Органи кримінальної юстиції в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Баєва Н. П.
416доцент Багрій М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Багрій М. В.
Єзерський Р. Б.
Рафальонт С. Р.

Опис курсу

Метою даної дисципліни є вироблення у студентів 2-го курсу юридичного факультету, які  розпочали вивчення базових дисциплін спеціальності «Правознавство»,  загального розуміння сутності кримінальної юстиції, а також засвоєння поняття державних та недержавних органів, що сприяють реалізації кримінальної юстиції в Україні, вивчення їх структури та організації діяльності, що допоможе їм більш ґрунтовно  засвоїти такі галузеві юридичні дисципліни як Кримінальне право України та  Кримінальне процесуальне право України.

Рекомендована література

 1. Сердюк І. А. Правоохоронні відносини: поняття, їх особливості та види : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01 / І. А. Сердюк. – К. : Київський національний університет внутрішніх справ, 2008. – 200 с.
 2. Барчук Г. І. Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина / Г. І. Барчук,Ю. Олійник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 173-181.
 3. Міщенко С. Г. Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / С. Г. Міщенко. – К., 2011. – 19 с.
 4. Топчий Н. Кримінальна юстиція у системі протидії злочинності / Н. Топчий // Протидія злочинності: теорія і практика : зб. матеріалів VI Міжвуз. наук.-практ. конф. студентів (курсантів), аспірантів та молодих учених (м. Київ, 16 травня 2014 року). – К. : Національна академія прокуратури України, 2014. – С. 51-54.
 5. Топчий Н. Взаємодія органів кримінальної юстиції з правоохоронною системою / Н. Топчий // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 травня 2014 року). – Х., 2014. – С. 324-327.
 6. Мичко М.І. Прокуратура європейських держав постсоціалістичної системи. – Донецьк: ДІВС, 2001. – 328 с.
 7. Мичко М.І. Прокуратура та інші органи обвинувачення в країнах світу. – Донецьк, 2010. – 417 с.
 8. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / [Бадира В. А., Денисов С. Ф., Денисова Т. А., та ін.] ; за ред. Т. А. Денисовой – К. : Істина, 2008. – 400 с.
 9. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.
 10. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.
 11. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підруч. / [Захарова О. С., Ковальський В. С., Лукомський В. С. та ін.] ; відп. ред. В. Маляренко. – [3-тє вид., перероб. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму