Іпотечні відносини в нотаріальній практиці (Нотаріат)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Квіт Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Квіт Н. М.

Опис курсу

Мета полягає у засвоєнні студентами значення норм, які регулюють іпотечні правові відносин, їх характер; показати роль та значення іпотеки на сучасному етапі розвитку України в умовах гармонізації законодавства та інтеграції Українив Європейський Союз; продемонструвати нарозривний зв’язок матеріальних норм приватного та публічного характеру з їх практичним застосуванням.
Завдання – аналіз актів іпотечного законодавства України, судової практитки, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №№ 40-44. – С.356.
 2. Цивільний процесуальний кодекс Української РСР 1964 року.
 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2002. – № 3-4. – С.27.
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 18, №19-20, № 20-21. – ст.144.
 5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року // Відомості Верховної Ради України – 2002.- № 21-22. – ст.135.
 6. Закон України від 05.06.2003 року, № 898-IV “Про іпотеку” //  Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 38. – ст.313.
 7. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року №2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України – – № 5-6.- С.30.
 8. Закон України “Про кредитні спілки” від 20.12 2001 року № 2908-III // Відомості Верховної Ради України – – № 15.- С.101.
 9. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 року № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 18. – С.78.
 10. Закон України від 18.11.2003 року №1255-ІV “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” // Відомості Верховної Ради України – 2004. – № 11.- ст. 140.
 11. Закон України “Про заставу”// Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 47. – С.642.
 12. Закон України від 01.07.2004 року № 1952-IV “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” // Відомості Верховної Ради України – 2004. – № 51. – ст.553.
 13. Закон України від 02.09.1993р. “Про нотаріат” // Відомості Верховної Ради України – 1993. – № 39. – С.383.
 14. Закон України від 04.03.1992 року № 2163-XII “Про приватизацію державного майна” // Відомості Верховної Ради України – 1992. – №24 від 16.06.1992.
 15. Закон України від 06.03.1992 року № 2171-XII “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” // Відомості Верховної Ради України – 1992. – №24 від 16.06.1992.
 16. Закон України від 07.07.1999 року № 847-XIV “Про перелік об’єктів права державної власності, які не підлягають приватизації” // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 37. – ст. 332.
 17. Закон України від 08.06.2000 року № 1805-III “Про охорону культурної спадщини” // Відомості Верховної Ради України – 2000. – № 39. – ст. 333.
 18. Закон України від 12.07.2001 року №2664-ІІІ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” // Відомості Верховної Ради України – 2002. – №1.- С.1.
 19. Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – С.377.
 20. Закон України від 19.06.2003 р. №979-ІV “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” // Відомості Верховної Ради України .- 2004. – № 1- С. 1.
 21. Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV “Про виконавче провадження”// Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 24. – С.207.
 22. Закон України від 22.11.2002 р. №240- ІV “Про приєднання України до Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року” // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №3. – С.15.
 23. Закон України від 22.12.2005 р. № 3273-IV “Про іпотечні облігації” // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 16. – С. 134.
 24. Закон України від 23.02.2006 №3480-IV “Про цінні папери і фондовий ринок” // Вісник Верховної Ради України – 2006. – № 31. – С.268.
 25. Постанова Кабінету міністрів України від 23.12.2004р. № 1715 “Питання Державної іпотечної установи” // Офіційний Вісник України – 2004. – № 51. – С. 3353.
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2005 року №643 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1211” // Офіційний вісник України – 2005. – №30. – с. 146. – С.1822.
 27. Постанова Кабінету міністрів України від 31.03.2004 р. №410 “Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек”// Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. – 2004. – № 28379.
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 року №422 “Про затвердження Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання” // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів – 2004. – № 28383
 29. Постанова Національного банку України №54 від 18.02.2004 р. “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Правління Національного банку України” // Офіційний вісник України вiд 26.03. – 2004. – № 10. – С. 220.
 30. Розпорядження Кабінету міністрів України від 10.08.2004р. № 559-р “Про схвалення концепції створення національної системи іпотечного кредитування” // Офіційний Вісник України – 2004. – № 32. – С. 2169.
 31. Наказ Міністрества юстиції України від 22.02.2012 року №296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» // Офіційний Вісник України від 07.03.2012 р. – №17. – С. 66. – Ст.632.


Судова практика

 1. Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 30.05.2001 року “Про вирішення окремих спорів, пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань” // Вісник господарського судочинства – 2001. – №3.
 2. Справа № 22-1389/06 від 26.09.2006року // http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=204:2:125854778805190::NO::P2_DC…
 3. Справа №04-1/15 від 12.06.2001р. Архів Вищого Арбітражного суду України за 2001 рік.
 4. Справа №1/340-27/262 від 24.09.2002 р. Архів господарського суду Львівської області.
 5. Справа №2-24/2007р. від 18.12.2007року // http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=204:2:1747183179850775::NO::P2_DC…
 6. Справа №2-3884 від 27.09.2007року// http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=204:2:1258547788051590::NO::P2_DC


Базова

 1. Дякович М. М.// Іпотека – інститут для боржника і кредитора // Нотар. – 2004. – ХХІ №2 (16) червень – с.27.
 2. Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу / А.А. Герц  – Львів, 2007. – 194 с.
 3. Іпотека – практика застосування. – Харків: “Страйд”, 2004. – 528 с.
 4. Довдиенко И. Ипотека: учебно-практическое пособие / И.Довдиенко. – М.: Узд-во РДЛ, 2002. – 272 с.
 5. Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинном праве в связи с современным строем народного хозяйства / Базанов И.А. – М.: Статут, 2004. – 589 с.
 6. Пучковская И.И. Ипотека: залог недвижимости / И.И. Пучковская – Харків: “Консум”, 1997. – 220 с.


Допоміжна

 1. Благая І. Історія правового інституту застави і сучасність / І. Благая // Право України. – 2000. – №1. – С. 41-44.
 2. Блідченко В. Узгодження норм іпотечного законодавства / В.  Блідченко // Юридичний журнал.  – 2005. – №7(37). – С.44-46.
 3. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1: Общие положения: Изд.4-е. – М.: “Статут”, 2001. – 841 с.
 4. Витрянский В. Обеспечение исполнения обязательств // Хозяйство и право. –2001. -№10. – с.61.
 5. Вишневский А.А. Залоговое право. – М.: изд-во ВЕК, 1995.
 6. Головин Ю.И. Особенности нотариального удостоверения договоров об ипотеке. // Дис. канд. юрид. наук. –М., 1999. – с.104.
 7. Гражданское право/ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Проспект, 2005. Т.2.
 8. Грибанова О. Порівняльний аналіз законодавства про іпотеку/ О.Грибанова // Іпотека –практика застосування. – Харків: “Страйк”, 2004. – С.11.
 9. Дякович М.М. // Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Львів. – 2003.
 10. Евтух А.Т. Ипотека: механизм эффективного использования ресурсов / А.Т. Евтух. – Луцк: ВОТ, 2001. – 316 с.
 11. Журавльов Д. Іпотека-страховий поліс кредитора / Д. Журавльов // Іпотека – практика застосування. – Харків: “Страйк”, 2004. – С.54-55.
 12. Земельне право України : Підручник / За ред.. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер. – 2004. – 368с.
 13. Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий дім Ін Юре, 2007. – 896с.
 14. Иоффе О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе. – М.:”Юрид. лит.”, 1975. – 872 с.
 15. Исрафилов И. Особенности залога жилых домов и квартир. // Хазяйство и право. – 1996. – №11. – с.136.
 16. Іпотека в країнах Європи. Короткий огляд // Група економічного та фінансового законодавства. –Київ, 2000. – 14 с.
 17. Квіт Н.М. Правовий режим іпотечних цінних паперів / Н.М. Квіт // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Юридична // Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 1. – С.114-123.
 18. Квіт Н.М. Проблемні питання українського законодавства щодо предмету іпотеки при оформленні відносин з іпотечного кредитування / Н.М. Квіт // Наукові записки: серія “Право”.– Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2006. – Вип.7. – С. 192-201.
 19. Квіт Н.М. Цивільно-правове регулювання іпотечних цінних паперів в Україні / Н.М. Квіт // Проблеми державотворення і захисту людини в Україні: матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції (6 лютого 2008 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С.144-147.
 20. Квіт Н.М. Цивільно-правові аспекти захисту прав кредитора в іпотечних кредитних відносинах / Н.М. Квіт // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства (Осінні юридичні читання). – Львів, 2006. – С. 73-75.
 21. Ковальчук А. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні. // Право України. – 2002. – №9. – с.65.
 22. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми / К. Колесніченко // Право України. – 2001. – №10. – С.77-80.
 23. Копишинська Н.В. Становлення іпотеки в Україні / Н.В. Копишинська // Фінанси України. – 2004. – №5. – С.54-60.
 24. Кравченко В.І. Історичні аспекти іпотеки / В. І. Кравченко // «Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку»: за матеріал. VІІІ Всеукраїнських муніципальних слухань “Ресурси місцевого і регіонального розвитку: національний та міжнародний аспекти”, Судак (Автономна Республіка Крим), 29 липня – 2 серпня 2002 р., – К.: Атіка-Н, 2003. – С.345-351.
 25. Кулинич П. Іпотека в Україні : на шляху з минулого в майбутнє // Українське комерційне право. – 2003. – №2. – с.4.
 26. Любунь О.С. Іпотечний ринок. Підручник / О.С. Любунь, О.І. Кірєєв, М.П. Денисенко – К.: Атіка, 2006. – 288 с.
 27. Милейко Я. Іпотечні цінні папери / Я. Милейко, А.Поплюйко // Цінні папери України. – 2004. – №31 (319).
 28. Морозова Ж.А. Ипотека сегодня: правовые, жилищные, залоговые, кредитные, налоговые, страховые и другие аспекты / Ж.А. Морозова – М., 2007. – 191 с.
 29. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 976 с.
 30. Носік В. Проблеми формування правового інституту іпотеки землі в Україні. // Українське комерційне право. –2002. №2. – с.36.
 31. Павлодський Е. Залог и ипотека / Е. Павлодський // Хазяйство и право. – 2000. – №2. – С. 23-25.
 32. Парасюк В.М. Деякі проблеми виникнення та законодавчого регулювання інституту іпотеки / В.М. Парасюк // Митна справа. – 2011. – №1(73). – ч.2. – С.97-101.
 33. Сірякова Е. Застава (іпотека) як вид забезпечення виконання зобов’язання / Е. Сірякова // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – №5
 34. Суржинський М. Теоретичні та практичні аспекти застосування іпотеки / М. Суржинський // Юридичний журнал. – 2004. – №6 (24). – C. 66.
 35. Фріс І. Питання нотаріального посвідчення договорів іпотеки / Іпотека – практика застосування.- Харків: “Страйд”, 2004.- 528 с.
 36. Чанишева А.Р. Іпотечні цивільні правовідносини: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03. «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А.Р. Чанишева – К., 2009.
 37. Черных А.В. Залог недвижимости в российском гражданском праве. – М., 1995.
 38. Шишка Р.Б. Забезпечення виконання зобов’язань //Цивільне право України. Курс лекцій у 6-ти томах / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В.Сергієнко, О.В. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка / за ред. Р.Б.Шишки. – Х.: Національний університет внутрішніх справ. Еспада, 2005. – Т.5. – Кн. 1. – С.88-120.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Робоча програма Іпотечні відносини в нотаріальній діяльності

Іпотечні відносини в нотаріальній практиці Практикум

Іпотечні відносини в нотаріальній практиці – Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус