Основи декларування фізичними особами доходів і майна

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ільницький О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб застосовувати у повсякденній практичній діяльності норми, які регулюють порядок виконання фізичними особами своїх обов’язків у сфері декларування доходів і майна задля забезпечення законності і правопорядку. Тому у курсі представлено огляд правових механізмів регулювання порядку здійснення державного контролю за діяльністю фізичних осіб у формі декларування через аналіз суб’єктів різних видів декларування та інструментів декларування – декларацій про доходи, майно, зобов’язання майнового характеру, які фізичні особи повинні заповнювати та подавати.

Дисципліна «Основи декларування фізичним особами доходів та майна» є завершальною вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Правo» для освітньо-професійної програма ОС Бакалавр, яка викладається студентам денного та заочного відділень відповідно в V семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Основи декларування фізичними особами доходів та майна» є оволодіння студентами поглибленими знаннями щодо здійснення державного контролю у сфері доходів та майна фізичних осіб шляхом покладення обов’язку періодичного декларування, формування у них навиків і умінь їх застосування на практиці для належного виконання покладених обов’язків та інструментами вирішення питань ефективного захисту прав, свобод та інтересів осіб у цій сфері.
Цілями курсу є:
1) отримання студентами поглиблених знань теорії державного контролю за доходами і майном фізичних осіб щодо напрямів і форм його реалізації, проведення всебічного аналізу практики його застосування;
2) засвоєння теоретичних та практичних основ процедури декларування доходів, майна та зобов’язань майнового характеру;
3) розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики;
4) вироблення навиків застосування засвоєних знань у практичній роботі юриста та повсякденній діяльності щодо виконання встановленого законом обов’язку.

Рекомендована література

Основна література:
1. Дьοмін Ю. М. Правοві засади οрганізації та здійснення митнοгο кοнтрοлю в Україні: теοретичні та практичні прοблеми: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Дьοмін Юрій Михайлοвич. — К., 2006. — 438 с.
2. Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа та класифікація : монографія / М.П. Кучерявенко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 460 с.
3. Пοлінець Ο. П. Кοнтрοль в державнοму управлінні України: теοретикο-οрганізаційні питання / Пοлінець Ο. П. – К. : [б.в.], 2003. – 244 с.
4. Хавронюк М.I. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» – К.: Атіка, 2011. – 424 с.

Додаткова література:
5. Адміністравання податків : навчальний посібник / Калінеску Т.В., Корецька-Гармаш В.О., Демидович В.В // за ред. Т.В.Калінеску. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 289 с.
6. Гаращук В.М. Контроль та нагляд в державному управлінні / В.М. Гаращук. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.
7. Ільницький О.В. Дотримання законності при здійсненні податкового контролю шляхом інформаційно-аналітичного забезпечення контролюючих органів / Олег Ільницький // Вісник прокуратури. – 2014. – № 3 (153). – С. 117-125.
8. Мамонова Е. В. Напрями підвищення фіскальної ефективності оподаткування доходів населення / Е. В. Мамонова, О. Е. Ряб-чук // Формування ринкових відносин в Укра- їні: соціально-трудові проблеми. – 2012. – № 1 (128). – С. 177-182.

Інтернет-джерела:
1. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
2.
3. Офіційний сайт Верховного Суду – Режим доступу: supreme.court.gov.ua
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: minfin.gov.ua
5. Єдиний державний реєстр судових рішень України – Режим доступу: reyestr.court.gov.ua
6. Офіційний сайт Національного агенства з питань запобігання корупції – Режим доступу: www.nazk.gov.ua

Матеріали

Декларування_схема_курсу_2020

Силабус:

Завантажити силабус