодження деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції
ДИРЕКТИВА від 11 березня 1996 № 96/9/ЄС Про правову охорону баз даних
ДИРЕКТИВА від 13 жовтня 1998 № 98/71/ЄС Про правову охорону промислових зразків
ДИРЕКТИВА від 6 липня 1998 № 98/44/ЄC Про правову охорону біотехнологічних винаходів
ДИРЕКТИВА від 22 травня 2001 № 2001/29/ЄС Про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві
ДИРЕКТИВА від 27 вересня 2001 № 2001/84/ЄС Про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва
ДИРЕКТИВА від 13 червня 2002 № 2002/53/ЄС Про спільний каталог сортів видів сільськогосподарських культур
ДИРЕКТИВА від 29 квітня 2004 № 2004/48/ЄC Про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності
ДИРЕКТИВА від 21 грудня 1988 № 89/104/ЄEC Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок
РЕГЛАМЕНТ від 31 травня 1995 № 1239/95 Що встановлює правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин
РЕГЛАМЕНТ від 17 травня 1999 № 1493/1999 Про загальну організацію ринку вина
РЕГЛАМЕНТ від 23 липня 1996 № 1610/96 Про створення додаткового охоронного сертифікату щодо засобів для захисту рослин
РЕГЛАМЕНТ від 28 червня 2003 № 1650/2003Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту сортів рослин на рівні Співтовариства
РЕГЛАМЕНТ від 31 травня 1995 № 1238/95 Яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин
РЕГЛАМЕНТ від 24 липня 1995 № 1768/95 Що запроваджує правила застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого у статті 14(3) Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин
РЕГЛАМЕНТ від 25 жовтня 1995 № 2506/95 Що вносить зміни до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин
РЕГЛАМЕНТ від 17 грудня 1996 № 2470/96 Щодо продовження строків дії права на сорт рослин Співтовариства для сортів картоплі
РЕГЛАМЕНТ від 22 грудня 1999 № 2790/1999 Про застосування частини 3 статті 81 Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій
РЕГЛАМЕНТ від 29 листопада 2000 № 2659/2000 Про застосування статті 81(3) Договору до категорій договорів про дослідження та розробки
РЕГЛАМЕНТ від 11 лютого 2000 № 329/2000 Яким вносяться зміни до Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин
РЕГЛАМЕНТ від 12 грудня 2001 № 6/2002 Про промислові зразки Співтовариства
РЕГЛАМЕНТ від 28 червня 2003 № 1650/2003 Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту Співтовариством різновидів рослин
РЕГЛАМЕНТ від 28 березня 2003 № 569/2003 Про внученя змін до Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Комісії (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин
РЕГЛАМЕНТ від 14 липня 1992 № 2081/92 Про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів
РЕГЛАМЕНТ від 6 грудня 2002 № 2181/2002 Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 1239/95 про запровадження норм застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94, що стосується процедур Бюро Співтовариства з питань сортів рослин
РЕГЛАМЕНТ від 3 грудня 1998 № 2605/98 Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 1768/95 про запровадження порядку застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого частиною 3 статті 14 Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту сортів рослин на рівні Співтовариства
РЕГЛАМЕНТ від 3 грудня 1998 № 2605/98 Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 1768/95 про запровадження порядку застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого частиною 3 статті 14 Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту Співтовариством різновидів рослин
РЕГЛАМЕНТ від 20 грудня 1993 № 40/94 Щодо торговельної марки Співтовариства
РЕГЛАМЕНТ від 7 квітня 2004 № 802/2004 Який імплементує Регламент Ради (ЄС) №139/2004 щодо контролю за концентрацією суб’єктів господарювання
РЕГЛАМЕНТ від 29 квітня 2004 № 873/2004 Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про захист на рівні Співтовариства досягнень в галузі рослинництва
ДИРЕКТИВА від 23 квітня 2009 № 2009/24/ЄС Про правову охорону комп’ютерних програм
РЕГЛАМЕНТ від 26 лютого 2009 № 207/2009 Про торговельну марку Співтовариства
РЕГЛАМЕНТ від 17 травня 2006 № 816/2006 Про обов’язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров’я
РЕГЛАМЕНТ від 15 січня 2008 № 110/2008 Про визначення, опис, презентацію, маркування і захист географічного позначення спиртних напоїв, та який скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 1576/89
РЕГЛАМЕНТ від 22 липня 2003 № 1383/2003 Щодо застосування дій митних стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права
РЕГЛАМЕНТ від 27 квітня 2004 № 772/2004 Про застосування статті 81(3) Договору до категорій договорів про передачу технологій.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус "Патетна юстиція" Суханов М.О.

Завантажити силабус