ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Тарасенко Л. Л.

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування теоретичних та практичних проблем  охорони прав інтелектуальної власності у сфері будівництва та вивчення правового регулювання і позицій судової практики щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності у сфері будівництва.

Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування законодавчої бази щодо охорони прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, аналіз колізій та прогалин чинного законодавства, дослідження судової практики та досвіду зарубіжних країн.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського права, цивільного процесуального права, господарського процесуального права.

Структура курсу:

 • Становлення правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності у сфері будівництва
 • Суб’єкти права інтелектуальної власності у сфері будівництва
 • Об’єкти права інтелектуальної власності у сфері будівництва
 • Проектна документація як об’єкт права інтелектуальної власності
 • Права інтелектуальної власності на твори архітектури
 • Об’єкти патентного права у сфері будівництва
 • Особливості здійснення та захисту прав на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт і послуг у сфері будівництва
 • Особливості здійснення та захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності у сфері будівництва
 • Особливості здійснення прав інтелектуальної власності на окремі види робіт у сфері будівництва
 • Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту прав інтелектуальної власності
 • Цивільно-правові способи захисту права інтелектуальної власності у сфері будівництва
 • Зарубіжний досвід щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності у сфері будівництва

Рекомендована література

Інтелектуальне право України /за ред. О.С.Яворської О.С. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 608с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006 (Т.І.).

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.

Право інтелектуальної власності: Академічний курс / За ред. О.А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — Вид. друге, перероб. та доповн. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

Право інтелектуальної власності. Підручник // Коссак В.М., Якубівський І.Є. – К.: Істина, 2007. – С.208.

Тарасенко Х.Ю. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва / Х.Ю.Тарасенко // Центр дослідження інтелектуального права. – Львів, 2017. – 226 с.

Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006 (Т.1. Загальна частина).

Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2010 (Кн.1).

Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2010 (Т.1).

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників Проекту ЦКУ. – К.: Істина, 2004.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 кн. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. (Кн.1).

Цивільний кодекс України: Постатейний  коментар у двох частинах / Відп.ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005 (Ч.1).

Рекомендації щодо забезпечення правомірності створення та використання творів архітектури / Державна служба інтелектуальної власності України http://sips.gov.ua/ua/recpravomir.html?s=print

Писєва О. В. Загальна характеристика особливостей ліцензійних договорів про використання об’єктів промислової власності у будівництві / О. В. Писєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2014. – Вип. 1(2). – С. 56-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpaeiv_2014_1(2)__10.pdf

ЄВГЕН ГРЕКОВ: АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД В БУДІВНИЦТВІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР АРХІТЕКТУРИ http://www.ilf-ua.com/ua/publications/articles/avtorskiynaglyad/

Матеріали

Робоча програма охорона ПІВ у сфері будівництва

Практикум охорона ПІВ у сфері будівництва

питання на іспит

питання на модуль

завдання для самостійної роботи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЧАС КАРАНТИНУ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму