Міжнародний комерційний арбітраж (Господарське судочинство))

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Коссак В. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» – сприяння становленню сучасного кваліфікованого фахівця-юриста; на підставі вивчення основних понять, інститутів, доктрин, джерел міжнародного комерційного арбітражу; досягти кращого розуміння студентами засад та процедур розв’язання міжнародних комерційних спорів, і, таким чином, забезпечувати підвищення рівня правової культури майбутніх юристів, розвивати вміння творчо застосовувати теоретичні знання у практичній роботі; формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів відповідно до основних принципів господарювання та зовнішньоекономічної діяльності; сприяти усвідомленню ролі та значення розгляду комерційних спорів шляхом міжнародного комерційного арбітражу; розвивати у майбутніх юристів  професійні й особистісні якості.
Завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» є формування теоретичного мислення, правової свідомості, вміння змоделювати на конкретному прикладі механізм розгляду міжнародного комерційного спору спираючись на вітчизняне законодавство та міжнародні договори; розкривати зміст основних понять міжнародного комерційного арбітражу

Рекомендована література

Рекомендовані джерела

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже – Женева, 21 апреля 1961 г. // Ведомости Верховного Совета УССР, 1963 г., N 8.
 3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року // Офіційний вісник України.- 2006 р., № 15, стор. 438, стаття 1171
 4. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14.06.1974 року // Офіційний вісник України.- 2006 р., № 36, № 44 від 19.11.2004, №38, 2006, стор.285 , стор. 253, стаття 2539
 5. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву від 10.12.1982 // [Электронный ресурс] – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057.
 6. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі від 07.06.1930// Офіційний вісник України.- 2013 р., № 31, стор. 368, стаття 1117
 7. Уніфіковані правила по інкасо від 01.01.1979// [Электронный ресурс]– Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/988_002
 8. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів від 01.01.1994// [Электронный ресурс] – Режим доступу:http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/988_003
 9. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений від 10.06.1958 // Офіційний вісник України.- 2004 р., № 45, стор. 329, стаття 3004
 10. Про міжнародний комерційний арбітраж від 24 лютого 1994// Відомості Верховної Ради України.- 1994 р.- № 25.- Cт. 198
 11. Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України // Додаток № 1 до Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року N 4002-XII
 12. Коссак В.М. Компетенція третейських судів в альтернативному судочинстві / В.М. Коссак. // Альтернативні способи вирішення спорів ADR. – Львів, 2013 – С. 11-18.
 13. Коссак В.М. Проблеми застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р. / В.М. Коссак. // Право України – 2013 – №7– С. 91-103.
 14. Кравцов С.О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди: монографія/ С.О. Кравцов. – Харків., 2014. – 230 с.
 15. Лебедев С.Н. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража / С.Н. Лебедев. – М., 1979. – 215 с.
 16. Мальський М.М. Арбітражн угода: теоретичні та практичні аспекти: монографія/ М.М. Мальський.- Львів, 2013. – 372 с.
 17. Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві / М.О. Михайлів. // Право України – 2013 – №7 – С.71-82.
 18. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство / Під заг. ред. І.Г. Побірченка. – К.: Вид. Дім Ін Юре», 2007. – 584 с.
 19. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / За ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля – К.: Алерта, 2013. – 400 с.
 20. Міжнародне приватне право. Міжнародні договори України. Том 1. / Відп. ред. та упоряди. А. Довгерт та В. Крохмаль. – К.: Port-Royal, 2000. – 991 с.
 21. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / за ред. доктора юридичних наук, проф. А. Довгерта. – Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. – С.288-343.
 22. Очерки международного частного права / под ред. проф. А. Довгерта.– Харьков: ООО «Одиссей», 2007. – С. 604-738.
 23. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры / Под общ.ред. И.Г. Побирченко. – К.: Праксис, 2006. – 864 с.
 24. Притика Ю.Д. Міжнародний комерційний арбітраж: питання теорії та практики: монографія / Ю.Д. Притика. – К.: «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2005. – 516 с.
 25. Степанюк А.А. Міжнародне приватне право: теоретичні аспекти правового регулювання / А.А. Степанюк. – Харків.: Майдан, 2005. – 200с.
 26. Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж: навч. посіб. / Г.А. Цірат. – К.: Істина, 2002. – 238 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА МОДУЛЬ

Матеріали

Міжнародний комерційний арбітраж (практикум)

Робоча програма Міжнародний комерційний арбітраж (господарське судочинство)

Міжнародний комерційний арбітраж Комплекс
Тести Міжнародний комерційний арбітраж
Перелік питань на іспит МКА19-20

Перелік питань на модуль МКА19

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус