Основи конституційного права (факультет культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
58професор Кіселичник В. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
58професор Кіселичник В. П.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм конституційного права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу конституційно-правових норм та їх застосування на практиці.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері конституційних правовідносин;
 • підготовка студентами проектів правових документів
 • визначення сутності правової системи сучасної України,
 • ознайомлення студентів з основними проблемами конституціного права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права, знати  структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Рекомендована література

 1. Конституція України 1996 (Із змінами та доповненнями).
 2. ЗУ «Про громадянство України» //ВВР. – 2001. – №13. – Ст.65
 3. ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // ВВР. – 2012. – №19-20. – Ст.179
 4. ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» //ВВР. –2012. – №16. – Ст.146
 5. Закон України «Про статус народного депутата України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 3, ст. 17.
 6. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» // ВВР, 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133.
 7. Закон України «Про Комітети Верховної Ради України» // ВВР, 1995, № 9, ст. 134.
 8. Закон України «Про вибори народних депутатів України» // ВВР, 2012, № 10-11, ст.73.
 9. Загальна декларація прав людини.
 10. Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права.
 11. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права.
 12. Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. – К.: ІнЮре, – 47 с.
 13. Український парламентаризм: минуле і сучасне. / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Парламентське вид-во, 1999. – 368 с.
 14. В.Ф. Мелащенко. Основи конституційного права України: К.: Вентурі; 1995. – 220 с.
 15. Контитуційне право України /За ред. В.Я.Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.
 16. Ю.Н. Тодыка. Конституционное право Украины: отрасль, права, наука, учебная дисципліна. Учебное пособие – Харьков.: «ФОМО»; Райдер. – 1998. – 292 с.
 17. Конституційне право України / За ред..В.Ф. Погорілка/ К, «Наукова думка», 1999. – 733 с.
 18. В.В. Кравченко. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.
 19. О.Ф. Фрицький. Конституційне право України. Підручник . – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.
 20. Погорілко В.Ф., Федоренко В.І. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2т. – Т1 /За ред. В.Ф. Погорілка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 21. Конституційне право України:Підручник для студ. вищ. навч. закл. /За ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму