Європейські моделі корпоративного управління

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Гладьо Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Гладьо Ю. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна охоплює детальне вивчення як теоретичних, так і практичних аспектів питання корпоративного управління у Європейському Союзі та гармонізації законодавства України з правом ЄС у цій сфері відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Курс складається з дев’яти тематичних блоків, присвячених вивченню загальних засад правового регулювання та основних моделей корпоративного управління в ЄС.

Значна увага приділяється також вивченню європейської правової бази, що регулює суспільні відносини у сфері корпоративного управління, а також напрямків реформування законодавства України у світлі європейської інтеграції.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського права, корпоративного права, основ європейського права.

Мета вивчення спецкурсу – опанування студентами  юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із питаннями корпоративного управління в Україні та ЄС та його окремими інститутами, вивчення вітчизняної законодавчої бази, що регулює суспільні відносини у сфері корпоративного управління, а також міжнародних нормативних актів та актів Європейського Союзу.

Завдання – ознайомити студентів з основними європейськими моделями корпоративного управління; законодавчими основами їх правового регулювання; навчити застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері корпоративного управління в Європейському Союзі для удосконалення вітчизняної практики корпоративного управління.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • джерела правового регулювання суспільних відносин у сфері корпоративного управління в ЄС;
 • основні моделі корпоративного управління в країнах ЄС;
 • правовий статус основних видів європейських корпорацій;
 • напрями удосконалення та гармонізації законодавства України із правом Європейського Союзу у сфері корпоративного управління відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • перспективи розвитку європейських моделей корпоративного управління;

вміти:

 • правильно застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері корпоративного управління в Європейському Союзі;
 • аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ:

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами).
 2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Том 1. – Стор. 83. – Ст. 2125.
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144 (з наступними змінами і доповненнями).
 4. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – ст. 356 (з наступними змінами і доповненнями).
 5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – N 50-51. – Ст. 384 (з наступними змінами і доповненнями).
 6. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 49. – Ст. 682 (з наступними змінами і доповненнями).
 7. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – N 5. – Ст. 35 (з наступними змінами і доповненнями).

ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЄС:

 1. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу від 15 квітня 2008 // режим доступу:

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206655%202008%20INIT

 1. Перша директива 2009/101/ЄС від 16.09.2009 щодо координації гарантій, що вимагаються в державах-членах від товариств в розумінні ст. 48 частина друга Трактату, з метою встановлення їх рівності в цілому співтоваристві, для забезпечення охорони інтересів як учасників, так і третіх осіб // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1
 2. Друга директива Ради 77/91/ЄЕС від 13.12.1976 щодо координації гарантій, що вимагаються в державах-членах від товариств в розумінні ст. 58 частина друга Трактату, з метою встановлення їх рівності в цілому співтоваристві, для забезпечення охорони інтересів як учасників, так і третіх осіб в сфері утворення акціонерного товариства, а також збереження та зміни його капіталу // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31977L0091&rid=1
 3. Третя директива Ради 78/855/ЄЕС від 9.10.1978, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, що стосується злиття акціонерних товариств // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31978L0855&rid=2
 4. Четверта директива Ради 78/660/ЄЕС від 25.07.1978, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, стосовно річних фінансових звітів деяких видів товариств // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31978L0660&rid=2
 5. Шоста директива Ради 82/891/ЄЕС від 17.12.1982, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, стосовно поділу акціонерних товариств // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31982L0891&rid=1
 6. Сьома директива Ради 83/349/ЄС від 13.06.1983, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, стосовно консолідованої фінансової звітності // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31983L0349&rid=2
 7. Восьма директива Ради 84/253/ЄЕС від 10.04.1984, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, стосовно затвердження відповідальних осіб за виконання законного контролю облікових документів // режим доступу:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31984L0253&rid=1
 8. Десята директива Європейського парламенту і Ради 2005/56/ЄС від 26.10.2005 стосовно транскордонного злиття господарських товариств // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0056&rid=1
 9. Одинадцята директива Ради 89/666/ЄЕС від 21.12.1989, що стосується вимог оприлюднення інформації щодо відділень, утворених в державі-члені деякими видами товариств, що регулюються правом іншої держави // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0666&rid=2
 10. Дванадцята директива Ради 89/667/ЄЕС від 21.12.1989, що стосується одноособових товариств з обмеженою відповідальністю // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0667&rid=2
 11. Тринадцята директива Європейського парламенту та Ради 2004/25/ЄС від 21.04.2004 щодо пропозиції прийняття // режим доступу: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0025&rid=1
 12. Директива Ради 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 р., що доповнює статут європейського товариства стосовно залучення працівників // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0086
 13. Директива Ради 2003/72/ЄС від 22 липня 2003, що доповнює статут європейського кооперативу стосовно залучення працівників // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0072

 1. Розпорядження Ради (ЄС) No 1435/2003 від 22 липня 2003 про статут європейського кооперативу (SCE) // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R1435

 1. Розпорядження Ради (ЄЕС) No 2137/85 від 25 липня 1985 про європейське згрупування господарських інтересів (EEIG) // режим доступу: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985R2137:en:HTML
 2. Розпорядження Ради No 2157/2001від 8 жовтня 2001 р. стосовно статуту європейського товариства (SE) // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R2157

ІІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

 1. Рішення Європейського Суду C-107/83 Klopp [1983] ECR 2971 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0107

 1. Рішення Європейського Суду C-143/87 Stanton [1988] ECR 3877 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0143

 1. Рішення Європейського Суду C-19/92 Kraus [1993] ECR I-1663 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0019

 1. Рішення Європейського Суду C-2/74 Reyners [1974] ECR 631 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0002

 1. Рішення Європейського Суду C-212/97 Centros Ltd [1999] ECR I-1459 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0212

 1. Рішення Європейського Суду C-264/96 ICI [1998] ECR I-0000 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61996CJ0264

 1. Рішення Європейського Суду C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-4165 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0055

 1. Рішення Європейського Суду C-70/95 Sodemare [1997] ECR I-3395 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61995CJ0070

 1. Рішення Європейського Суду C-81/87 Daily Mail [1988] ECR 5483 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0081

IV. ЛІТЕРАТУРА:

 1. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления. – К. : Наукова думка, 2003. – 159 с.
 2. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : збірник наукових праць / за редакцією В.В. Луця ; Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України. – Київ : Редакція журналу “Право України”, 2013. – 165 с.
 3. Кібенко О. Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи : перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. – Харків : СТРАЙД, 2005. – 432 с.
 4. Кібенко О., Пендак Сарбах А. Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу та законодавства України. / упоряд. Г. Друзенко, за наук. ред. О. Кібенко. – К.: Видавнича організація «Юстініан», 2006. – 496 с.
 5. Корпоративне право України : підручник / [В.В. Луць … [та ін.] ; за заг. ред. В.В. Луця ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 379 с.
 6. Корпоративне право України та інших європейських країн : порівняльно-правова характеристика : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 вересня 2014 року / [редакційна колегія : В.В. Луць, О.Д. Крупчан, В.А. Васильєва] ; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2014. – 231 с.
 7. Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою : організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми : збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару, проведеного в ЧДІЕУ 8 червня 2007 р. / за заг. ред. Л.М. Ремньової. – Чернігів : РВК “Деснянська правда”, 2007. – 146 с.
 8. Красько И. Е. Корпоративное право : избранные статьи. – К. : Юстініан, 2004. – 63 с.
 9. Кузьмін О. Є. Корпоративне управління : Посібник / Олег Євгенович Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак та ін.; За ред. О. Є. Кузьміна; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів, 2004. – 168 с.
 10. Македон В. В. Принципи та організаційні складові інтеграційної політики компаній у міжнародних моделях корпоративного управління : монографія / В.В. Македон ; Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Видавництво ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 394 с.
 11. Репецький В. М. Корпоративне право Європейського Союзу та України : навчальний посібник для студентів галузі знань 0304 “Право” спеціальності 8.03040101 “Правознавство” (для денної та заочної форм навчання) / В.М. Репецький, Я.І. Музика, С.О. Граб ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 275 с.
 12. Рудинская Е. В. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / Е.В. Рудинская, С.А. Яромич. – Київ : КНТ : Эльга-Н, 2008. – 413 с.
 13. Савельев Л. А. Корпорации: настоящее и будущее (экономико-правовые проблемы) : Монография / Л. А. Савельев, В. Н. Амитан, Н. И. Яркова и др.; Донбасская нац. акад. строительства и архитектуры. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 418 с.
 14. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навчальний посібник / А.В. Смітюх. – Вид. 2-ге, змінене і доп. – Київ : Істина, 2012. – 271 c.
 15. Спасибо-Фатєєва І. Вчення про корпоративні права і цивілістична доктрина. – Право України. – 2014. – № 6. – С. 84-92.
 16. Харитонова О. Дослідження проблем корпоративного права. – Право України. – 2014. – № 6. – С. 93-101.

Матеріали

робоча програма Європейські моделі корпоративного управліня

практикум Європейські моделі корпоративного управління

Перелік питань для підготовки до модуля

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму