Історія розвитку нотаріату

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Немає

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10
1
1

Опис курсу

ІСТОРІЯ  РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ

 

Освітній рівень: ______________магістр______________________

 

Семестр 2

Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні  – 16 )

 

 

Лектор: доц. Шевчук Л.Е.

 

Результати навчання:

 

Знати:

 • історичні події та факти, що впливали на зародження та розвиток інституту нотаріату;
 • основоположні законодавчі акти, які регулювали нотаріальну діяльність на різних етапах історії європейських держав загалом та України зокрема;
 • системи та національні типи сучасного нотаріату, їх витоки, закономірності та особливості розвитку.

 

Вміти:

 • працювати з літературою історичного та правового характеру, аналізувати історичні факти, давати їм правову оцінку, визначати роль та значення в процесі становлення та розвитку нотаріату;
 • аналізувати, порівнювати та тлумачити норми нотаріального законодавства України та зарубіжних країн;
 • на підставі набутих знань виявляти недоліки, окреслювати перспективи та напрямки реформування сучасного інституту нотаріату.

 

Анотація навчальної дисципліни: Становлення та розвиток інституту нотаріату є дисципліною, яка вивчає виникнення та еволюцію нотаріальної діяльності загалом та в Україні зокрема, основні етапи розвитку нотаріату в західноєвропейських країнах, системи та національні типи нотаріату. Вона спрямована на вироблення у студентів вміння працювати з літературою історичного та правового характеру, аналізувати джерела права та історичні факти, давати їм правову оцінку, визначати роль та значення у процесі розвитку інституту нотаріату. Це сприяє виробленню виважених оцінок щодо сучасного стану інституту нотаріату, правильному визначенню напрямів його реформування

 

Форми та методи навчання: лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська

Галузь знань            08    право

Спеціальність  081  право

 

Розглянуто на засіданні кафедри «27» серпня 2020 р. Протокол №1

Завідувач кафедри __________________ проф. Бойко І. Й.

 

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 2020р.       Протокол №______

 

Декан                ________________________         проф. Бурдін В. М.

 

 

Рекомендована література

 

 1. Авдеенко Н.И., Кабакова М.А. Нотариат в СССР. – Л., 1984.
 2. Білько К. Ф. Адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності нотаріату в Україні // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. К. – 2015
 3. Василенко Н.П. Матеріяли до історії українського права. – К.: друк. Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 336 с. – Т. 1.
 4. Выменец С.П. Историко-правовые аспекты становления и развития института нотариата. Российский и международный опыт. – СПб.: Академия общественных связей, 2000. – 231 с.
 5. Долинська М.С. Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні: монографія. – Л. – 2015. – 988с.
 1. Долинська М.С. До питання історіографії та методології дослідження інституту українського нотаріату та нотаріального законодавства // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 1. 2015. С. 136–145.
 1. Долинська М.С. Загальна характеристика закону речі посполитої «Право про нотаріат» 1933 року як джерела правового регулювання нотаріальної діяльності на теренах Галичини. //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 4. 2016. С. 112-121
 2. Долинська М.С. Нотаріальний процес: підручник. Л. – – 652 с.
 3. Желіховська Ю. Історико-правові аспекти становлення, розвитку та модернізації нотаріату України // Мала енциклопедія нотаріуса № 1(91), лютий 2017. С. 165-173
 4. Жюллио де Морандьер. Гражданское право Франции: история и современность. – М., 1961.
 5. Золотухіна О.М. Функціональне призначення нотаріату: теоретико-правові аспекти. //Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ. 2018
 6. Кальницький М. Нариси історії нотаріату України. – К. – 2008. – 144с.
 7. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и нотариальный процесс. – Харьков: Консум, 1999. – 240 с.
 8. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотаріат в Україні: підручник: – Харків. – – 384 с.
 9. Кочерьянц Р.Г. Возникновение, развитие и сущность советского государственного нотариата: Автореф. дис….канд. юрид. наук. – К., 1973. – 17 с.
 10. Ляпидевский Н.П. Исторія нотаріата. – М., 1875. – 257 с. – Т. 1.
 11. Мандельштам Л.Б. Учреждение нотариата и его организация // Журнал министерства юстиции. – 1899. – №4. – 52с.
 12. Мартинюк О.А., Специфіка організації нотаріальної діяльності в країнах із нотаріальними системами англосаксонського та латинського типів // Науковий вісник публічного та приватного права. Вип, 2017, № 2.
 13. Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення: монографія. – К. – 2013. – 130 с.
 14. Орзіх Ю.Г. До історії формування та розвитку римського нотаріату //Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – вип. 59. – С. 178-184
 15. Орзіх Ю.Г. Нотаріат у країнах Європи //Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – вип. 66. – С. 208-216
 16. Пиепу Ж – Ф., Ягр Ж. Профессиональное нотариальное право. – M., 2001. – с.224
 17. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; За відп. ред. Л.К. Радзієвської. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 525 с.
 18. Рицфоль Ж., Рико Ф. Нотариат Франции. – М.: ОКТБ, 1999. – 82 с.
 19. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. – СПб., 1867.– с. – Ч. III.
 20. Сумин А.М. Правовое регулирование нотариата в Германии // Нотариус. – 2000. – № 2. – С. 60-76.
 21. Фурса С.Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. – К.: Істина, 2002. – 320 с.
 22. Черемных И.Г. Российский нотариат: прошлое, настоящее, будущее. – М.: ОК ТБ, 1999. – 240с
 23. Черниш В. Незалежний нотаріат – необхідна умова становлення громадянського суспільства в Україні // Право України. – 2000. – № 9. – С. 4-8.
 24. Черниш В.М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні: Автореф. дис….канд. юрид. наук. – К., 2003. – 17 с.
 1. Черниш В.М., Степаненко В.Д. До питання про історіографію вітчизняного нотаріату: історико-правовий аспект //// Бюлетень Міністерства юстиції України №12 2009 р., С. 39-47
 1. Чижмарь К.І. Методологічні засади дослідження інституту нотаріату //Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2014. – вип. 26. – С. 90-92
 2. Юдельсон К.С. Советский нотариат. – М., 1959. – с.376
 3. Ясінська Л.Є. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект): Дис. канд. юрид. наук. – Л., 2005. – 210 с.
 1. Ясінська Л.Е Нотаріат латинського типу: основні риси та особливості //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 40. – Львів, 2004. – С. 75-82.
 2. Ясінська Л.Е Розвиток нотаріальної діяльності в Україні (ХІУ-ХУІІ ст.ст.). // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 43. – Львів, 2006. – С. 104-111.
 3. Ясінська Л.Е Європейська правова традиція та розвиток інституту нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України №8 ( серпень) 2010 р., С. 153-163
 4. Ясінська Л.Е. Становлення та функціонування органів нотаріального самоврядування (історико-правовий аспект). // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 53. – Львів, 2011. – С. 93-100.
 5. Шевчук Л.Е. Нотаріат в Україні в складі Російської імперії. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 57. – Львів, 2013. С. 154-162
 6. Шевчук Л.Е. Нотаріальна реформа 1864-1866 рр. в оцінках сучасників. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 59. – Львів, 2013. – C.156-163.
 7. Шевчук Л.Е.  Правове регулювання нотаріальної діяльності в українському праві XVIII – І пол. XІX ст. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 61. – Львів, 2015.
 1. Шевчук Л.Е. До питання про історію нотаріату в контексті історії держави і права України. /Шевчук Л.Е. // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІ регіональної науково-практичної конференції. 2015. – С. 138-140
 2. Шевчук Л.Е.Український нотаріат: історичний досвід, сучасний стан та перспективи /Шевчук Л.Е. //Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 2017. – Ч. 1.– С. 124-128
 1.  Шевчук Л.Е. Нотаріат на українських землях в складі Австро-Угорщини та Російської імперії: порівняльний аналіз / Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині ( XVIII – XX ст.). Матеріали круглого столу. Івано-Франківськ. – 2017. – С. 58-63
 1. Шевчук Л.Е. Основоположні принципи латинського нотаріату та їх реалізація в Україні: історико-правовий аспект / Шевчук Л.Е. //Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – C. 103-110
 2. Шевчук Л. Інститут нотаріату в Західноукраїнській Народній Республіці / Шевчук Л. // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2018. – Вип. 67. С. 77-84.
 3. Шевчук Л. Українські нотаріуси в Галичині на початку ХХ ст. та в період національно-визвольних змагань /Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії Українського державотворення (до 100-річчя проголошення): збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 2019.- вип. 2. С. 208-213.
 4. Шевчук Л.Е. Історико-правові аспекти впливу європейської правової традиції на характер та зміст нотаріальної діяльності на західноукраїнських землях. /Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100 річчя від дня народження. Львів. – 2019. – С. 196-206
 5. Шевчук Л. Європейська парадигма нотаріату: римські витоки. // Zeszyty naukowe uniwersytetu Rzeszowskiego, seria prawnicza, zeszyt 107/2019. С.141-152
 6. Шевченко Н.В. Розвиток нотаріату на півдні України (1866–1917 рр.). // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Миколаїв. 2019

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус