Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері інформаційних технологій в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Денькович О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Денькович О. І.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення студента з теоретичними та прикладними проблемами кримінально-правової охорони сфери інформаційних технологій в Україні.  Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти матимуть змогу з’ясувати які діяння, що вчиняються у  вказаній сфері, є кримінально-караними, засвоїти зміст ознак відповідних складів злочинів, ознайомитися з практикою застосування положень кримінального закону у цій частині.  Вказана навчальна дисципліна охоплює, зокрема, вивчення складів злочинів, щодо використання комп’ютерних технологій.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні знань, умінь та навиків щодо кваліфікації злочинів, об’єктом яких є суспільні відносини у сфері інформаційних технологій.

Студент повинен знати які елементи суспільних відносин у сфері інформаційних технологій охороняються кримінальним правом;  положення кримінального закону України, спрямовані на охорону сфери інформаційних технологій, зміст ознак закріплених у них складів злочинів;  як кваліфікувати суспільно небезпечні діяння, що вчиняються у сфері ІТ,  та розмежовувати відповідні склади злочинів; підходи у судовій практиці щодо кримінально-правової оцінки суспільно небезпечних діянь, що вчиняються у цій сфері.

Студент повинен вміти логічно та послідовно викласти засвоєний матеріал;  аналізувати та застосовувати відповідні положення кримінального закону України;  надавати кримінально-правову оцінку суспільно небезпечним діянням,що вчиняються у сфері ІТ; робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою правову позицію.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час практичного заняття, модульного контролю, заліку.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Азаров Д.С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження): Монографія. – К.: Атіка, 2007. – 304 с.
 2. Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності в Україні / Андрушко П.П. – К.: Форум, 2004 – 161 с.
 3. Бутузов В. М. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Науково-практичний коментар / В. М. Бутузов, С. Л. Остапец, В. П. Шеломенцев. – К. : Друкарня МВС України, 2005. – 86 с.
 4. Гулкевич В.Д. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / В.Д. Гулкевич. – Л., 2008 – 30 с.
 5. Карчевський М.В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України:  дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08. – Національна академія внутрішніх справ. – 2012. – 536 с.
 6. Коваль А.М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: теорія і практика. / Коваль А.М.– К.: Юстиніан, 2005 – 320 с.
 7. Комп’ютерна злочинність : [навч. посіб.] / П. Д. Біленчук, Б. В. Романюк, В.С. Цимбалюк. та ін. – К. : Атіка, 2002. – 240 с.
 8. Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України). / Софія Яківна Лихова – К.: ВПЦ Київського Університету, 2006 – 573 с.
 9. Нерсесян А.С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності : : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А. С. Нерсесян. – Національна Академія Наук України Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – 2008. – 208 с.
 10. Савінова Н. А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Н. А. Савінова. – К. : ДКС, 2011. – 342 с.
 11. Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодавством : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В. Б. Харченко. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2011. – 536 с.

Допоміжна

 1. Азаров Д. Про декреміналізацію необережних діянь у сфері комп’ютерної інформації / Д. Азаров // Право України. – 2004. – No – С.100-104.
 2. Андрушко П. П. Коментар до розділу ХVI «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), системи та комп’ютерних мереж і мереж електорозв’язку» Особливої частини КК України / П. П. Андрушко // Законодавство України. – 2005. – No – С. 65-87.
 3. Ахраменка Н. Ф. Совершенствование уголовной ответственности за незаконное вмешательство в функционирование компьютерных систем / Н. Ф. Авраменка // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовт. 2012 р. – Х. : Прапор, 2012. – С. 467-471.
 4. Ахтирська Н. М. Злочини у сфері комп’ютерних технологій та судова практика розгляду цієї категорії / Н. М. Ахтирська, В. В. Антощук // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – No – С. 43-48.
 5. Ахтирська Н. Комп’ютерна злочинність в Україні через призму судової практики / Н. Ахтирська, В. Антощук // Вісник прокуратури. – 2008. –No – С.84-95.
 6. Белей Е. В. Преступления в сфере компьютерных технологий / Е. В. Белей, С. П. Пекарский // Боротьба зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації : проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. 14 груд. 2007 р. – Донецьк : Донец. юрид. ін-т, 2008. – С. 12-15.
 7. Батюк О. В. Кримінально-правова характеристика об’єкта злочинів у сфері комп’ютерної інформації / О. В. Батюк // Актуальні питання реформування правової системи України. – Луцьк, 2008. – С. 428-431.
 8. Бурда С. Я. Окремі питання кримінальної відповідальності за посягання у сфері інформаційної безпеки / С. Я. Бурда, А. О. Йосипів // Протидія кіберзлочинності в фінансово-банківській сфері : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 23 квіт. 2013р.–Х.: ХНУВС, 2013.–С.108-112.
 9. Бутузов В. М. Співвідношення понять «комп’ютерна «кіберзлочинність» / В. М. Бутузов // Інформаційна суспільства, держави. – 2010. – № 1(3). – С. 16-18.
 10. Вітвицький В. В. Кримінологічні аспекти запобігання дитячої понографії засобами Інтернету / В. В. Вітвицький // Боротьба з інтернет- злочинністю : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12–13 черв. 2013 р.). – Донецьк : Донец. юрид. ін-т, 2013. – С. 70-73.
 11. Вознюк А. А. Організовані злочинні об’єднання в мережі Інтернет: кримінально-правовий аспект / А. А. Вознюк // Боротьба з інтернет-злочинністю : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12–13 черв. 2013 р.). – Донецьк : Донец. юрид. ін-т, 2013. – С. 68-70.
 12. Волкова П. Л. Генезис комп’ютерної злочинності: груповий та організований аспекти / П.Л.Волкова // Наук. вісн. Юрид. акад. МВС. – Дніпропетровськ, 2004. – No 2. – С. 280-288.
 13. Голубєв В. О. Питання кримінально-правової відповідальності за злочини у сфері використання комп’ютерних технологій / В. О. Голубєв // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – No – С. 163-170.
 14. Карчевський М. В. Основні напрями вдосконалення кримінально- правового забезпечення інформаційної безпеки / М. В. Карчевський // Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи вирішення : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 9 груд. 2011 р. – Донецьк : Донец. юрид. ін-т, 2012. – С. 54-58.
 15. Кирбят’єв О. О. Поняття «комп’ютерний злочин» / О. О. Кирбят’єв // Вісник Луганського державного ун-ту внутр. справ. – Луганськ, 2008. – Спец. вип. № 8. – С. 334-338.
 16. Книженко О. О. Сучасний стан злочинів у сфері використання елктронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку в Україні / О. О. Книженко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 7. – С. 122-128.
 17. Козак Н. С. Визначення злочинів у сфері оподаткування, що вчиняються з використанням комп’ютерних технологій / Н.С.Козак // Актуальні питання реформування правової системи України. – Луцьк, 2008. – С. 484-485.
 18. Котюк І. І. Комп’ютерна злочинність в банківській індустрії / І. І. Котюк, П. Д. Біленчук // Боротьба зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації : проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. 14 груд. 2007 р. – Донецьк : Донец. юрид. ін-т, 2008. – С. 65-69.
 19. Кузьмін С. А. До питання про громадські місця у кіберпросторі (теоретико- правовий аспект) / С. А. Кузьмін, В. Д. Гавловський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : МНДЦ, 2013. – № 2. – С. 245-254.
 20. Кузьменко А. Особливості класифікації комп’ютерних злочинів «комп’ютерної інформації» як об’єкта протиправних посягань / А. Кузьменко // Юрид. журн. – 2010. – № 3. – С. 54-58.
 21. Кучеренко М. С. До питання дефініції та характеристики суспільної небезпеки крадіжки особистості у соціальних мережах / М. С. Кучеренко, А. О. Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : МНДЦ, 2012. – № 1. – С. 273-280.
 22. Лазарева Н. Комп’ютерные преступления : новая угроза 21 столетия / Н. Лазарева // Закон и жизнь. – 2003. – № 10. – С. 45-48.
 23. Марков В. В. Статистичне дослідження показників кіберзлочинності: методологічний аспект / В. В. Марков // Право і безпека. – 2013. – № 2. – С. 136-140.
 24. Марков В. В. Хакерські атаки на імплантати як один із способів протиправного використання кіберпростору: сутність та види / В. В. Марков // Вісн. Харк. ун-ту внутр. справ. – 2013. – № 2. – С. 139-147.
 25. Мельник О. М. Інформаційні ресурси комп’ютерних систем як об’єкт кримінально-правового захисту / О.М.Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : МНДЦ, 2010. – № 23. – С. 302- 308.
 26. Міхайліна Т. Кваліфікація незаконних дій з програмними та технічними засобами, що вчиняються групою осіб / Т. Міхайліна // Правничий часопис Донецького університету. – 2009. – № 1-2. – С. 186-190.
 27. Никифорчук Д. Й. Характеристика кіберзлочинів, що вчиняються з метою отримання незаконних доходів / Д. Й. Никифорчук, Є. В. Лизогубенко // Боротьба з інтернет-злочинністю : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12–13 черв. 2013 р.). – Донецьк : Донец. юрид. ін-т, 2013. – С. 43-45.
 28. Панов М. І. Злочини у сфері обслуговування електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства. – К. : Ін Юре, 2010. – С. 758-775.
 29. Погорецький М. Кіберзлочини : до визначення поняття / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 89-96.
 30. Поляруш О. О. Використання мережі Інтернет як каналу інформаційно- психологічного впливу / О. О. Поляруш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : МНДЦ, 2005. – № 21. – С. 218-227.
 31. Ращенко Є. Кримінально-правове забезпечення боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій / Є. Ращенко // Право України. – 2007. − № 10. – С. 87-91.
 32. Розенфельд Н. Віртуальний предмет злочинів, пов’язаних з порушенням авторського права і суміжних прав / Н. Розенфельд // Право України. – 2008. − № 5. – С. 105-109.
 33. Сабадаш В. П. Интернет-мошенничество: понятие, структура и динамика разивтия / В. П. Сабадаш // Актуальные проблемы современной криминалистики. – Минск , 2010. – С. 136-143.
 34. Савченко А. В. Особливості кримінально-правової кваліфікаціі несанкціонованого втручання в роботу вбудованих комп’ютерних систем / А. В. Савченко, М. В. Карчевський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : МНДЦ, 2013. – № 2. – С. 254-260.
 35. Сердюк П. Кіберпростір і дія закону про кримінальну відповідальність у просторі / П. Сердюк // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 101-103.
 36. Тітуніна К. В. Характеристика комп’ютерних злочинів, учинених із використанням мережі Інтернет (аналіз матеріалів анкетування) / К. В. Тітуніна // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : МНДЦ, 2009. – № 21. – С. 307-314.
 37. Ткаліч В. Є. Щодо проблеми виявлення ознак злочинів у сфері інформаційних технологій / В. Є. Ткаліч // Криміналістичний вісник. – К., 2011. – № 1(15). – С. 44-48.
 38. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика у сфері протидії кіберзлочинності в Україні: ефективність та перспективи розвитку / П. Л. Фріс, Н. А. Савінова // Боротьба з інтернет-злочинністю : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12–13 черв. 2013 р.). – Донецьк : Донец. юрид. ін-т, 2013. – С. 39-43.
 39. Шендрик В. В. Проблеми визначення причинно-наслідкового зв’язку між діянням та наслідками комп’ютерного злочину / В. В. Шендрик, М. Ю. Литвинов // Боротьба зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації : проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. 14 груд. 2007 р. – Донецьк : Донец. юрид. ін-т, 2008. – С. 209-212.

Матеріали

Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері інформаційних технологій в Україні (Прокуратура)_Робоча програма