Договірні відносини у сфері використання довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Барабаш Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Барабаш Н. П.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Договірні відносини у сфері використання довкілля» є набуття студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного законодавства, що спрямовані на регулювання договірних відносин у сфері використання довкілля.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Договірні відносини у сфері використання довкілля» є аналіз актів екологічного законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів.

Рекомендована література

Література

Література:

 1. Боднар Т. В. Договірні зобов’язання в цивільному праві (загальні положення): Навч. посіб. / Тетяна Валеріївна Боднар. – К.: Юстиніан, 2007. – 280 с.
 2. Брунь А. Г. Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процесс; сімейне право; міжнародне приватне право» / А. Г. Брунь. – Х., 2003. – 15 с.
 3. Галишин Э. У. Особенности аренды лесных участков: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Природоресурсное; аграрное; экологическое право» / Э. У. Галишин. – М., 2008. – 33 с.
 4. Гордеев В. И. Использование водных объектов на условиях аренды / В. И. Гордеев // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 12. – С. 69-71.
 5. Договір як універсальна правова конструкція: монографія / А. П. Гетьман, В. І. Борисова, О. П. Євсєєв та ін.; за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. – Х.: Право, 2012. – 432 с.
 6. Дроздов И. А. Договоры на передачу в пользование природных ресурсов: учеб.- практ. пособ. / Игорь Александрович Дроздов. – М.: Проспект, 2001. – 120 с.
 7. Жевлакович М. С. Институт аренды земельных участков в законодательствах Российской Федерации и государств – членов Европейского Союза: монография / Мария Сергеевна Жевлакович. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 319 с.
 8. Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в України: теоретичні й практичні аспекти: монографія / Натілія Володимирівна Ільків. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 295 с.
 9. Кобецька Н. Р. Договори на використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька. // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності / за ред. В. В. Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – С. 259- 274.
 10. Кобецька Н. Р. Особливості та правова природа договорів на використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 1(33). – С. 90-94.
 11. Кобецька Н. Р. Види та характеристика природноресурсових договорів за законодавством України / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск ХХІІІ. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 164-171.
 12. Кобецька Н. Р. Становлення законодавчого регулювання та особливості оренди водних об’єктів / Н. Р. Кобецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Вип. 5. Том 1. – С. 133-135.
 13. Кобецька Н. Р. Договори у відносинах користування мисливськими угіддями / Н. Р. Кобецька // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 99-102.
 14. Кобецька Н. Р. Дозволи і договори в механізмі правового регулювання природокористування / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 71. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 242-247.
 15. Кобецька Н. Р. Договірне регулювання надрокористування в Україні / Н. Р. Кобецька // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 105–109. 16. Кобецька Н. Р. Договірне регулювання довгострокового тимчасового користування лісами / Н. Р. Кобецька // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 1. – С. 142–145.
 16. Колдаев С. В. Договорные формы недропользования: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Природоресурсное; аграрное; экологическое право» / С. В. Колдаев. – М., 2005. – 32 с.
 17. Костюченко М. С. Особливості правового регулювання оренди водних об’єктів у сучасних умовах / М. С. Костюченко. // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_35
 18. Корнеев А. Л. Сделки с земельными участками: Учебное пособие / Александр Леонидович Корнеев. – М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2006. – 192 с.
 19. Краснова М. В. Договори в екологічному праві України: Навч. посіб. / Марія Василівна Краснова. – К.: Алеута, 2012. – 216 с.
 20. Кулинич П. Ф. Право чини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. – 2006. – № 4. – С. 28-38.
 21. Медведєва Н. П. Правові засади гірничої концесії: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Н. П. Медведєва. – К., 2008. – 19 с.
 22. Миронова Л. А. Гражданско-правовые договоры в сфере природопользования: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Л. А. Миронова. – Казань, 2004. – 30 с.
 23. Налетов К. И. Правовые формы недропользования: монография / Кирилл Игоревич Налетов. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008. – 172 с.
 24. Пархоменко Н. М. Договір у системі права України: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Н. М. Пархоменко. – К., 1998. – 16 с.
 25. Рудень О. В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / О. В. Рудень. – К., 2015. – 18 с.

II. Нормативний матеріал:

1 Конституція України від 26 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст. 546.
 2. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р., в редакції Закону від 21 червня 2001 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №48. – Ст. 252.
 3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №24. – Ст. 189.
 4. Лісовий кодекс України в редакції від 8 лютого 2006 р. / Урядовий кур’єр. – 2006. – 18 квітня. – № 73-74.
 5. Кодекс України про надра від 21 липня 1994 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №36. – Ст. 340.
 6. Закон України «Про державну геологічну службу» від 4 листопада 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 15 грудня.
 7. Закон України «Про тваринний світ» в редакції від 13 грудня 2001 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №14. – Ст. 97.
 8. Закон України «Про рослинний світ» від 9 квітня 1999 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №22-23. – Ст. 198.
 9. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, схвалені Верховною Радою України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №38-39. – Ст. 248.
 10. Закон України від 16 червня 1992 р. «Про природно-заповідний фонд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.
 11. Закон України від 18 січня 2001 р. «Про об’єкти підвищеної небезпеки» / Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №15.- Ст.73.
 12. Закон України від 5 березня 1998 р. «Про відходи» / Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.
 13. Закон України «Про екологічний аудит» від 24 червня 2004 р. / Відомості Верховної Ради України. 2004. – №45. – Ст.500.
 14. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. з наступними змінами // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46-47. – Ст. 280.
 15. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р.Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 50. – Ст.433.
 16. Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №11. – Ст. 90.
 17. Закон України «Про концесії» від 16 липня 1999 р. / Урядовий кур’єр. – 1999. – 22 вересня.
 18. Закон України «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» від 14 вересня 2000 р. / Урядовий кур’єр. – 2000. – 1 листопада.
 19. Закон України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 р. / Урядовий кур’єр. – 2001. – 19 вересня.
 20. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №44. – Ст. 391.
 21. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18. – Ст. 132.
 22. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України в ред. від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.
 23. 24. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1995. – № 8. – Ст. 54.
 24. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст. 91.
 25. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.
 26. Про Червону книгу України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №30. – Ст.201.
 27. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 15. – Ст. 107.
 28. Про державний контроль за використанням і охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №39. – Ст. 350. 441.
 29. Про охорону земель: Закону України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст.349.
 30. Про екологічну мережу: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №45. – Ст. 502.
 31. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 р. / Урядовий кур’єр. – 2000. – 12 липня.
 32. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 р. Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №50. – Ст. 676.
 33. Про благодійництво і благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р.
 34. Загальнодержавна програма подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки: затверджена Законом України від 14 березня 2006 р. // Урядовий кур’єр. 2006. – 13 квітня. – № 70.
 35. Про основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Урядовий кур’єр. – 2007. – 27 червня. – № 113.
 36. Про деякі заходи щодо розвитку туристичної курортно-оздоровчої сфер в Україні: Указ Президента України від 11 березня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 15 березня. – № 149;
 37. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів: Указ Президента України від 21 лютого 2007 р. // Урядовий кур’єр. – 2007. – 27 лютого. – № 37.
 38. Стратегія національної безпеки України: затверджена Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. № 105/2007 / Урядовий кур’єр. – 2007. – 7 березня. – № 43.
 39. Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин: Указ Президента України від 23 травня 2005 р. №837/2005 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 8 червня. – № 105.
 40. Про заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства в Україні: Указ Президента України від 3 березня 2006 р. № 187/2006 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 16 березня. – № 50.
 41. Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів: постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147
 42. Правила відтворення лісів: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. №303.
 43. Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 1995 р. № 935
 44. Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р.
 45. Про затвердження Порядку проведення у 2006 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами: постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 р. № 167, зі змінами від 25 травня 2006 р. №746.
 46. Про закупівлю робіт з проведення робіт з геологічного вивчення надр за рахунок державного бюджету: постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1116.
 47. Про затвердження Порядку закупівлі робіт з проведення робіт з геологічного вивчення надр за рахунок державного бюджету: наказ Держкомприродресурсів України та Мінекономіки України №10/10 від 18 січня 2005 р.
 48. Про затвердження Типового коцесійного договору: постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. №643.
 49. Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого рівня впливу фізичних і біологічних факторів стаціонарних джерел на стан атмосферного повітря: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р., зі змінами від 16 червня 2004 р.
 50. Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р., зі змінами від 16 червня 2004 р.
 51. Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. №420 // ЗПУ України. – 1995. – №8. – Ст. 219.
 52. Порядок оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р.
 53. Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища: постанова Кабінету Міністрів від 7 травня 1998 р. № 634 / Офіційний Вісник України. – 1998. – №19. – 28.05. 1998.
 54. Про використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища: постанова Кабінету Міністрів від 5 липня 1999 р. № 1185 // Вісник податкової служби України. – 2000. – №10. – 14. 03. 2000.
 55. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів: постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 // Офіційний вісник України. – 2002. – №23. – Ст. 1106.
 56. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів: постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1219 // Офіційний вісник України. – 2002. – №34. – Ст. 1614.
 57. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 // Офіційний вісник України. – 2002. – №47. – Ст. 2163.
 58. Порядок використання коштів державного бюджету на здешевлення кредитів для здійснення природоохоронних заходів: затверджений постановою Кабінету Міністрів України постановою від 18 серпня 2005 р. № 773 // Офіційний Вісник України. – 2005. – № 34. – Ст. 2050.
 59. Типовий договір про умови ведення мисливського господарства: затверджено наказом Міністерства лісового господарства України від 12 грудня 1996 р. № 153.
 60. Про використання у 2006 році коштів, передбачених для здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища: постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 375 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 5 травня. – № 84.
 61. Положення про Національне агенство екологічних інвестицій України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 2007 р. № 977 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 57. – Ст. 2279.
 62. Порядок проведення відбору природоохоронних заходів та юридичних осіб усіх форм власності, які планують здійснити природоохоронні заходи, для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів комерційних банків: затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 6 квітня 2007 р. № 182.
 63. Порядок розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції про зміну клімату: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221, зі змінами від 16 липня 2008 р. № 642.
 64. Положення про екологічні фонди природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків: затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26 лютого 1993 р. №16 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, № 12947/1999.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 3. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 4. http://www.nau.kiev.ua/
 5. lawukraine.com
 6. pravovik.com.ua
 7. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 8. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 9. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Матеріали

Теми доповідей зі спецкурсу Договірні відносини у сфері використання довкілля 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму