Господарське право (для економічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Левицька Н. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Левицька Н. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Господарське право України ” покликана формувати  знання основних положень теорії та практики застосування норм господарського права в процесі господарської діяльності. Допоможе оволодіти основними положеннями господарського права , які є  необхідною складовою прийняття правильних рішень як у сфері управління та контролю за економікою, так і при виконанні конкретних завдань на місцях. Під час вивчення господарського права майбутні фахівці навчаться на практиці застосовувати здобуті знання, набуті вміння та навички, що досягається у результаті використання збалансованої методики, яка передбачає поєднання вивчення теоретичних аспектів права та їх практичних ситуацій у сфері правового регулювання господарських відносин

Рекомендована література

 1. Булгакова І.В. Господарське право України: навч. посіб. /І.В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346 с.
 2. Вінник О.М. Господарське право: навч. посібник / О.М. Вінник. – 2-ге вид., змін, та доп. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.
 3. Віхров О.П. Господарське право: Спеціальна частина: навч.посібник / О.П. Віхров. – К.: Слово, 2006. – 344 с.
 4. Смолин Г.В. Господарське право України. Загальна частина:навчальний посібник / Г.В. Смолин. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 372 с.
 5. Смолин Г.В. Господарське право України. Особлива частина: навч. посібник / Г.В. Смолин. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 580 с.
 6. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: курс лекцій / О.П. Віхров. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2003. – 172 с.
 1. Господарське законодавство: навч. посібник / за ред.В.Л. Ортинського. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
 2. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. В.М. Коссака. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.
 3. Державне регулювання економіки / за ред. І.Р. Михасюка. –К.: Атіка, 2000. – 347 с.
 4. ІНКОТЕРМС: Офіційні правила тлумачення торгових термінів Міжнародної торгової палати: (редакція 2000 р.) // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 68.
 5. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посібник / В.В. Луць. – 2-е вид., перероб. і доповн. – К.: Юрінком Інтер,2008. – 576 с.
 1. Науково-практичний коментар Господарського кодексуУкраїни / О.А. Беляневич та ін.; за ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; О.М. Вінник. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер,2008. – 720 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму