Міжнародне співробітництво прокуратури у кримінальному провадженні

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета вивчення курсу – поглиблення студентами необхідних знань щодо діяльності органів прокуратури України  у сфері міжнародного співробітництва, насамперед під час здійснення кримінального провадження. Це передбачає більш ґрунтовне вивчення напрямків співробітництва, форм і методів діяльності прокурорів, спрямованих на забезпечення ефективності кримінального провадження під час надання проведення окремих процесуальних дій, видачі осіб, перейняття кримінального переслідування.

Завданням спецкурсу є з’ясування особливостей діяльності прокурора у кримінальному провадженні із використанням міжнародної правової допомоги установ іноземних держав, вивчення та аналіз нормативно-правової бази з питань міжнародного співробітництва у кримінальних справах, з’ясування порядку колізійного застосування правових норм міжнародних договорів і національного законодавства України у цій сфері, визначити процесуальні особливості проведення окремих дій, перейняття кримінального переслідування, екстрадиції, розшуку, виконання вироків, пов’язаних із здійсненням міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях, забезпечити необхідними знаннями щодо підготовки міжнародних клопотань у кримінальному провадженні, методики здійснення контрольних повноважень процесуального керівника в провадженнях, пов’язаних з міжнародним співробітництвом.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • правову природу та суть інституту міжнародної правової допомоги у кримінальних справах;
 • структуру порядку взаємовідносин між компетентними органами України і установами іноземних держав з питань співробітництва у кримінальних справах;
 • структуру та порядок колізійного застосування нормативних актів з питань надання міжнародної правової допомоги;
 • засади міжнародного співробітництва у кримінальних справах, особливості їх нормативного закріплення та застосування;
 • міжнародні організації, що беруть участь у боротьбі зі злочинністю, та їх роль, завдання і компетенція у цьому;
 • діяльність уповноважених Україною органів щодо співробітництва у розкритті злочинів і розслідуванні кримінальних справ;
 • підстави, порядок підготовки міжнародних слідчих (судових) доручень правоохоронними органами України, їх зміст;
 • особливості оцінки доказів, отриманих з використанням механізмів міжнародної правової допомоги;
 • сферу застосування, правові підстави та порядок проведення процесуальних дій в режимі відео-, телефонної конференції;
 • підстави оголошення міжнародного розшуку, об’єкти та види розшуку;
 • підстави і умови підготовки клопотання про видачу особи України у зв’язку з провадженням у кримінальній справі;
 • порядок розгляду клопотань іноземних органів про видачу особи;
 • підстави і умови перейняття кримінального переслідування, порушеного органами іноземної держави;
 • порядок визнання і виконання в Україні судових рішень іноземних судів у кримінальних справах;
 • міжнародний розшук, арешт, конфіскація грошових коштів і майна, набутих злочинним шляхом.

 

вміти:

 • правильно і своєчасно використовувати можливості міжнародної правової допомоги у розслідуванні і розгляді кримінальної справи;
 • застосовувати норми міжнародних договорів України з питань надання міжнародної правової допомоги, які мають пряму дію;
 • складати і вірно оформляти міжнародні клопотання про надання правової допомоги;
 • проводити окремі слідчо-судові дії відповідно до прохання іноземної установи з врахуванням особливостей визначених міжнародними договорами;
 • застосовувати у сфері міжнародної правової допомоги сучасні методи і досягнення науки і техніки в ході проведення слідчих дій.
 • організовувати проведення міжнародного розшуку предметів та осіб;
 • оцінювати можливість виконання на території України міжнародних клопотань, а визначати альтернативні шляхи виконання;
 • своєчасно вживати заходів процесуального примусу для забезпечення виконання міжнародних доручень.

Рекомендована література

 1. Бастрыкин А.И. Процессуальные проблемы участвия СССР в международной борьбе с преступностью. – Л.: Изд-во ЛГУ им. А. Жданова, 1985. – 99с.
 1. Виноградова О.І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 – Х., 2000. – 22 с.
 2. Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 359 с.
 3. Волженкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества. Учебное пособие. – С-Пб., 1999
 4. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978 – 86 с.
 5. Когутич І.І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Курс лекцій /І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 350 с.
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила – К.:”Юстиніан”, 2012 – 1224с.
 7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково –практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко.- Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
 8. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: наук.-прак. посіб. / за заг. ред. Л.О. Фролової. – К.: Алерта, 2013. – 348 с.
 9. Натура А.И., А. Х-А. Пихов Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: организационно-правовые основы, процессуальный порядок и формы взаимодействия. – М.: «Юрлитинформ», 2007. – 136с.
 10. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – 1072 с.
 11. Научно-методический комментарий к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (новая ред от 7 октября 2002 г.) / Под. общ. и науч. ред. проф. С.П. Щербы. – М.: «Юрлитинформ», 2007. – 184с.
 12. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М.: Юрист, 1993. – 160с.
 13. Табалдиева В.Ш. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: Учеб. пособие. – М., 2004

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму