Майнові та особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Самагальська Ю. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Самагальська Ю. Я.

Опис курсу

Мета – опанування студентами  юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  набуттям, здійсненням та припиненням майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, забезпеченням ефективного захисту таких прав, а також щодо правильного застосування норм  законодавства, що регулює питання майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні.

Завдання – ознайомити студентів з основними проблемами правового регулювання майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності; ознайомити з нормативно-правовими актами, які регулюють питання майнових прав інтелектуальної власності в Україні; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • джерела правового регулювання суспільних відносин у сфері майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • підстави виникнення, порядок здійснення та умови припинення майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • особливості майнових прав на окремі об’єкти інтелектуальної власності;
 • основні способи захисту майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • міжнародний досвід правового регулювання питання майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 • Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : навчальний посібник / [В.К. Матвійчук … [та ін.] ; Національна академія управління. – Київ : Національна академія управління, 2014. – 351 с.
 • Андрусів У.Б. Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі)організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи. – Часопис КУП. – 2015. – № 1. – С. 201-208.
 • Андрусів У.Б. Правовий статус організацій мовлення. – Часопис КУП. – 2014. – № 4. – С. 185-189.
 • Андрусів У.Б. Проблемні питання охорони майнових прав організацій мовлення у цифрову епоху. – Часопис КУП. – 2013. – № 2. – С. 232-238.
 • Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього // Право України. – 2011. – № 3. – С. 127-139.
 • Бондаренко О.О. Визначення поняття промислового зразка. – Часопис КУП. – 2013. – № 4. – С. 242-246.
 • Бондаренко О.О. Деякі сучасні проблеми цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні. – Часопис КУП. – 2014. – № 2. – С. 242-245.
 • Бондаренко О.О. Отримання правової охорони на промисловий зразок в Україні: проблеми та перспективи. – Часопис КУП. – 2014. – № 3. – С. 200-203.
 • Бондаренко О.О. Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні. – Часопис КУП. – 2013. – № 2. – С. 241-245.
 • Бошицький Ю.Л. Деякі питання охорони інтелектуальної власності в сфері рослинництва та селекції в Україні. – Часопис КУП. – 2012. – № 3. – С. 270-275.
 • Бошицький Ю. Л. Правове регулювання службового винахідництва : проблеми теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, М.М. Яшарова ; Національна академія наук України, Київський університет права, Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2012. – 259 с.
 • Бошицький Ю.Л., Швантнер М. Сучасна концепція стратегії інтелектуальної власності: загальні питання теорії, методології та практики. – Часопис КУП. – 2015. – № 1. – С. 195-201.
 • Булат Є. А. Наукове відкриття об’єкт цивільних правовідносин : монографія / Є.А. Булат ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 122 с.
 • Бурлуцький О.В. Розгляд проблеми захисту права на наукове відкриття в умовах НТП України. – Часопис КУП. – 2013. – № 4. – С. 246-250.
 • Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної власності // Право України. – 2011. – № 3. – С. 149-158.
 • Винахід : [правова охорона на захист прав на винаходи в Україні та інозем. державах] / Л. І. Ніколаєнко та ін.; за ред. В. Л. Петрова; Держ. патентне відомство України. – Київ : Видавн. Дім “Ін Юре”, 1999. – 135 с.
 • Гончарова А.В., Мотрюк А.Д. Проблемні питання захисту права на наукове відкриття в умовах науково-технічного прогресу в Україні. – Часопис КУП. – 2013. – № 1. – С. 217-221.
 • Дмитришин В. С. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні / В.С. Дмитришин, В.І. Березанська. – К. : Вірленc, 2005. – 312 с.
 • Дроб’язко В. С. Охорона баз даних : міжнародні, регіональні, національні аспекти / В.С. Дроб’язко ; Академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2008. – 131 с.
 • Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів авторського права // Право України. – 2008. – № 9. – С. 51-57.
 • Знаки для товарів і послуг : науково-практичне видання / Л. І. Ніколаєнко, Л. А. Меняйло, Л. М. Топільська, В. С. Радомський; за ред. В. Л. Петрова; Держ. патентне відомство України. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 1999. – 114 c.
 • Інтелектуальна власність : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [Г.М. Остапович … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2012. – 455 с.
 • Інтелектуальна власність : навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації / [В.П. Мартинюк … [та ін.] ; за загальною редакцією В.П. Мартинюка ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 359 с.
 • Іолкін Я. О. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі : монографія / Я.О. Іолкін ; Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2011. – 140 с.
 • Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування : монографія / Сергій Іщук. – Хмельницький : Цюпак, 2010. – 167 с.
 • Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності // Право України. – 2011. – № 3. – С. 92-101.
 • Кірін Р. С. Інтелектуальна власність : [підручник для вищих навчальних закладів] / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 319 с. : табл.
 • Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності : проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / І.Ф. Коваль ; Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – Київ : НДІ ІВ НАПрН України, 2011. – 319 с.
 • Коваль І. Щодо місця правовідносин з використання об’єктів промислової власності серед господарських правовідносин // Право України. – 2011. – № 3. – С. 158-167.
 • Ковальова М.В. Деякі особливості прав та обов’язків винахідників в Україні. – Часопис КУП. – 2014. – № 1. – С. 235-238.
 • Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського союзу : монографія / О.О. Ковальчук ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Юридичний факультет. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 199 с.
 • Корисна модель : Науково-практичне видання / Л. І. Ніколаєнко, Г. П. Добриніна, Л. А. Меняйло, В. С. Радомський; за ред. В. Л. Петрова; Держ. патентне відомство України. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 1999. – 127 c.
 • Коссак В. М. Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.
 • Кохановська О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // Право України. – 2011. – № 5. – С. 52-60.
 • Кохановська О. Право інтелектуальної власності та цивілістична доктрина // Право України. – 2014. № 6. – С. 75-83.
 • Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси // Право України. – 2011. – № 3. – С. 60-66.
 • Кузнєцова Н., Кохановська О. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21-30.
 • Кузьменко Т. С. “Бренд” у праві інтелектуальної власності : теорія і практика : монографія / Т.С. Кузьменко ; Міністерство аграрної політики та продовольства України, Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 229 с.
 • Кулініч О. О. Право інтелектуальної власності : навчальний посібник / О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет “Одеська юридична академія”. – Одеса : Фенікс, 2011. – 490 c.
 • Литвин С.Й. Правове регулювання відносин щодо компіляції даних (бази даних) в міжнародно-правових актах та законодавстві ЄС. – Часопис КУП. – 2012. – № 2. – С. 252-256.
 • Лопатін В. Продавці та покупці інтелектуальності власності // Право України. – 2011. – № 3. – С. 113-127.
 • Лузан А.В. Історіографія винахідництва та його цивільно-правової охорони. – Часопис КУП. – 2014. – № 3. – С. 203-207.
 • Лузан А.В. Цивільно-правова охорона винаходів: методологічні, понятійні та практичні проблеми наукового пізнання. – Часопис КУП. – 2014. – № 2. – С. 245-249.
 • Мельниченко Ю. С. Цивільно-правова охорона права на географічне зазначення в Україні : монографія / Ю.С. Мельниченко ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут МВС України. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2012. – 214 с.
 • Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід // Право України. – 2011. – № 3. – С. 30-40.
 • Можаровська Н. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки, їх охорони та захисту в Україні // Право України. – 2010. – № 2. – С. 143-150.
 • Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності / [О.В Захарчук … [та ін.] ; за редакцією О.В. Захарчука, М.І. Кісіля ; Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”. – Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2013. – 90 с.
 • Нікольська Т.В. Місце договорів з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку в системі договорів. – Часопис КУП. – 2011. – № 3. – С. 205-210.
 • Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи // Право України. – 2011. – № 3. – С. 4-21.
 • Очеретна В.В. Деякі питання набуття прав на географічні зазначення. – Часопис КУП. – 2013. – № 2. – С. 250-254.
 • Пастухов О. М. Авторське право в Інтернеті : [навчальний посібник] / О.М. Пастухов ; Академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – Київ : Школа, 2004. – 142 с.
 • Петренко С. А. Охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності : теорія і практика : монографія / С.А. Петренко ; Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2011. – 171 с.
 • Понікаров В. Д. Авторські права та інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Понікаров, О.О. Єрмоленко, І.А. Медведєв ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 299 с.
 • Промислова власність в Україні : проблеми правової охорони / за загальною редакцією Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 547 с.
 • Промисловий зразок : Науково-практичне видання / Л. І. Ніколаєнко, А. П. Бутяєва, Л. А. Меняйло, В. С. Радомський; За ред. В. Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 1999. – 121 c.
 • Романюк Т.В. Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: досвід для України. – Часопис КУП. – 2014. – № 4. – С. 210-214.
 • Романюк Т.В. Суть та зміст поняття «корисна модель» в Україні та світі. – Часопис КУП. – 2013. – № 4. – С. 258-262.
 • Савич С.С. Окремі питання правового регулювання вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні. – Часопис КУП. – 2013. – № 2. – С. 254-258.
 • Сорвачов О.В. Майнові права інтелектуальної власності на промислові зразки. – Часопис КУП. – 2012. – № 4. – С. 263-267.
 • Стройко І.А. Способи вільного використання програм організацій мовлення у цифрову еру. Обмеження суміжних прав організацій мовлення. – Часопис КУП. – 2011. – № 1. – С. 230-235.
 • Сушинський О. І. Право інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник / О.І. Сушинський ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : НАДУ ПУ, 2012. – 147 с.
 • Тараненко О.М. Особливості використання географічних зазначень в Україні. – Часопис КУП. – 2012. – № 1. – С. 232-235.
 • Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності // Право України. – 2011. – № 3. – С. 139-149.
 • Топографія інтегральної мікросхеми / Л.І. Ніколаєнко … [та ін.] ; за редакцією В.Л. Петрова ; Держ. патентне відомство України. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 1999. – 103 c.
 • Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності : (концептуальні засади) : монографія / О.І. Харитонова = Legal relationships arisen in the sphere of intellectual property as a result of the creative activity : (conceptual principles) / O.I. Kharytonova. – Одеса : Фенікс, 2011. – 343 c.
 • Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності // Право України. – 2011. – № 3. – С. 66-78.
 • Харитонова О. Цивільний кодекс України і проблеми вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність // Право України. – 2014. № 2. – С. 139-149.
 • Хрідочкін А. В. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / А.В. Хрідочкін, А.А. Хрідочкіна, О.В. Леонова ; Дніпропетровський гуманітарний університет. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Дніпропетровськ : ДГУ, 2014. – 379 с.
 • Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні : аналіз, пропозиції / [О.П. Орлюк … [та ін.] ; за науковою редакцією О.П. Орлюк] ; Академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – Київ : [б.в.], 2009. – 131 с.
 • Штефан О. Авторське право та сучасні комп’ютерні технології // Право України. – 2005. – № 2. – С. 99.
 • Штефан О. О. Авторське право і суміжні права у рекламі : монографія / О.О. Штефан, А.С. Штефан ; Академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – Київ : [б.в.], 2009. – 144 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму