Договори у сфері корпоративного управління

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Мартин В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Договори у сфері корпоративного управління» охоплює теоретичні та практичні аспекти кооперативного права, зокрема, питання договірного регулювання корпоративних відносин. Курс складається з пяти тем, кожна із яких присвячена окремим питанням договірного регулювання корпоративних відносин.

Увага приділяється вивченню вітчизняних законодавчих актів, що визначають порядок укладення та умови господарських договорів та договорів у сфері корпоративного управління.

Курс «Договори у сфері корпоративного управління» передбачає також і ознайомлення з практикою корпорацій Європейського Союзу в сфері кооперативного управління та питаннями гармонізації законодавства України в цій сфері із законодавством ЄС.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного, господарського та корпоративного права.

Вимоги до знань та умінь:

студенти повинні знати:

Поняття та основні особливості господарських договорів.

Основні види та особливості договоріву, які практикуються у сфері корпоративних відносин. Місце та значення договору у системі джерела регулювання корпоративних відносин.

Сферу договірного регулювання корпоративних відносин.

Основні особливості договорів про про створення акціонерного товариства (засновницьокого договору про порядок провадження  спільної  діяльності  щодо створення акціонерного товариства): порядок укладення та форма договору; предмет договору; договірні права та обов’язки засновників  акціонерного  товариства.

Особливості  засновницького договору про повне товариство (Поняття та правова природа засновницького договору про повне товариство. Сторони засновницького договору про повне товариство. Зміст засновницького договору про повне товариство. Порядок укладення та оформлення договору. Права сторін договору. Відповідальність сторін договору про повне товариство у випадку невиконання своїх обовязків.

Особливості засновницького договору про командитне товариство (Поняття та основні особливості  засновницького договору про командитне товариство. Сторони засновницького договору про командитне товариство. Порядок укладення та оформлення договору про командитне товариство. Зміст засновницького договору про про командитне товариство. Права та обовязки сторін договору.  Правові наслідкт невиконання сторонами договору про про командитне товариство своїх договірних обов’язків та ін.

студенти повинні вміти:

– правильно застосовувати законодавство, що регулює питання договірного регулювання корпоративних відносин;

– підготувати проекти договорів  про створення акціонерного товариства, засновницького договору про повне товариство, засновницького договору про командитне товариство та ін.

– аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 • Акціонерне право: Навч. посіб. / В.В.Луць, Р.Б.Сивий, О.С.Яворська. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.
 • Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В. С.– К.: Атіка, 2000. – 544 с.
 • Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. (2-е вид., змін. та доп.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
 • Вінник О.М. Договори акціонерного товариства // Юридична Україна. – 2009. – № 11-12. – С.216-227.
 • Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.
 • Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків, 2003. – 688 с.
 • Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник для вузов.– М.: НОРМА, 1999.
 • Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие.– Х.: Эспада, 1999.
 • Корпоративне право Республіки Польща (основні положення) : наук.-практ.посіб. К..: Юрінком Інтер, 2008. – 232 с.
 • Костова Н.І. Договір про створення акціонерного товариства / Н.І. Костова // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. – № 4. – С. 112-114.
 • Костова Н.І. Зміст договору про заснування акціонерного товариства / Н.І.Костова // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Римське право і сучасність». – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 224-226.
 • Костова Н.І. Категорія «засновницький договір» у Законі України «Про акціонерні товариства» / Н. І. Костова // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Римське право і сучасність (Шерешевські читання)». – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 241-243.
 • Костова Н.І. Правове регулювання створення акціонерних товариств / Костова Н.І. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2011. – № 945. – С. 334-337.
 • Костова Н.І. Створення акціонерних товариств за цивільним законодавством України. – Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012.
 • Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.
 • Крупка Ю.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про господарські товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 272 с.
 • Саракун І.Б. Здіснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект). Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2008. – 21 с.
 • Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Моно­графия.– Х.: Право, 1998.– 251 с.
 • Татьков В.І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Донецьк, 2003. – 20 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму