Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Кобрин В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Кобрин В. С.

Опис курсу

Мета: формування системних знань з імплементації міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування, пояснення положень національного та міжнародного законодавства на предмет законодавчого закріплення міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування, ознайомлення із механізмом розв’язання правових колізій у галузі реалізації міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування.

Завдання: вивчити сутність та зміст міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування, узагальнити практику реалізації міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування у сучасній Україні в руслі проведення реформи місцевого самоврядування на засадах децентралізації державної влади.

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 знати:

  • основні категорії, поняття та концептуальні положення, які мають безпосереднє значення для міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування;
  • особливості реалізації міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування в Україні та країнах ЄС;
  • правові підстави регулювання міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування та їх вплив на розвиток місцевого самоврядування в Україні та країнах ЄС;

вміти:

  • аналізувати та правильно застосовувати національне та міжнародне законодавство у галузі місцевого самоврядування;
  • проводити аналіз законодавчого закріплення міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування в Україні та країнах ЄС;
  • критично оцінювати стан реалізації міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування в Україні та країнах ЄС;

набути навиків:

  • чіткого і обґрунтованого донесення до аудиторії власних висновків та пояснень щодо особливостей реалізацій міжнародно-правових стандартів в Україні;
  • глибокого аналізу проблемних питань та причин недостатнього впровадження міжнародно-правових стандартів у систему самоврядування України;
  • спроможності прийняття рішень щодо розв’язання практичних ситуацій, які виникають при реалізації органами місцевого самоврядування міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування.

Рекомендована література

ПРАВОВІ АКТИ
1. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами).
2. Бюджетний кодекс України : Закон від 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50–51. Ст. 572 (зі змінами).
3. Податковий кодекс України : Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. Ст. 112 (зі змінами).
4. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170 (зі змінами).
5. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190 (зі змінами).
6. Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03.02.2015 № 141-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 78 (зі змінами).
7. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 91 (зі змінами).
8. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. Ст. 1167.
9. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 37–38. Ст. 366 (зі змінами).
10. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 90.
11. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005 № 2850-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 51. Ст. 548 (зі змінами).
12. Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 11. Ст. 79 (зі змінами).
13. Про транскордонне співробітництво від 24.06.2004 № 1861-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 45. Ст. 499 (зі змінами).
14. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) № 2217а від 01 липня 2015 р. попередньо схвалений Верховною Радою України 31 серпня 2015 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =55812
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», 01.04.2014 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
16. Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 1985 р. Офіційний переклад. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036
17. Всесвітня декларація місцевого самоврядування, Ріо-де-Жанейро, 26 вересня 1985 р. Місцеве самоврядування. 1997. № 1–2. С. 95–97.
18. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями. Мадрид, 21 травня 1980 р. (зі змінами). Офіційний переклад. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_106
19. Переглянута Європейська хартія про участь молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівні. Конгрес місцевих та регіональних влад Європи, 12 травня 2003 р. URL : http://humanrightsinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/eu_charter _ukr.pdf
20. Європейська хартія міст, 17 травня 1992 р. URL : http://uristinfo.net/2010-12-18-14-34-28/42-pdbilenchuk-mistseve-samovrjaduvannja-v-ukrayini/743-evropejskaja-hartija-gorodov.html
21. Європейська хартія міст ІІ (маніфест нової урбаністики), 29 травня 2008 р. URL : http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Principle-9.-European-chart.pdf
22. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні, Страсбург, 5 лютого 1992 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_318
23. Лейпцизька хартія сталих європейських міст, 24–25 травня 2007 р. URL: http://2.auc.org.ua/sites/default/files/leypcizka_hartiya.pdf
24. Декларація щодо регіоналізму в Європі прийнята 4 грудня 1996року на засіданні Асамблеї Європейських регіонів (АЄР) в м. Базелі. URL : http://radaprogram.org/sites/default/files/publications /decentralization.pdf
25. Рекомендація Ради Європи 39 (1998), 6 березня 1998 р. «Про інкорпорацію Європейської хартії місцевого самоврядування в правові системи країн, які її ратифікували, і про правовий захист місцевого самоврядування». Офіційний сайт Ради Європи. URL : https://wcd.coe.int.
26. Рекомендація Ради Європи 48 (1998) «Про місцеву та регіональну демократію в Україні» від 27 травня 1998 р. Офіційний сайт Ради Європи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wcd.coe.int
27. Резолюція Ради Європи 123 (2001) «Про місцеву та регіональну демократію в Україні», 9 листопада 2001 р. URL : https://wcd.coe.int
28. Рекомендація Ради Європи 171 (2005), 1 червня 2005 р. «Про «Консультації місцевих влад» – імплементація Європейській хартії місцевого самоврядування – ст. 4.6, 5, 9.6 і 10». URL : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=866597&Site=Congress&BackColorInternet =e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679
РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ СТАТТІ
1. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування / Заг. ред. А. П Яценюка. К.: Парламентське видавництво, 2007. 608 с.
2. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. монографія / В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін.; К. : «Атіка», 2007. 864 с.
3. Баймуратов М. А., Григорьев В. А. Роль международных стандартов местного самоуправления в формировании компетенции публичной самоуправленческой (муниципальной) власти. Одесса : «Феникс», 2003. 160 с.
4. Баймуратов М. До питання про вибір національної моделі місцевого самоврядування (частина друга). Публічне право. 2015. С. 70–75.
5. Баймуратов М. О. Європейські стандарти регіонального самоврядування : актуальні питання конституційно-правового забезпечення в Україні. Монографія. Одеса : Фенікс, 2013. 216 с.
6. Баймуратов М. О. Правова природа міжнародних (європейських) стандартів локальної демократії та їх роль у становленні місцевого самоврядування в Україні: питання сприйняття та імплементації. Наукові читання. Присвячені пам’яті В.М. Корецького: Зб. наук. Праць / Київський університет права НАН України. К. : Вид- во Європ. ун-ту, 2008. С. 12–21.
7. Баймуратов М. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування: від міжнародної угоди до імплементації у національне законодавство. Вибори та демократія. 2006. №: 4. С. 17-24.
8. Батанов О. В. Муніципальне право України: Підручник; відп. ред. М. О. Баймуратов. X. : Одіссей, 2008. 528 с.
9. Батанов О. В. Сучасні міжнародні стандарти у галузі місцевого самоврядування та права людини. Вісник АПСВТ. 2016. №3-4. С. 60-63.
10. Батанов О. В., Кравченко В. В.Компетенція місцевого самоврядування та принципи її формування відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 2. С. 43-50.
11. Бодрова I. I. Міжнародний стандарт права органів місцевого самоврядування на утворення добровільних об’єднань: зміст та проблем реалізації в Україні. Українська державність: становлення, досвід, проблеми. Х. : Право, 2001. С. 48-49.
12. Боярська З. І. Європейська хартія місцевого самоврядування – основа ефективності прийняття управлінських рішень в органах місцевого управління і самоврядування. Юридичний вісник. 2010. № 3. С. 17-20.
13. Булина А. М. Міжнародні стандарти локальної демократії та місцева публічна влада. Форум права. 2013. № 4. С. 44-49.
14. Волков В. Принципи Європейської хартії міст і їхня реалізація в сучасних умовах України. Схід. 2011. № 1. С. 18-20.
15. Глухачов Є. Ф. Європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми та перспективи їх втілення в законодавство України. Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (29 травня 2002 р., Київ). К. : Вид-во УАДУ, 2002. Т. 2. С. 214-242.
16. Демченко І. С. Стан імплементації європейських правових стандартів місцевого самоврядування в Україні. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 4. С. 149-157.
17. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. К. : ТОВ «Софія». 2012. 128 с.
18. Джерела конституційного права України / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скрипнюк та ін.; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик. К. : «Наук. думка», 2010. С. 316–352.
19. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах / В. С. Куйбіда, В. В. Толкованов. К. : ТОВ «Поліграфічний Центр «Крамар», 2010. 258 с.
20. Досвід децентралізації у країнах Європи : зб. док. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В. Б. Гройсмана. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. 766 с.
21. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні: Наук.-практичний посібник/ Упоряд.О. В. Бейко, А. К.Гук, В. М. Князєв; За ред. М. О. Пухтинського, В. В. Толкованова. К. : «Крамар», 2003. 396 с.
22. Забезпечення економічної та фінансової самостійності місцевих влад в Україні відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування. За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Зміцнення системи місцевих фінансів та між бюджетних відносин в Україні» (15-16 квітня 2004 р., м. Дніпропетровськ) / За ред. І.І. Куліченка, М.О. Пухтинського. Київ, 2004. 174 с.
23. Заяць І. Місцеве самоврядування: ґенеза законодавства та політики. Право України. 2009. С. 126–133.
24. Камінська Н. В. Міжнародно-правові джерела муніципального права. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 3. С. 87–92.
25. Камінська Н. Європейське муніципальне право: pro et contra. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. № 3. С. 61–68.
26. Кобрин В. С. Деполітизація місцевих виборів як складова частина конституційної реформи в Україні. Від громадянського суспільства – до правової держави : Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 247–251.
27. Колінко Я. Регіоналізація як принцип побудови територіальної організації публічної влади в країнах Європи. Юридична Україна. 2015. № 1. С. 18–22.
28. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2011. 1128 с.
29. Копиленко О., Демченко І. Система джерел європейських правових стандартів місцевого самоврядування. Вісник Львівського університету. Серія юрид. 2011. Вип. 54. С. 139–145.
30. Корнієнко М. І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання. Навч. посіб. для ВУЗів / НДІ приватного права і підприємництва та ін. К. : Алерта. 2005. 143 с.
31. Кравченко В. В. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування та їх імплементація в законодавстві України в контексті реформи місцевого самоврядування. Вісник АПСВТ. 2016. № 3-4. С. 56–59.
32. Кравченко В. Проблеми адаптації законодавства України до стандартів і принципів Європейської хартії місцевого самоврядування: імплементація принципів Європейської хартії місцевого самоврядування в національному законодавстві України. Вісник Центральної виборчої комісії. 2008. №: 2. С. 38-41.
33. Куйбіда В. С. Місцеве самоврядування в Україні в контексті розвитку місцевої демократії: монографія. Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2008. 468 с.
34. Левенець А. В. Міжнародно-правові стандарти прав іноземців в місцевому самоврядуванні. Правова держава. 2015. № 19. С. 48–53.
35. Любченко П. М. Місцеве самоврядування в системі інститутів громадського суспільства:конституційно-правовий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.02. Х., 2008. 40 с.
36. Мартиновський Д. П. Втілення міжнародних стандартів місцевого самоврядування у систему законодавства України. Європейські перспективи. 2013. № 1. С. 160-165.
37. Марченко В. Ю. Право голосу іноземців в Україні та за кордоном. Молодий вчений. 2017. № 4. С. 314–318.
38. Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика. Посібник для депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів / Б.А. Руснак. Одеса: 2011. 536 с.
39. Муніципальне право зарубіжних країн: у 3 ч.: навч. посіб. / За заг. ред. П.Ф. Мартиненка. К.: Знання України, 2006. 284 с.
40. Муніципальне право України : Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін. К. : Юрінком Інтер, 2006. 592 с.
41. Петришин О.В., Петришин О. О. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Вісник Національної академії правових наук України. № 1 (84). 2016. С. 84-91.
42. Петришина М. О. Міжнародно-правові стандарти у сфері місцевого самоврядування. X. : Право, 2016. 44 с.
43. Погорілко В. Ф., Баймуратов М. О., Бальцій Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. 2-ге вид. доп. К. : Правова єдність, 2009. 720 с.
44. Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку та проблеми їх імплементації в Україні / Під ред. В. В.Толкованова. – Київ : Центр досліджень питань місцевого і регіонального розвитку та сприяння адміністративній реформі, 2007. 349 с.
45. Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід. Збірник матеріалів і документів /Науковий редактор: М. О. Пухтинський. К. : «Атіка», 2006. 744 с.
46. Пухтинський М. О. Трансформація системи місцевого самоврядування в контексті реалізації міжнародно-правових стандартів місцевої демократії. Вісник АПСВТ. 2016. №3-4. С. 63-67.
47. Ровинська К. І.Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування як основа формування місцевого самоврядування в Україні. Державне будівництво. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_31
48. Розвиток міжмуніципального співробітництва: вітчизняний та зарубіжний досвід / під редакцією В. В. Толкованова. К. : Видавництво «Крамар», 2011. 261 с.
49. Розвиток місцевих фінансів в Україні та інших державах-членів Ради Європи / Деві К., Петері Г., Росіхіна В.Ю., В.В. Толкованов. К:«Крамар», 2011. 240 с.
50. Софінська І. Д. Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування: навч. посібник. Львів : «Каменяр». 2016. 241 с.
51. Софінська І. Д. Поняття, сутність та походження принципу субсидіарності у муніципальному праві. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. Вип.: 41. С. 279-284.
52. Софінська І. Д. Принцип субсидіарності крізь призму Європейської хартії місцевого самоврядування. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей /// За ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К. : «Логос», 2009. С. 333–335.
53. Софінська І. Д. Теоретичне становлення принципу субсидіарності у місцевому самоврядуванні. Вибори та демократія. 2008. Вип.: 4 (18). С. 43–48.
54. Теліпко В. Е., Панасюк С. А. Науково-практичний коментар закону України про місцеве самоврядування в Україні. К. : ЦУЛ, 2011. 400 с.
55. Транскордонне співробітництво / Мікула Н. А., Толкованов В. В. К. : видавництво «Крамар», 2011. 259 с.
56. Трояновський В. В. Європейська хартія місцевого самоврядування як фундамент розвитку місцевої демократії у державах Європи. Державне управління: теорія та практика. 2009. № 2. URL: http://www.academy.gov.ua/ ej/ej10/doc_pdf/Troyanovsky.pdf
57. Фоміна Д. С. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року та інших міжнародно-правових актів щодо правової організації місцевого самоврядування. Державне управління. Наукові праці. 2013. Вип. 214. Том 226. С. 109–113.
58. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування. Право України. 2002. № 3. С. 48–54.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму