Кримінально – правова охорона здоров’я населення

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Сенько М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Сенько М. М.

Опис курсу

Метою спецкурсу є поглиблення теоретичних знань студентів щодо юридичної природи, загального механізму та особливостей кримінальної відповідальності за злочини, предметом посягання яких є здоров’я населення.

Предмет: злочини, що посягають на здоров’я населення.

Зміст курсу:

 • Поняття та види злочинів проти здоров’я населення;
 • Кримінологічна характеристика злочинів проти здоров’я населення;
 • Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів,

небезпечних для здоров’я населення;

 • Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також

обладнанням, призначеним для їх виготовлення;

 • Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а

також допінгу;

 • Інші злочини проти здоров’я населення;
 • Міжнародні засоби боротьби із злочинами проти здоров’я населення.

Місцедисципліни в структурі курсу: магістрантививчають на першомуроці на

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння кримінального права необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, кримінальне право (загальна частина), цивільне, адміністративне, фінансове, земельне, трудове та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, поняття злочину, елементи складу злочину, порушення кримінального провадження, особисті немайнові і майнові права та інтереси учасників цивільних відносин, система органів державного управління та форми і засоби їх впливу на інших суб`єктів права, і т.д.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

елементи та ознаки всіх складів злочинів проти здоров’я населення, що передбачені у особливій частині Кримінального кодексу України,

зміст всіх диференціюючих ознак складів злочинів проти здоров’я населення,

вимоги до написання формули кримінально-правової кваліфікації,

положення постанов Пленуму ВСУ, рішень Конституційного Суду України, європейського Суду  з прав людини, щодо питань кримінального права.

 

вміти :

давати кримінально-правову оцінку вчиненому, відповідно до положень чинного Кримінального кодексу України,

формулювати обвинувачення та писати формулу кримінально-правової кваліфікації,

розмежовувати склади злочинів між собою і з суміжними посяганнями.

Рекомендована література

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України.
 2. Кримінальний кодекс України.

Базова

Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Ред. М. І., Мельник, В. А. Клименко. – К. : Юридична думка, 2004. – 656 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і факультетів / За ред. П.С. Матишевського, С.С. Яценка, П.П. Андрушка.- К.: Юрінком Інтер, 1999.- 892 с.

Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина. Курс лекцій. – Київ: Знання. – 2000. –771 с.

Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) / Укладачі: В.В., Сташис, В.І. Тютюгін; За заг. ред.. В.В. Сташиса. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 880 с.

Уголовный кодекс Украины: Научно-практическийкомментарий / [Е. Н. Алиева, А. П. Бабий, Л. К. Гаврильченко и др.]; отв. ред. Е. Л. Стрельцов.—[Изданиечетвертое, перераб. и дополн]. — Х.: ООО «Одиссей», 2007. — 872 с.

Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М. І. Хавронюк. — К.: Істина, 2004. — 504 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України

Матеріали

Kryminal-no-pravova-okhorona-zdorovia-naselennia-Dosudove-slidstvo_Robocha-prohrama

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму