Комерційне представництво (Нотаріат)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Верес І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Верес І. Я.

Опис курсу

Мета: опанування теоретичних та практичних проблем комерційного представництва, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.
Предмет: Правове регулювання комерційного представництва.

Рекомендована література

Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України.– 2003. – № 40. – Ст. 356.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-42, 42. – Ст. 492.
 5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
 6. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
 7. Про товарну біржу: Закон України: Закон України від 10 грудня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.
 8. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.
 9. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 року // Відомості Верховної Ради.– 1997. – № 5. – Ст. 28.
 10. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
 11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня             2000 року// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. –                    Ст. 30.
 12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
 13. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 31. – Ст. 263.
 14. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 52. – Ст. 562.
 15. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року  // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
 16. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36 . –  Ст.
 17. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України  від 22 лютого 2012 року// Офіційний вісник України. –2012. – №17. – Ст. 632.
 18. Про затвердження положення про Єдиний реєстр довіреностей: Наказ Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5 // Офіційний вісник України. – 2007-2006. – № 52. – Ст. 3547.
 19. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 819 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 52. – Ст. 1911.
 20. Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 6. – Ст. 235.
 21. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688 // Офіційний вісник України. – 2012.- № 100. – Ст. 217.
 22. Про затвердження форми Типового договору андеррайтингу: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 року № 1240 // Офіційний вісник України. – 2012.-№ 93. – Ст. 212.
 23. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 6 листопада2009року№9//http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v000970009/print1409064895966150
 24. Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійними: Постанова Вищого господарського суду від 29 травня 2013 року № 11// Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 4. – Ст.22.
 25. Гаагська конвенція про право, що застосовується до агентських домовленостей від 14 березня 1978 року // Внешнеэкономическая деятельность: международное частное право и российское законодательство: Сборник нормативных документов. – М., 1997. – 315с.
 26. Женевська конфенція про представництво в міжнародній купівлі-продажу товарів від 17 лютого 1983 року // Внешнеэкономическая деятельность: международное частное право и российское законодательство: Сборник норматывних документов. – М., 1997. – 315 с.
 27. Директива Ради ЄЕС «Про координацію країн – членів ЄЕС в питанні про незалежних торгових агентів» від 18 грудня 1986 року // Рябиков С. Ю. Агентские соглашения во внешнеэкономических связях. – М.: Внешнеэкономический центр «Совинтерюр», 1992. – 467 с.
 28. Інструкція по складенні дистриб’юторських контрактів / Публікація Міжнародної торгової палати № 441 // http: miripravo.ru
 29. Типовий дистриб’юторський контракт / Публікація Міжнародної торгової палати № 518. // http: miripravo.ru
 30. Проект Закону України «Про ріелторську діяльність» № 3499 від 27 квітня 2007 року // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=937-14.
 31. Проект Закону України «Про товарну біржу» // Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=29627&pf35401=103831.
 32. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право /М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2007. – Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – 2007. – 1055с.
 33. Васильєва В. А. Істотні умови посередницького договору / В. А. Васильєва // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 1. – С. 76-83.
 34. Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг. Монографія. / Васильєва В. А. – Івано-Франківськ, 2006. – 346 с.
 35. Верес І. Я. Цивільно-правове регулювання комерційного представництва: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л., 2010. – 200 с.
 36. Верес І. Я. Поняття комерційного представництва // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7(199). – 136. – С. 11-15.
 37. Верес І. Я. Правова природа договору андеррайтингу // Часопис Академії адвокатури України. – 2013.- № 1(18).
 38. Верес І. Я. Права та обов’язки комерційного представника // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 4(138) – 175 с. – С. 24-31.
 39. Верес І. Я. Правові наслідки вчинення комерційним представником правочинів з перевищенням повноважень / І. Я. Верес // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 424 с.– С. 158-160.
 40. Верес І. Я. Комерційне представництво на ринку цінних паперів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – C. 171-174.
 41. Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / [Бек Ю. Б.,                   Верес І.Я. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук., проф. засл. юриста України               В. М. Коссака. – К. : Правова єдність, 2010. – 672 с.
 42. Гелецька І. О. Правова природа довіреності як форми уповноваження при договірному представництві / І. О. Гелецька // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Вип. 4 (12). – 2004. – С. 105–111.
 43. Гелецька І. О. Правове регулювання представництва у цивільному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. О. Гелецька. – К., 2005. – 17 с.
 44. Гудима М.М. Предмет договору про надання туристичних послуг за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / М.М. Гудима. – К., 2013. – 20 с.
 45. Гранін В. Л. Повноваження представника та його реалізація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / Гранін В. Л.– Одеса, 2005. – 18 с.
 46. Договірне право України: навч. посіб. / [Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін.]; під ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200.
 47. Доманова І. Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Доманова І. Ю.- К., 2006. – 230 с.
 48. Доманова І. Ю. Поняття та правова природа представництва в цивільному праві України / І.Ю. Доманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 56-59. – 2004. – С. 120–123.
 49. Доманова І. Ю. Поняття дій представника без повноваження та їх наслідки / І. Ю. Доманова // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С. 26–31.
 50. Дрішлюк A. І. Комерційне посередництво і комерційнепредставництво: на шляху вдосконалення нового цивільного та господарського законодавства України / A. І. Дрішлюк // Актуальні проблеми держави і права. – – Вип. 24. – С. 291–294.
 51. Дрішлюк A. І. Комерційне (торгове)представництво: порівняльно-правовий аспект / A. І. Дрішлюк // Актуальні проблеми держави і права.– – Вип. 21. – С. 282–285.
 52. Дрішлюк А. І. Агентський договір: цивільно-правовий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / Дрішлюк А. І. – Одеса, 2003. – 18 с.
 53. Дрішлюк А., Орзіх Ю. Правове регулювання брокерської діяльності в Україні/ А. Дрішлюк, Ю. Орзіх // Юридический вестник. – 2006. – №2.– С.109 – 113.
 54. Дядюк А.Л. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право, Київ, 2010. С.20.
 55. Орзіх Ю.Г. Брокерський договір: цивільно-правовий аспект: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Одеса, 2008. С. 20.
 56. Орзіх Ю.Г. Розмежування брокерського договору з суміжними договорами / Ю. Г. Орзіх // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 38. – С. 226-229.
 57. Керімов С. Г. Концепціяпредставництва в європейському праві (європейських правових системах) / С. Г. Керімов //Актуальні проблеми держави і права. – – Вип. 24. – С. 309–314.
 58. Климовська І. Я. Особливості послуг комерційного представника / І.Я. Климовська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008.– Випуск 46. – С. 120-125.
 59. Климовська І. Я. Особливості цивільно-правової відповідальності комерційного представника / І. Я. Климовська // Юридична Україна. – 2009. – № 2 (74). – С. 52-57.
 60. Климовська І. Я. Підстави виникнення комерційного  представництва /    І. Я. Климовська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2008. – Випуск 3. – С. 121-129.
 61. Климовська І. Я. Підстави припинення комерційного представництва / І. Я. Климовська // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». – 2009. – № 1 (29). – С. 128-133.
 62. Кужко О.С. Договір транспортного експедирування: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київ, 2008. – 19 с.
 63. Маслова-Юрченко К.О. Договір андеррайтингу за законодавством України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, Харків, 2012 року С. 22.
 64. Маслова-Юрченко К.О. Порівняльна характеристика договорів андеррайтингу та доручення / К.О. Маслова-Юрченко // Форум права (електронне видання).- 2008. – № 2. – С. 349-354.
 65. Маслова-Юрченко К.О. Визначення андеррайтингу у законодавстві України / К.О. Маслова-Юрченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12.- С. 106-109.
 66. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / [ред. В. М. Коссак ]. – К.: Істина, 2008. – 976 с.
 67. Невзгодина Е. Л. Представительство по советскому гражданскому праву / Невзгодина Е. Л. – Томск. – 1980. – 156 с
 68. Нерсесов Н. О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве / Н. О. Нерсесов. – М.: Статут, 2000. – 285 с.
 69. Оробець К. М. Загальне визначення комерційного посередництва у господарському праві і його співвідношення з цивільно-правовим розумінням представництва / К. М. Оробець // Адвокат. – 2008. – № 1. – С. 14–17.
 70. Трояновський О.В. Уніфікація норм про комерційне посередництво у міжнародному приватному праві / О.В. Трояновський // Підприємство, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 68-71.
 71. Трояновський О.В. Уніфікація норм про комерційне посередництво в Європейському Союзі / О.В. Трояновський// Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип. 34. – О.: Юрид. л-ра, 2007. – С. 116-120.
 72. Трояновський О.В. Комерційне посередництво в романо-германському і англо-американському праві: порівняльно-правовий аналіз / О.В. Трояновський // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008.- № 1.– С. 84-86.
 73. Трояновський О.В. Відповідальність сторін за міжнародним договорм комерційного посередництва: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеса, 2009. С. 20.
 74. Рясенцев В. А. Представительство и сделки в современном гражданском праве / Рясенцев В. А. – М.: Статут, 2006. – 603 с.
 75. Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти): монографія. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – 706 с.
 76. Рєзнікова В. В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.- Київ. – 2011.- С. 30.
 77. Рєзнікова В. В. Правовий статус біржових посередників  / В.В. Рєзнікова  // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 4. – С. 63-73.
 78. Рєзнікова В. В. Посередництво на страховому ринку України / В.В. Рєзнікова //  Право України. – 2010. – № 4. – С. 275-282.
 79. Рєзнікова В. В. Особливості посередницької діяльності на кредитному ринку/ В.В. Рєзнікова  // Університетські наукові записки. – 2010. – № 1. – С. 67-72.
 80. Рєзнікова В. В. Правова природа інституту туристичного обслуговування/ В.В. Рєзнікова // Бюлетень міністерства юстиції України. 2010.- № 9. – С. 70-81.
 81. Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередницької діяльності на ринку цінних паперів / В.В. Рєзнікова // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2011. – № 2. – С. 35-44.
 82. РєзніковаВ.В. Сутність категорії «послуга»: аналіз існуючих концепцій / В. В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. – 2009. – №  – С. 58–68.
 83. Рєзнікова В.В. Послуга: господарсько-правовий аспект регулювання / В. В. Рєзнікова // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – №  – С. 155–160.
 84. Рєзнікова В.В. Послуга та суміжні правові категорії / В. В. Рєзнікова // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2. – С. 105–115.
 85. Рєзнікова В. В. Посередництво та представництво як суміжні правові категорії / В. В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 6. – С. 55–67.
 86. Рєзнікова В.В. Договірне оформлення посередницьких правовідносин в Україні / В. В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № – С. 47–56
 87. РєзніковаВ. В. Співвідношення основних посередницьких договорів / В. В. Рєзнікова // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №  – С. 19–24.
 88. Рясенцев В. А.Представительство и сделки в современном гражданском праве / В. А. Рясенцев. – М.: Статут, 2006. – 603 с.
 89. Сальнікова Г. І. Правове регулювання посередництва у підприємницькій діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / Г. І. Сальнікова. – Харків, 2003. – 30 с.
 90. Панченко А.М. Вдосконалення господарсько-правового регулювання інституту комерційного посередництва: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право, Київ, 2011 С. 18.
 91. Пацурія Н. Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин: (господарсько-правовий аспект): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право, Київ, 2014. – 29 с.
 92. Полтавський О. Визначення правового статусу професійного досвіду представника за договорами на оформлення представництва / О. Полтавський// Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 6.- С. 100-103.
 93. Федорченко Н. В. Договір доручення: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / Н. В. Федорченко. – Київ, 2004. – С.
 94. Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України / С. Фурса // Право України. – 1999. – № 4. – С. 94-97.
 95. Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Дрішлюк А. І. Добровільне представництво у цивільному праві України: навчальний посібник / Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Дрішлюк А. І. – К.: Істина, 2007. – 306 с.
 96. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права / Цвайгерт К., Кетц Х. – М.: Международные отношения, 2000. Т.2. – 512 с.
 97. Цюра В. В. Юридичні ознаки представництва в світлі загальної теорії цивільного права / В. В. Цюра // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2009. – № 10. – С. 42–49.
 98. Цюра В. В. Структурний аналіз та принципи інституту представництва в цивільному праві / В. В. Цюра // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2010. – № 2. – С. 82–90.
 99. Цюра В. В. Представництво та посередництво як способи виникнення і здійснення цивільних прав: аспекти взаємодії / В. В. Цюра // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2011. – № 3. – С. 42–48.
 100. Чижмар Ю. Правовий статус посередників на товарних біржах / Юлія Чижмар // Право України. – 2000. – № 2. – С. 22-33
 101. Шаповал Л. І. Представництво в цивільному праві: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / Л. І. Шаповал.– Київ, 2007. – 22 с.
 102. Ярошевська Г.М. Договір про надання юридичних послуг: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київ, 2014. – 19.

Матеріали

Комерційне представництво Практикум навчальної дисципліни

Робоча програма Комерційне представництво
Комерційне представництво Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус