Інтернет право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент Тарасенко Л. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3
доцент Кметик-Подубінська Х. І.
Гринчак І. В.

Опис курсу

Для студентів 2 року навчання.

Види діяльностей, в яких студенти можуть застосувати отримані знання: науково-дослідна, методична, практична тощо) і /або типи задач, у виконанні і розв’язанні яких студенти зможуть використати здобуті в межах курсу знання і вміння: правильно застосовувати законодавство, що регулює інтернет-відносини; аналізувати практичні казуси, розуміти природу Інтернету, правову природу веб-сайту, веб-сторінки тощо..

Інтернет – це всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, ви-значеному міжнародними стандартами. Інтернет як інформаційна система характеризується тим, що містить в собі величезну кількість різнопланової інформації, яка в ньому розміщена. Слово «система» означає наявність певних структурних елементів і логічних зв’язків між ними. Всесвітній характер Інтернету означає те, що будь-яка особа з будь-якої країни світу за наявності технічної можливості (доступу до мережі Інтернет) може користуватися (переглядати) веб-сайтами, які розміщені на будь-якому сервері та під’єднані до інформаційної системи Інтернету. Певною проблемою є те, що Інтернет не має кордонів, це наднаціональна інформаційна мережа, яка дозволяє необмеженому колу осіб споживати інформаційну продукцію певного виду залежно від бажання користувача. В Інтернеті станом на сьогодні здійснюється чимало прав громадян. Всі ці проблемні питання будуть предметом вивчення та аналізу студентами.

Рекомендована література

Internet Law – Guide to Cyberspace Law. Режим доступу:  https://www.hg.org/internet-law.html

ІТ ПРАВО / Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. / За заг. ред. Яворської О.С. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с. СКАЧАТИ: ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи. Право та інновації. 2014. № 3. С.7.

Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика: Монографія. К.: Едельвейс, 2014. 434 с.

Баранов О. ІНТЕРНЕТ І ПРАВО: ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ. ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 4. 2011. Режим доступу: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/125063/119578

Володовська В. Заборони та свободи в інтернеті: як виглядатиме Декларація цифрових прав людини. 2019. Режим доступу: https://zmina.info/articles/zaboroni_ta_svobodi_v_interneti_jiak_vigljiadatime_deklaracijia_cifrovih_prav_ljiudini/

Гура В. С. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту: автореф. дис.канд. юрид.наук. К., 2006. 20 с.

Гуцу С. Ф.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: МІЖНАРОДНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД. ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 2 (38) 2018. Режим доступу: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/152935/152055

Еннан Р. Правове регулювання відносин у мережі Інтернет. Матеріали Конференції «ІТ ПРАВО: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ». 2017. Режим доступу: http://aphd.ua/publication-173/

ІТ-право: теорія і практика. За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової. Одеса: Фенікс, 2017. 472 с.

Кохановська О.В. ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції.  Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С.202.

Литвинов Є.П. Щодо питання про визначення поняття «ІНТЕРНЕТ-ПРАВО».  Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 3. Режим доступу: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Chaau_2013_3_15.pdf

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”: Указ Президента України № 133/2017 від 15.05.2017 р. Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850

Про санкції: Закон України від 14.08.2014 р. № 1644-VII. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15

Савич С.С. Авторське право у цифровому середовищі: проблема монополії правовласника та забезпечення умов вільного використання творів / С.С. Савич. Бюлетень Міністерства Юстиції України. 2015. № 1. С. 87.

Селезньова О.М. Інтернет право і його місце в системі інформаційного права. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Серія Юридина. 2013. № 2-2, С. 236-240. http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/2-2_2013/35.pdf

Тарасенко Л.Л. Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права. Юридичний журнал «Право України». 2018. № 1. С. 103-113.

Тарасенко Л.Л. КОМП‘ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ОБ‘ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 251.

Тарасенко Л.Л. Правовий режим веб-сторінки. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. Вип. 65. С.134-144.

Тарасенко Л.Л. Право на доступ до Інтернету. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2020. Вип. 71. С. 53-61. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/11022/11290

Тарасенко Л.Л. Правова природа Інтернет права. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2021. Вип. 72. С. 47-54. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/11194/11502

Харитонов Є.О. СУТНІСТЬ ІТ-ПРАВА (ІТ- ПРАВО ЯК КОНЦЕПТ). ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 274.

Харитонова О.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ (СТРУКТУРИ) ІТ-ПРАВА. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 280.

Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. ІТ ПРАВО. Львів: «Левада», 2017.  470 с. Режим доступу: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/%d0%86%d0%a2-%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9e-%d0%9f%d0%86%d0%94%d0%a0%d0%a3%d0%a7%d0%9d%d0%98%d0%9a-2017.pdf

Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. Інтелектуальне право України. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 609 с.

Яворська О. C. ІТ-право: поняття, зміст, засади. Збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід”. Тернопіль: Юрид. ф-т. Тернопіл. нац. екон. ун-ту, 2017. С. 279-282.

Яворська О. ІТ право як паралель, як альтернатива чи як виклик. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції. Ч. 1. 7-8 лютого 2017 р., м. Львів. Львів, 2018. С.227-230.

Яворська О. С. ІТ право: поняття, засади, особливості. Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції». Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. С. 32-36.

5 випадків коли Ви не здогадувалися, що ваші цифрові права порушуються. 2019. https://rpr.org.ua/news/5-vypadkiv-koly-vy-ne-zdohaduvalysya-scho-vashi-tsyfrovi-prava-porushuyutsya/

Internet access is ’a fundamental right’. BBC News. 2010.  Режим доступу : http://news.bbc.co.uk/2/hi/8548190.stm

The right to privacy in the digital age, A/RES/68/167. http://undocs.org/A/RES/68/167 ; 5 випадків коли Ви не здогадувалися, що ваші цифрові права порушуються. 2019. https://rpr.org.ua/news/5-vypadkiv-koly-vy-ne-zdohaduvalysya-scho-vashi-tsyfrovi-prava-porushuyutsya/

Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Видавництво Ради Європи F-67075 Strasbourg Cedex. 2013. https://rm.coe.int/168059936a

Володовська В. Заборони та свободи в інтернеті: як виглядатиме Декларація цифрових прав людини. 2019. https://zmina.info/articles/zaboroni_ta_svobodi_v_interneti_jiak_vigljiadatime_deklaracijia_cifrovih_prav_ljiudini/

Мукомела І.В. Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення. Вісник Національної академії правових наук України № 4 (87). 2016 http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_com-77-85.pdf

Размєтаєва Ю.С. ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ IT. http://aphd.ua/publication-567/

Рішення Євросуду: свобода Інтернету є фундаментальним правом людини. 2013. http://khpg.org/index.php?id=1357685488

Середюк-Буз В. В. Міжнародно-правове регулювання свободи вираження поглядів в мережі Інтернет. Форум права. 2012. № 3. С. 6663. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_3_115

Стаття 10. Свобода вираження поглядів. Коментар. Режим доступу: https://protocol.ua/ua/konventsiya_pro_zahist_prav_lyudini_i_osnovopolognih_svobod_stattya_10/

Ценцура К. Інтернет скінчився. Все, що потрібно знати про скасування мережевого нейтралітету в США https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/internet-skinchivsja-vse-shcho-potribno-znati-pro-skasuvannja-merezhevoho-nejtralitetu-v-ssha-2475761.html

Матеріали

ПРАКТИКУМ 2022!!!

ТЕМА_1 тема_1 2022 _ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.

ТЕМА_2 тема_2 2022 _ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.

ТЕМА_3 Тема_32022_ПРАКТИНЕ ЗАНЯТТЯ.

Тема_4 Тема_4 2022_ПРАКТИНЕ ЗАНЯТТЯ.

Тема_5_Тема_5 2022_ПРАКТИНЕ ЗАНЯТТЯ.

 

Модуль_2022_перелік питань_Інтернет право_модуль_2022

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус