Методологічні проблеми криміналістики

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Когутич І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024професор Когутич І. І.

Опис курсу

Основна мета спецкурсу полягає у тому, щоб поглибити знання студентів магістратури з теоретичних питань криміналістики шляхом ознайомлення їх з основними методологічними проблемами цієї науки (включаючи проблемні аспекти застосування норм КПК України та практичних рекомендацій криміналістики).

Головними завданнями спецкурсу є: ознайомлення студентів магістратури із специфікою предмету “ Методологічні проблеми криміналістики ”; основними теоретичними ідеями і поглядами, що склалися у сучасній загальній          теорії та методології криміналістики; оволодіння студентами основними теоретико -філософсько-криміналістичними поняттями і категоріями, що відіграють основоположну роль у системі знань криміналістики. Передусім це пов’язано з розглядом питань, що стосуються поняття, сутності, природи, предмета, обєкта, системи, функцій, завдань, методів, мови криміналістики; теоретичного осмислення криміналістичної доктрини, методології цієї науки; основних напрямів сучасної науки криміналістики, головних її концепцій (загальної та деяких найпоширених  окремих криміналістичних теорій, основних аспектів їх практичного застосування у підготовці криміналістів та у їх подальшій професійній діяльності тощо).

Мета і завдання лекційних занять полягають в узагальненому викладанні основних тем спецкурсу, забезпеченні необхідними знаннями для самостійного вивчення питань спецкурсу.

Мета і завдання практичних завдань з’ясувати  рівень вивчення студентами рекомендованої літератури з питань спецкурсу; перевірити і навчити використовувати зміст цієї літератури під час вирішення конкретних ситуацій (слідчих, судових, захисних) та правових питань; допомогти засвоїти студентами проблемних питань криміналістичної методології; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; посилити уявлення про роль криміналістики у діяльності з виявлення, розслідування, попередження злочинів та судового розгляду кримінальних справ; перевірити  знання та уміння стосовно: поняття методології криміналістики; поняття проблем методології криміналістики; поняття методологічних проблем криміналістики; системи методологічних проблеми криміналістики; сучасних проблем методології криміналістики; методологічних проблем криміналістичної техніки; методологічних проблем криміналістичної тактики; методологічних проблем криміналістичної методики; головних методологічних доктрин криміналістики та їх розробників; розуміння практичного значення виокремлення методологічних проблем криміналістики; шляхів і тенденцій вирішення методологічних проблем криміналістики тощо.

Мета і завдання самостійної роботи (яка не виключає, а, навпаки, у певних випадках передбачає участь у цьому процесі професорсько-викладацького складу) студентів магістратури полягають у поглибленому опрацьовуванні змісту лекцій; привиття навичок самостійної творчої науково-дослідної діяльності; практичному застосуванні знань і умінь, отриманих на лекційних заняттях; вивченні проблем, що вийшли за межі обсягу лекційного матеріалу.

Студенти повинні вміти: правильно оперувати науковим апаратом у ході вивчення криміналістичної, процесуальної, філософської та іншої літератури для виявлення та з’ясування сутності тих чи інших методологічні проблеми криміналістики; ідентифікувати ті чи інші методологічні проблеми криміналістики у вирішенні тематичних практичних завдань за змодельованими ситуаціями; обґрунтовувати своє бачення сутності тих чи інших методологічних проблем криміналістичної науки.

Рекомендована література

 1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Норма, 2001. – 240 с.
 2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. Т. 1 / Р.С. Белкин. – М.: Юрид. лит., 1987. – 272 c.
 3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 408 c.
 4. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997. – 408 с.
 5. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.2: Частные криминалистические теории / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997. – 464 с.
 6. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – М.: НОРМА, 1999. – 496 с.
 7. Когутич І.І.Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді: монографія / І. І. Когутич. – Львів: Тріада плюс, 2009. – 448 с.
 8. Когутич І.І. Криміналістика: курс лекцій \ І.І. Когутич. – К.: Атіка, 2007. – 888 с.
 9. Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Текст лекцій. – Львів: Тріада плюс, 2005. – 456 с.
 10. Когутич І.І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання: монографія / І.І. Когутич. – Львів: Тріада плюс, 2008. – 420 с.
 11. Криміналістика : підручник / [П. Д. Біленчук, В. В. Головач, М. В. Салтевський та ін.] ; за ред. П. Д. Біленчука. – К. : Право, 1997. – 256 с.
 12. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Боя­ров [та ін.]. – К.: ЮрінкомІнтер, 2011. – 504 с.
 13. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / За ред. Акад. HAH України В.Я.Тація. – Харків: право, 2001. – 560 с.
 14. Криміналістика: навчальний посібник /За заг. Ред. Є.В. Пряхіна. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 с.
 15. Криміналістика: Підручник / За ред. П.Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.
 16. Криміналістика: підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти [Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – К. : Ін Юре, 2001. – 684 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус