Корпоративні права: правові аспекти злиття та поглинання

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Гладьо Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Гладьо Ю. О.

Опис курсу

Мета – опанування студентами  юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  питанням злиття та поглинання юридичних осіб.

Завдання – ознайомити студентів з основними проблемами правового регулювання злиття та поглинання юридичних осіб в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • джерела правового регулювання реорганізації юридичних осіб;
 • основні форми реорганізації юридичних осіб та вимоги законодавства щодо їх проведення;
 • основні способи злиття та поглинання юридичних осіб;
 • правові наслідки злиття та поглинання юридичних осіб;
 • особливості злиття та поглинання для окремих видів юридичних осіб;
 • напрями удосконалення та гармонізації законодавства України із правом Європейського Союзу у сфері реорганізації юридичних осіб;

вміти:

 • правильно застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють порядок проведення злиття та поглинання;
 • аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 1. Андрущенко І. Альянс компаній через механізм злиття і поглинання як основна форма їх інтеграції // Право України. – 2011. – № 7. – С. 175-182.
 2. Андрущенко І. Імплікація злиття і поглинання компаній в Україні // Право України. – 2011. – № 4. – С. 177-184.
 3. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : збірник наукових праць / за редакцією В.В. Луця ; Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України. – Київ : Редакція журналу “Право України”, 2013. – 165 с.
 4. Дмитрієв І. А. Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства : монографія / І.А. Дмитрієв, В.Ю. Нестеренко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків : Видавництво ХНАДУ, 2011. – 159 с.
 5. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва : антирейдерство / [авт.-укл. : Б.М. Андрушків … [та ін.] ; Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, Кафедра менеджменту підприємницької діяльності, Академія соціального управління, Наукове товариство ім. Шевченка. – Тернопіль : [б.в.], 2008. – 423 с.
 6. Живко З. Б. Рейдерство в Украине : социально-экономический аспект / З.Б. Живко. – Львов : Лига-Пресс, 2012. – 305 с.
 7. Кібенко О., Пендак Сарбах А. Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу та законодавства України. / упоряд. Г. Друзенко, за наук. ред. О. Кібенко. – К.: Видавнича організація «Юстініан», 2006. – 496 с.
 8. Корпоративне право України : підручник / [В.В. Луць … [та ін.] ; за заг. ред. В.В. Луця ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 379 с.
 9. Корпоративне право України та інших європейських країн : порівняльно-правова характеристика : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 вересня 2014 року / [редакційна колегія : В.В. Луць, О.Д. Крупчан, В.А. Васильєва] ; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2014. – 231 с.
 10. Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою : організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми : збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару, проведеного в ЧДІЕУ 8 червня 2007 р. / за заг. ред. Л.М. Ремньової. – Чернігів : РВК “Деснянська правда”, 2007. – 146 с.
 11. Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : монографія / В.М. Кравчук ; Львіський державний університет внутрішніх справ. – Львів : Край, 2009. – 462 с.
 12. Красько И. Е. Корпоративное право : избранные статьи. – К. : Юстініан, 2004. – 63 с.
 13. Кузьмін О. Є. Корпоративне управління : Посібник / Олег Євгенович Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак та ін.; За ред. О. Є. Кузьміна; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів, 2004. – 168 с.
 14. Лазуренко В. И. Корпоративные конфликты : рейдерство / В.И. Лазуренко, Ю.В. Лазуренко ; [под общей редакцией В.И. Лазуренко] ; Консалтинговая компания “Campio Group”. – Донецк : Світ книги, 2012. – 656 с.
 15. Осипян А. Л. Рейдерство : коррупционные захваты и враждебные поглощения / А.Л. Осипян. – Краматорск : Тираж-51, 2011. – 840 с.
 16. Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах / А.Б. Педько. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 324 с.
 17. Перхач О. Л. Корпоративні конфлікти та методи їх подолання : навчальний посібник / О.Л. Перхач, Н.Ю. Подольчак ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 190 с.
 18. Рейдерство : витоки, процедури, способи запобігання / О.А. Бурбело … [та ін.] ; Міністерство внутрішніх справ України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 181 с.
 19. Репецький В. М. Корпоративне право Європейського Союзу та України : навчальний посібник для студентів галузі знань 0304 “Право” спеціальності 8.03040101 “Правознавство” (для денної та заочної форм навчання) / В.М. Репецький, Я.І. Музика, С.О. Граб ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 275 с.
 20. Рудинская Е. В. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / Е.В. Рудинская, С.А. Яромич. – Київ : КНТ : Эльга-Н, 2008. – 413 с.
 21. Савельев Л. А. Корпорации: настоящее и будущее (экономико-правовые проблемы) : Монография / Л. А. Савельев, В. Н. Амитан, Н. И. Яркова и др.; Донбасская нац. акад. строительства и архитектуры. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 418 с.
 22. Смирнова К. Правові основи та перспективи гармонізації антимонопольного законодавства України з правом Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2013. – № 6. – С. 92-103.
 23. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навчальний посібник / А.В. Смітюх. – Вид. 2-ге, змінене і доп. – Київ : Істина, 2012. – 271 c.
 24. Спасибо-Фатєєва І. Вчення про корпоративні права і цивілістична доктрина. – Право України. – 2014. – № 6. – С. 84-92.
 25. Стахєєва Г. Контроль за концентраціями підприємств згідно з законодавством України на шляху до «європеїзації»: основні вади та рекомендації щодо вдосконалення // Право України. – 2013. – № 6. – С. 104-113.
 26. Судова практика вищого господарського суду України : справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин / за загальною редакцією В.І. Татькова ; Вищий господарський суд України. – Київ : Ін Юре, 2012. – 323 с.
 27. Харитонова О. Дослідження проблем корпоративного права. – Право України. – 2014. – № 6. – С. 93-101.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму