Фінансове право (для факультету управління фінансами та бізнесу)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета: розкрити поняття і сутність фінансового права як галузі права, науки та навчальної дисципліни; ознайомити студентів із механізмом правового регулювання процесів мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів в Україні.

Завдання: охарактеризувати види, методи фінансового контролю, розглянути бюджетний устрій України, стадії бюджетного процесу в Україні, охарактеризувати податкову систему України, визначити структурні елементи податку та порядок сплати податків та погашення податкового боргу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • базові поняття фінансового права, систему джерел фінансового права;
  • стадії бюджетного процесу в Україні;
  • правове регулювання податкової системи України;
  • правове забезпечення здійснення державних видатків та функціонування державних цільових фондів.

вміти:

  • відповідати на основні теоретичні запитання теми;
  • аналізувати законодавство і нормативно-правові акти;
  • знати відповіді на контрольні запитання до теми;
  • давати правову оцінку казусів-задач до теми заняття;
  • правильно визначати бюджетний устрій і бюджетний процес;
  • аналізувати податкову систему України, а також правовідносини у банківській, страховій та валютній сферах.

Рекомендована література

1. Гетманець О. Правові основи бюджетного контролю // Право України. – 2010. – № 3. — С. 174-179.

2. Гетманець О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права // Право України. – 2009. – № 9. – С. 148-158.

3. Клочков В. Система органів державного нагляду та контролю (порядок створення та розмежування повноважень) // Право України. – 2010. – № 2. – С. 204-208.

4. Плескач В. Л., Жадько К. С. Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки // Фінанси України,- 2009.- № 6,- С. 85-93.

5. Гриневич А. Визначення поняття «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 36-39.

6. Жернаков М. Фінансовий контроль: сутність, суб’єкти, їх права та обов’язки // Підприємництво, господарство і право,- 2006.- № З,- С.64-67.

7. Живко 3. Б. Фінансовий моніторинг підприємства: проблема, безпека і специфіка діяльності // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 93-101.

8. Ісмаїлов А.Б. Шляхи удосконалення фінансового контролю // Фінанси У країни.-2003.- №4,-С.139-142.

9. Косаняк В.Я. Національний банк як особливий центральний орган державного управління у грошово-кредитній сфері: особливості правової природи // Життя і право. – 2004,- №6,- С. 30-37.

10. Косаняк В.Я. Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері // Життя і право,- 2004,- №8.- С. 42-51.

11. Максімова В. Організаційна структура системи аудиту // Підприємництво, господарство і право. – 2002.- №1,- С. 93-95.

12. Малишев А. Зміст і призначення контролю в механізмі управління //Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – №3. – С. 5-10.

13. Мельничук В. Фінансовий контроль в системі державного управління //Банківська справа. – 2002. – №2. – С. 26-36.

14. Монаєнко Антон Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 20-25.

15. Монаєнко А. Фінансова діяльність держави як категорія фінансового права // Право України. – 2010. -№ 9,-С. 162-172.

16. Науменков С., Міщенко С. Особливості формування сучасної моделі фінансової системи // Вісник НБУ. – 2006. – №11. – С. 26-31.

17. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків,- Чернівці: Рута, 2004,- 264с.

18. Пацурківський П. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми

методології. – Чернівці: ЧДУ, 1997.

19. Пацурківський П. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: ЧДУ, 1998.

20. Пишний А.Г. Фінансова система держави та її правове регулювання: трансформація поглядів // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – №4. – С. 557-564.

21. Савченко Л. Правовий статус Рахункової палати України: монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.-131 с.

22. Савченко Л. Фінансовий контроль – особливий інститут фінансового права // Держава і право. – 2001. – Вип. 14. – С. 291-297.

23. Сирота А. До питання створення єдиного наглядового органу за діяльністю фінансових установ // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 124-128.

24. Ствобачатий А., Осипчук Л. Державне казначейство у світлі різних поглядів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 10. – С. 84-85.

25. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 29-36.

26. Суботович Ю.Л. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України. – 2004. – №5.

27. Тігова Т. Історичні аспекти виникнення та розвитку державного казначейства // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – №2. – С. 18-22.

28. Чечуліна О. Державне казначейство – правовий статус та напрями діяльності // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – №12. – С. 18.

29. Шиток О.П. Фінансова система: підходи до визначення та кількісної оцінки // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4. – С.66-75.

30. Босий О.Д. Поняття фінансово-правової норми // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство,- 2001,- Випуск 121.- С.79-82

31. Босий О.Д. Юридична природа фінансово-правової норми // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2002.- Випуск 125.- С. 73-77

32. Босий О.Д. Фінансово-правові норми та соціальні інтереси // Науковий вісник Чернівецького університету,- Правознавство,- 2002,- Випуск 147,- С. 74-77

33. Босий О.Д. Структура фінансово-правої норми // Науковий вісник Чернівецького університету,- Правознавство,- 2002,- Випуск 154,- С. 91-94

35. Босий О.Д. Критерії класифікації фінансово-правових норм // Науковий вісник Чернівецького університету. – Правознавство. – 2003. – Випуск 161. – С. 71-74.

36. Воронова Л.К. До питання про систему фінансового права // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – № 2. – С. 75-82.

Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

38. Іванський А. Презумпція невинуватості у публічних фінансових правовідносинах // Право України. – 2010. – № 12. – С. 159-168.

39. Косаняк В. Застосування принципу неможливості повернення на гірше у податковому праві // Проблеми фінансового права. Міжнародна наукова конференція. Випуск 1,- Чернівці: Вид.-тво ”Рута”, 1996.- С. 193-201.

40. Кучерявенко М.П. До питання про систему фінансового права // Право України. – 2003. — №4. – С.35

41. Монаєнко А. Поняття фінансово-процесуального примусу в сучасній фінансово- правовій науці // Право України. – 2010. – № 12. – С. 168-177.

42. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів.- Чернівці: „Рута”, 2004.- 376 с.

43. Нечай А.А. Предмет фінансового права на сучасному етапі // Підприємство, господарство і право. – 2004. -№ 5. – С. 62-65.

44. Заверуха О.Б. Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми правового регулювання // Право України. – №9. – 2000. – С. 34-37.

45. Заверуха О.Б. Місцеві фінанси як об’єкт фінансово-правового регулювання // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Київ-2001,- Випуск 9. – С. 267- 273.

46. Заверуха О.Б. До питання про поняття бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.- К, – Випуск 8,- С. 299-305.

47. Карлін М. І., Харук Ю. В. Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх розв’язання // Фінанси України – 2010. – № 3 – С. 13-22.

48. Косаняк В.Я. Правова природа бюджету // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2000.- Випуск 35.- С. 230-239.

49. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. Навчальний посібник. – К,- 1999. – 487 с.

50. Сидорова Н.В. Правова природа бюджетного закону // Проблеми фінансового права. Міжнародна наукова конференція. Т.1.-Чернівці. – 1996. – С. 84-90.

51. Федчук С. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах // Право України. – 2010. – № 8. – С. 123-130.

52. Царук О. В. Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України // Фінанси України – 2010. – № 4 – С. 98-102.

54. Чугунов І. Я., Лисяк Л. В. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства// Фінанси України,- 2009,- № 11.- С. 3-12.

55. Шеремет Н.В. Юридична природа бюджетно-правової норми // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство,- 2003,- Випуск 187,- С. 83-86.

56. Шевчук В. О., Копич Р. І. Вплив бюджету на макроекономічні показники // Фінанси України – 2010. – № 3 – С. 3-13.

57. Юшко С. В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи // Фінанси України,- 2009,- № 1.- С. 86-98.

58. Буковинський С.А. До питання про Бюджетний кодекс України // Фінанси України. –

2003, -№4,-С. 3-13.

59. Воротіна Н.В. Основи теорії бюджету і бюджетного процесу та деякі проблеми правового регулювання цих питань в Україні // Правова держава.- 2002.- Вип.ЛЗ.- С. 202- 210.

60. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / Булгакова С.О., Базанова Н.В., Чечуріна О.О., Шаповал Т.А.- К.: Київ. держ. торг.-ек. ун-т, 2000,- 250 с.

61. Кондратюк С.Я., Борисенко В.М. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні // Фінанси України,- 2003,- №7.- С. 17-26.

62. Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар // Фінанси України.- 2002,- №5,- С. 74-77.

63. Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу планування бюджетів // Фінанси України,- 2004.- № 6.

64. Павлюк К.В. Казначейське виконання місцевих бюджетів // Фінанси України,- 2004,- №5.

65. Стовбчатий А., Осипчук Л. Реєстраційні рахунки у системі управління державними платежами // Підприємництво, господарство і право,- 2001,- №9,- С. 97-98.

66. Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України,- 2002.- №9,- С. 56-64.

67. Чернадчук В.Д. Щодо видів бюджетного контролю // Підприємництво, господарство і право,-2002.-№12,-С. 68-71.

68. Чернадчук В.Д. Щодо визначення поняття „бюджетний процес” // Підприємництво, господарство і право,- 2003,- №9,- С. 93-95.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму