Конституційно-правова відповідальність глави держави, члена парламенту та Уряду в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бориславський Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Бориславський Л. В.

Опис курсу

Мета: дати студентам концептуальні знання щодо особливостей, підстав та процедур конституційно-правової відповідальності суб’єктів з особливим статусом.

Завдання:оволодіти основами конституційно-процесуальних знань, які дозволяють застосовувати міри конституційно-правової відповідальності суб’єктів з особливим статусом.

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 знати:

процедурно-процесуальний порядок застосування санкцій конституційно-правової відповідальності до державних органів і їх посадових осіб з особливим статусом;

 вміти:

самостійно обґрунтовувати і вирішувати питання можливості притягнення до конституційно – правової відповідальності суб’єктів з особливим статусом, готувати проекти процедурних документів, моделювати і прогнозувати конституційно – правовий розвиток інституту відповідальності.

Рекомендована література

Нормативно-правові документи:
1. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами).
2. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017. № 2147а-19. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376 (зі змінами).
3. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 14-15, № 16-17. Ст. 133 (зі змінами).
4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222 (зі змінами).
5. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами). URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF
6. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 385 (зі змінами).
7. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43 (зі змінами).
8. Рішення Конституційного Суду №7-рп/2009 від 16.04.2009 у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09
9. Рішення Конституційного Суду України№19-рп/2003 від 10.12.2003 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03
10. Рішення Конституційного Суду України № 16-рп/2008 від 17.09.2008 у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України). URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-08

Підручники, посібники, монографії, наукові статті

1. Авер’янов В. Б. Відповідальність уряду перед парламентом у системі «стримувань і противаг». Бюлетень Міністерства юстиції України.2005. №2(40). С.5-16.
2. Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / переклад з англ. Семків Р. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». 2008. 385 с.
3. Армаш Н. Особливості відповідальності «державних політичних діячів»: співвідношення політики та закону. Юридичний журнал. 2005. № 11. С. 20-26.
4. Балан С.В. Співвідношення політичної та конституційно-правової відповідальності у здійсненні державної влади : дис. … канд. юрид. наук : 23.00.02; НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2007. 198 с.
5. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : Монографія. Х. : Право, 2008.220 с.
6. Барабаш Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці ЄС та України. Право України. 2007. №4. С. 12-18.
7. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). Х. : Легас, 2004. 191 с.
8. Батанова Н. М. Конституційно-правова відповідальність як вид конституційно-правових відносин. Часопис Київського університету права. 2009. № 2. С. 60-65.
9. Білозьоров Є. В. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти. Право України. 2006. №1. С.50-54.
10. Білокурська О. Щодо поняття конституційний обов’язок. Право України. 2004. № 10. С.85-88.
11. Бориславський Л.В. Державні органи як суб’єкти конституційно-правової відповідальності. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали 17 регіональної науково-практичної конференції Львів, 2011. С. 105-107.
12. Бориславський Л. В. Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали 11 регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005). Львів, 2005. С. 102-103.
13. Бориславський Л. В. Основні риси і особливості конституційно-правової відповідальності в Україні. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали 18 регіональної науково-практичної конференції (26-27 січня 2012р.) Львів, 2012, С. 120-121.
14. Гецько В. В. Законодавство України про конституційно-правову відповідальність депутатів. Часопис Київського університету права. 2014. № 1. С. 109-111.
15. Гецько В. В. Конституційно-правова відповідальність у структурі правового статусу народних депутатів України та депутатів місцевих рад. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 101-105.
16. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми змісту. Право України. 2002. №11. С.109-111.
17. Кресніна І. О. Інститут імпічменту : порівняльний політико-правовий аналіз / І. О. Кресніна, А. А. Коваленко, С. В. Балан. К. : Юрид. думка, 2004. 176 с.
18. Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави держави. Віче. 2001. №10. С.3-18.
19. Лютенко К. Особливості набуття та припинення повноважень Верховної Ради України. Вибори та демократія. 2010. №4. С.114-120.
20. Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз. Вибори та демократія. № 1 (23). 2010. С. 54-62.
21. Мельник О.В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2000. 175 с.
22. Наливайко Л.Р. Конституційно-правова відповідальність в Україні: критерії класифікації та види. Віче. 1999. №10. С. 25-32.
23. Наливайко Л.Р. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та функцій конституційно-правової відповідальності в сучасній конституційній теорії. Право України. 1999. №10.С.45-50.
24. Олькіна О. В. Конституційний інститут дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України: розвиток законодавства та юридичної практики: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.02. Одеса, 2011. 20 с.
25. Олькіна О. В. Співвідношення конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб та конституційної відповідальності. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 61. С. 77–84.
26. Павленко І.А. Механізми дострокового припинення повноважень депутатів парламенту та місцевих рад депутатів: досвід сучасної представницької демократії. Стратегічні пріоритети. 2009. № 4 (13). С. 21-33.
27. Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. 253 с.
28. Павловська Н. В. До питання розвитку інституту конституційно-правової відповідальності в Україні. Університетські наукові записки: Часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. 2010. №2. С.23-29.
29. Павловська Н. Механізм процедури імпічменту (теоретичний та практичний досвід) / Н. Павловська // Право України. 2010. № 3. С. 115–119.
30. Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційно-правової відповідальності. Право України. 2002.№5. С. 126-130.
31. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Юридична відповідальність за порушення конституційного законодавства. Часопис Київського університету права. 2001. №1. С.30-39.
32. Приходько Х. Процедура дострокового припинення повноважень парламенту: проблемні питання. Юридичний журнал. 2008. №10. С.65-67.
33. Проблеми правової відповідальності : монографія / Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова та ін. ; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. Х. : Право, 2014. 348 с.
34. Рижук І. В. Становлення та розвиток інституту конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні. Університетські наукові записки: Часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. 2013. № 4. С. 42-47.
35. Словська І. Верховна Рада України як суб’єкт конституційно-правової відповідальності. Право України. 2011. №5. С. 204-210.
36. Совгиря О. В. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: стан та тенденції розвитку: монографія. К. : Юрінком Інтер, 2012. 464 с.
37. Совгиря О. В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти. Адвокат. 2012. № 12. С. 28-35.
38. Убері Т.П. Конституційно-правовий статус парламентарів України та Грузії (порівняльний аналіз): Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.02. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К., 2005. 20 с.
39. Федоренко В. Конституційна відповідальність президента у демократичних державах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. Вип. 95. 2013. С. 87-91.
40. Червяцова А.О. Конституційно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2004. 202 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму