Історія політичних та правових вчень

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Коваль А. Ф.,
816доцент Федущак-Паславська Г. М.
816Array
816доцент Коваль А. Ф.

Опис курсу

Історія політичних та правових вчень вивчає історію виникнення і розвитку сучасних політичних та правових вчень, дає можливість сформувати власний юридичний світогляд, який базується на знанні різних підходів і концепцій до конкретних державно-правових інститутів, держави і права в цілому.
Історія політичних і правових вчень дає можливість зрозуміти важливість і значення держави і права в духовних надбаннях людства на різних етапах його розвитку, побачити постійну роботу людської думки над пошуками кращих, оптимальних форм організації державно-правового буття людства.

Рекомендована література

I. Першоджерела
1. Августин Святий. Сповідь. – К., 1996.
2. Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук; За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1998.
3. Аквінський Тома. Коментарі до Арістотелевої «Політики». – К.: Основи, 2000.
4. Антологія української юридичної думки: В 6 т. – К.: Видавничий Дім „Юридична книга”, 2002. – Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права.
5. Арістотель. Нікомахова етика. – К., 2002.
6. Арістотель. Політика. – К., 2000, 2002.
7. Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство. – К., 2000.
8. Гоббс Т. Левіафан або Суть, будова і повноваження держави церковної і цивільної. – К., 2000.
9. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.
10. Дністрянський С. Загальна наука права і політики, Львів, 1923
11. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К., 1991.
12. Лок Дж. Два трактати про врядування. – К., 2001.
13. Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. – К., 1998.
14. Міхновський М. Самостійна Україна; Справа української інтелігенції. – К., 2007.
15. Монтеск’є Ш.Л. Про дух законів // В кн.: Невичерпність демократії. – К., 1994.
16. Платон. Держава. – К., 2000.
17. Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. – К., 2001.
18. Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. – К., 2003.
19. Франко І. Поза межами можливого // Вивід прав України. – Львів, 1991.
20. Ціцерон М.-Т. Про державу; Про закони; Про природу богів. – К., 1998.
21. Юркевич П. Історія філософії права; Філософія права; Філософський щоденник. Вид. друге. – К., 2000.
ІІ. Навчальна та наукова література
1. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: Навч. Посібник. – Львів, 2001.
2. Драгоманівський збірник. „Вільна спілка” і сучасний український конституціоналізм / За ред. Тараса Андрусяка. – Львів, 1996.
3. Зейдлер Г.-Л. Політична думка Стародавнього Світу. Правові доктрини імперіалізму. – Львів, 1959.
4. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень. – Львів, 2005.
5. Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки (від початку ХІХ століття до Михайла Драгоманова). – Нью-Йорк, 1965.
6. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
7. Себайн Дж. Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. – К., 1997.

Матеріали

Анотація

НОРМАТИВНА ПРОГРАМА

Питання на модуль

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму