Історія публічної адміністрації (освітньо-наукова спеціалізація)

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Кобилецький М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116професор Кобилецький М. М.

Опис курсу

Місце дисципліни в навчальному процесі. Історія публічної адміністрації в Україні вивчає виникнення публічної адміністрації та її розвиток  на різних етапах історії української державності та права. Особлива увага звертається на аналізі історичних першоджерел та їх характеристиці.

Метою навчальної дисципліни «Історія публічної адміністрації» є оволодіння особами, що здобувають вищу освіту поглибленими знаннями історії становлення і розвитку публічної адміністрації в країнах Європи та України в частині вивчення відповідних проблемних питань, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Основними завданнями є:

подання особам, які здійснюють підготовку на відповідному рівні вищої освіти, поглиблених знань історії становлення і розвитку публічної адміністрації в країнах Європи та України;

розкриття питань поняття публічної адміністрації, теоретичні питання розвитку публічної адміністрації в Україні, моделі державного управління в період Київської Русі та Галицько-Волинської держави, державне управління в Гетьманщині, державне управління за Конституцією Пилипа Орлика, становлення і розвиток публічної адміністрації на українських землях в складі Австрії та Австро-Угорщини, становлення і розвиток публічної адміністрації на українських землях в складі Російської імперії, публічна адміністрація в Україні в період відновлення Української державності (1917 – 1920 рр.), публічна адміністрація на українських землях в складі іноземних держав (1918 – 1939/1940 рр.), становлення публічної адміністрації у незалежній Українській державі.

розвиток навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення навчальної дисципліни; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

Рекомендована література

Література:

Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі. Текст лекцій. – Львів, 2004.

Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.): моногр. / І.Й. Бойко. – Л., 2009. – 628 с.

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – Київ, 1968.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Київ, 1990.

Грушевський М. Історія України-Руси. Т. ІІ. Київ, 1994.

Гуз А.М. Історія держави і права України. Джерела права періоду Київської Русі: Навчальний посібник. – Київ, 2007.

Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (Кінець VIII ст. – початок XIV ст.): Навчальний посібник. – Київ, 2007.

Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. – Київ, 1996.

Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – Київ, 1984.

Копиленко О.Л. “Сто днів” Центральної Ради. – Київ, 1992.

Кравчук К. З досвіду державотворення України періоду Директорії // Право України, 2005. – № 2.

Кульчицький В.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. Львів, 2007.

Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава (1199-1349) / Монографія. – Львів, 2006.

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХIV століть. Дослідження теми. – Львів, 2004.

Музиченко П.П. Галицько-Волинське князівство: продовження традицій української державності. – Одеса, 1994.

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Львів, 2002.

Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. / За ред. В.Д.Гончаренка. – Київ, 2003. – Т. 2.

Юхимюк О.М. Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939). – Львів, 2004.

ДОПОМІЖНА

Білоконь М.В. Місцеві органи влади Російської імперії в Україні в першій половині ХІХ ст. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 15.

Гураль П. Органи самоврядування у містах Київської Русі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VIIрегіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2001. – Львів, 2001.

Капраль М. Національні громади Львова XІV – XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів, 2003.

Кобилецький М. Утворення та структура державного апарату ЗУНР. Навчальний посібник. – Львів, 1998.

Копиленко М., Копиленко О. Еволюція українського конституціалізму (з досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави) // Право України, 1992. – № 6.

Копиленко О. Уроки Центральної Ради // Право України, 1991. – № 1

Мельничук О.Ф Адміністративний апарат та органи самоврядування на Поділлі у другій половині ХІХ ст. // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Київ, 2005.

Bardach J. Miastanaprawiemagdeburskim w WielkimKsiestwieLitewskimodschylku XIV dopolowy XVII stulecia // KwartalnikHistoryczny 1980 №1.

Zdrojkowski Z. Geneza prawa sredskiego I jego rola dziejawa // Studia z dziejow srody Slaskiej, regiony I prawa Sredskiego. Historia LXX Wroclaw 1990

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму