Механізм кримінально – правового регулювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
101Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Марін О. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Марін О. К.

Опис курсу

Метою даного спецкурсу є:

поглиблення, розширення та систематизація раніше здобутих знань з Загальної та Особливої частини кримінального права України;

вироблення аналітичних навиків використання можливостей кримінально-правового впливу.

Завдання  на які спрямовано вивчення даного спекурсу є:

засвоєння поняття, структури та змісту елементів механізму кримінально-правового регулювання;

освоєння основних напрямів та засобів кримінально-правового впливу на суспільні відносини.

Рекомендована література

        Баулін Ю. Кримінальне право України як публічна галузь права // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 2 – С. 83 – 85.

Баулін О.В. Правові гарантії як категорії кримінально-правової науки // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – 2004. – Вип. 6. – С. 28 – 33.

Баулін Ю.В. Методологічне значення поділу права на приватне та публічне для кримінально-правових досліджень // Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. Харків, 13-14 грудня 2002 р. – X.: Право, 2003. – С. 285-287.

Берзін П.С. Злочинні наслідки у механізмі кримінально-правового регулювання / П.С. Берзін: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – 34 с.

Грищук В.К.До питання про соціальне призначення радянського кримінального права // Проблеми правознавства. – К.:”Либідь”. – 1991. – Вип. 52. – С. 62 – 67.

Гуртовенко О.Л. Сучасні ідеї і механізми кримінального права // Всеукраїнська наукова практична конференція “Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи”. – Івано-Франковськ, 2005. – С.56-62.

Гуторова Н.О. Виникнення правовідносин як стадія механізму правового регулювання і кримінально-правової охорони державних фінансів України // Держава і право. – 2003. – Вип. 19. – С. 417 – 422.

Гуторова Н.О. Про деякі проблеми системного підходу як напрямку методології кримінального права // Проблеми методології сучасного правознавства: Матер. міжнар. наук.-теор. конф.- К., 1996.- С. 139-140

Гуторова Н.О., Дорош Л.В., Сенаторов М.В. Кримінальне право України: фундаментальні та прикладні проблеми // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. – 2005. – Вип. 10. – С. 20 – 33.

Денисов С.Ф., Фелюшин В.А.Питання аналізу взаємодії систем громадської моралі та кримінального права // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – Вип. 2. – С. 59 – 63.

Єпур Г.В. Проблеми підвищення ефективності взаємодії Загальної та Особливої частин кримінального законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2001. – Вип. 4. – С. 53 – 69.

Житний О.О. Про засоби вирішення кримінально-правових конфліктів // Вісник Запорізького державного університету. – 2005. – № 2. – С. 146 – 151.

Исаков В.Б. Механизм правового регулирования / В.Б. Исаков // Правовое регулирование в социалистическом обществе: Текст лекций. – Свердловск: Свердловский юридический институт, 1986. – С.3-11.

Іщенко А.В.Взаємозв’язок криміналістики та кримінального права // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1998. – Вип. 5. – С. 35 – 40.

Карчевский Н.В. Применениемультимедийныхпрезентаций при изученииуголовного права // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2004. – № 1. – С. 61-63.

Кирись Б.О. Деякі зауваження щодо загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції “Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)”. – 2003. – Вип. 2 (1). – С. 167 – 173.

Кирись Б.О. Деякі пропозиції щодо побудови Загальної частини нового Кримінального кодексу України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна наукова конференція. – Л. – 1996. – С. 130 – 133.

Козаченко О. Теоретичне визначення змісту та меж застосування кримінально-правових заходів // Право України. – 2005. – № 10. – С. 41 – 43.

Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина в Україні: перспективи розвитку // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 180 – 183.

Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина України (проблеми розвитку) // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2004. – №1. – С. 47-52.

Костенко О.М. Щодо розвитку кримінально-правової доктрини в Україні// “Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан і перспективи”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 30 вересня – 1 жовтня 2005 р. – Івано-Франківськ, 2005 – С. 9-12

Коржанський М. Кримінальне чи уголовне ? //Юридичний вісник України.- № 1-2.- 2-15 січня с. 10

Коржанський М. Методологічні проблеми уголовного права //Закон і бізнес.- 1997.- 1 січ. ( № 1).- с. 6.

Коржанський М., Матвійчук В. Про концептуальні засади нового Карного кодексу України // Право України. – 1995. – № 2. – С. 22 – 23.

Коржанський М.Й. Проблеми кримінального права. – Київ: Атіка, 2003. – 280 с.

Костенко О.М. Проблеми кримінального права, кримінології та кримінальної юстиції // Правова держава. – 2004. – Спеціальний випуск. – С. 135 – 167.

Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система / Н.М. Кропачев – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. – 262 с.

Лопашенко Н.А. Функцииуголовного права // Проблеми пенітенціарної теорії і практики.-2004. – № 9. – С. 75 – 83.

Мартенко О.Л. Про використання юридико-психологічних знань в кримінально-правовому регулюванні // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 212-215.

Нагорнюк О.В. Питання загальної частини кримінального права в працях О.Ф. Кістяківського.Автореф. дис… к.ю.н./ Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.- Х., – 2004. – 20 с.

Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія / О.В. Наден. – Х.: Право, 2012. – 272 с.

Наден О.В. До питання про поняття кримінально-правового регулювання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 1. – С. 154 – 158.

Наден О.В. Об’єкт кримінально-правового регулювання (об’єкт кримінального права як галузі права) // Держава і право. – 2005. – Вип. 28. – С. 523 – 532.

Орловська Н. Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні / Н. Орловська // Юридичний вісник. – 2014. – №2. – С.125-130.

Осадчий В.І. Механізм правового регулювання / В.І. Осадчий // Митна справа. – 2013. – №5 (89). – ч.2. – книга 2. – С.336-340

Пономаренко Ю.А. До питання про обмеження прав людини в кримінальному законодавстві //Права людини в умовах реформування правової системи України (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): Тези доп. на наук. конф. молодих учених та аспірантів.- Х.: Нац. юрид. акад.України, 1998.- С. 89-91.

Сорочинський М.Г.Попередження здочинності засобами кримінального права : Автореф. дис… к.ю.н./ Одеська національна юридична академія.- О., 2004 – 20 с.

Сташис В.В., Борисов В.І., Дорош Л.В., Перепелиця О.І. Кримінальне право України: проблеми теорії і практики застосування // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 7. – С. 3 – 14.

Фріс П.Л. Поняття, джерела, предмет, завдання, система та принципи кримінального права України. (Лекція). – Івано-Франківськ: Сімик – 2002. –36 с.

Чумак Л.А. Взаємодія кримінальних і кримінально-процесуальних норм і охоронних правовідносин // Правова система України: теорія та практика. Науково-практична конференція. – К. – 1993. – С. 460 – 462.

Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: поняття та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2000. – Вип. 40. – С. 63 – 67.

Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: основні режими функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2002. – Вип. 47. – С. 198 – 203.

Шульгин Н.Ф.Теоретическиевопросыпонятиясистемыуголовно-правовых мер и их форм (видов) // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1999. – Вип. 6. Частина 2. – С. 14 – 19.

Ященко А.М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання / А.М. Ященко:Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 16 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРС

Верховна Рада України

http://www.rada.kiev.ua

Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua

Президент України

http://www.prezydent.govua

Матеріали

Механізм кримінально-правового регулювання (Освітньо-наукова. Публічно-правова)_Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму