Договірне забезпечення фінансової діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Складність правового регулювання фінансової сфери господарювання зумовлена необхідністю приведення господарського законодавства у відповідність з практичними потребами суспільних вимог в економічній системі України.

У процесі здійснення фінансової діяльності –  договірні відносини відіграють важливе значення, оскільки дозволяють забезпечити узгодження й реалізацію як приватних, так і публічних інтересів у сфері господарювання. Специфічний характер договорів у фінансовій діяльності призвів до того, що у економічній спільноті сформувався навіть окремий прошарок фінансистів – фахівців у сфері договірного права. Це, в свою чергу, підвищує вимоги до майбутніх фахівців фінансової сфери економіки щодо знань договірного права та практичних навичок застосування фінансово-правових норм у професійній діяльності.

Отже, слід визнати, що підготовка висококласних фахівців за спеціальністю „фінанси” не можлива без оволодіння ними нюансами правового регулювання договірних відносин.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є договірні відносини у фінансовій діяльності, тобто відносини, щодо спеціальних процедур укладання договорів у фінансовій сфері, загальних умов виконання господарсько-договірних зобов’язань та підстав їх припинення, засад фінансової відповідальності, специфіки, що притаманна окремим видам господарських договорів.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни — набуття студентами системних знань щодо основних механізмів і форм регулювання договірного забезпечення фінансової діяльності, набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері договірних відносин, на базі національного та міжнародного законодавства.

 

Основні завдання

Завдання навчальної дисципліни:

 

 • вивчення поняття, предмета та основних принципів договірного забезпечення фінансової діяльності;
 • аналіз основних джерел договірного забезпечення фінансової діяльності;
 • визначення порядку укладання та виконання договорів у фінансовій сфері;
 • вивчення основ правового регулювання договірних відносин в контексті регулювання підприємницької діяльності в Україні;
 • засвоєння поняття, змісту та основних засобів договірного забезпечення фінансової діяльності;
 • сприяння вихованню у студентів поважного ставлення до закону як важливого засобу захисту прав людини, інтересів суспільства і держави.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна вивчається на основі знань та має структурно-логічні зв’язки з предметами: „Корпоративне право”, „Правова протидія шахрайству у фінансовій сфері”, „ Фінансове право”.

 

Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 

Знати:

 • місце дисципліни в системі підготовки фахівців у фінансовій сфері;
 • основні категорії договірного забезпечення фінансової діяльності;
 • порядок укладання договорів у фінансовій діяльності;
 • підстави, засоби та форми реалізації відповідальності суб’єктів договірних відносин за неналежне виконання (невиконання) фінансово-договірних зобов’язань;
 • проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України щодо відносин договірного забезпечення фінансової діяльності;
 • сучасний стан діючого законодавства та напрямки його вдосконалення.

 

Уміти:

 • використовувати отримані правові знання у своїй практичній діяльності, розв’язувати правові ситуації;
 • розробити відповідні документи в процесі договірного забезпечення фінансової діяльності;
 • аналізувати зміст окремих видів договорів на предмет його відповідності положенням чинного законодавства України;
 • використовувати відповідні положення правових норм під час досудового розв’язання можливих суперечок, пов’язаних договірним забезпеченням фінансової діяльності, а також з реалізацією господарсько-договірної відповідальності у добровільному порядку.
 • адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій;
 • вільно орієнтуватися у питаннях правового характеру щодо обраної професії.

Рекомендована література

 1. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 2. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2007. – 712 с.
 3. Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 334 с.
 4. Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в Украине: монография.- Донецк: ООО»Юго-восток, ЛТД», 2009.- 307с.
 5. Василенко В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 440 с.
 6. Васильев А.С. Хозяйственное право Укранины: учебник / под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: Одиссей, 2005. – 464 с.
 7. Ващенко Ю.В. Банківське право / Ю.В. Ващенко. – К., 2006. – 344 с.
 8. Вінник О.М. Господарське право : навч. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.
 9. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. – К.: Юридична думка, 2005. – 568 с.
 10. Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник / О.М. Вінник, В.С. Щербина; за ред. проф. В.С. Щербини. – К.: Атіка, 2000. – 544 с.
 11. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник / О.П. Віхров. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.
 12. Воронова Л.К. Финасовое право: учебн. пособие / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – 366 с.
 13. Виговський О. І. Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. І. Виговський; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
 14. Виговський О. І. Новели акціонерного законодавства : науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» / Виговський О. І. – К : Юстиніан, 2009. – 880 с.
 15. Гайворонський В.М., Жушман В.П., Білоусов Є.М., Бойчук Р.П., Глібко C.B. Господарське право України. – X.: Право, 2005. – 384 с.
 16. Галянтич М.К. Господарське право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.
 17. Дзера О.В. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб./ Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін., за ред. О.В. Дзери.-К.: Юрінком Інтер, 2008.- 896 с.
 18. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія. – 2-ге видання. – К.: Юридическая практика, 2006.-384с.
 19. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібник / А.П. Дука. – Вид. 2-е. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.
 20. Жук Л.А. Господарське право: навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
 21. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посібник / В.А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
 22. Завальна Ж.В. Валютне право України / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. – Суми: Університетська книга, 2005. – 304 с.
 23. Заверуха І.Б. Банківське право: посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. / І.Б. Заверуха. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.
 24. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К., 2000. – 418 с.
 25. Задихайло Д.В. Корпоративне управління: навч. посібник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – X.: Еспада, 2003. – 688 с.
 26. Знаменський Г.Л. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов./За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; кол. авт. О.А. Беляневич, о. М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008.- 720с.
 27. Зюнькін А.Г. Фінансове право / А.Г. Зюнькін. – К.: МАУП, 2001.-179 с.
 28. Йоффе О.С. Обязательственное право.- М.: Юридическая литература, 1975. – 738 c.
 29. Карманов Є.К. Банківське право України / Є.К. Карманов. – Х., 2000. –647 с.
 30. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: учеб. пособие / Е.Р. Кибенко. – X.: Эспада, 2001. – 288 с.
 31. Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – №8. – 400с.
 32. Костюченко О.А. Банківське право /К: МАУП, 2000. 240 с.
 33. Кравчук В.М. Корпоративне право / В.М. Кравчук // Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.
 34. Краснокутська Н. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.
 35. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
 36. Крупка Ю.М. Ліцензування господарської діяльності в Україні: коментар законодавства, суд. Практика/ Ю.М. Крупка.- К.: Юрінком Інтер, 2010.- 304 с.
 37. Красько И. Агентский договор / И. Красько // Підприємництво, господарство і право. – 1999. – № 10. – С. 30–34.
 38. Крысенко Т. Агентский договор / Т. Крысенко // Бухгалтерия, налоги, бизнес. – 2005. – № 14 (476) – С. 48–51.
 39. Кудрявцева В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційної діяльності / В. Кудрявцева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 91–94.
 40. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2009. – 544 с.
 41. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посібник / Л.П. Кулаковська. –К.: Каравела, 2008. – 312 с.
 42. Кучерявенко М.П. Фінансове право України: підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; за ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 557 с.
 43. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 548 с.
 44. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.
 45. Луць В.В. Акціонерне право: навч. посібник / за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.
 46. Мамутов В.К. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
 47. Мамутов В.К. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др.; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
 48. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.
 49. Осадець С.С. Страхові послуги: підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.
 50. Орлюк О.П. Фінансове право: навч. посібник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 488 с.
 51. Петруся Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. – Дніпропетровськ, 2000. –100с.
 52. Подцерковний О.О. Господарське право: Підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; За ред. О. П. Подцерковного. – X.: Одісей, 2010. – 640 с.
 53. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.
 54. Поляков Б.М. Коментар судової практики ВСУ у справах про банкрутство / Б.М. Поляков.- К.: Логос, 2008.- 488с.
 55. Попондопуло В. Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). – Москва, 2001.- 345с.
 56. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 144 с.
 57. Саніахметова Н.О. Господарський кодекс України. Коментар / за заг. ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.
 58. Саніахметова Н.О. Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.
 59. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник / Саніахметова Н. О. – К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.
 60. Святоцький О. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні / О. Святоцький. – К.: Ін Юре, 2003. – 80 с.
 61. Стеченко Д. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібник / Д. Стеченко. – К.: Вища школа, 2002. – 254 с.
 62. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Каравела, 2009. – 624 с.
 63. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: навч. посібник / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.
 64. Таран Л.В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование) / Л.В. Таран.Х.: Видавець СПД Вапнярчук Н.М., 2004. – 256 с.
 65. Турыгина В.В. Лизинг как форма инвестиций в агропродовольственном секторе: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 .- Москва, 2008 -152 c.
 66. Тупчієв Д.Л. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. Станом на 18.03.2013р./Д.Л Тупчієв, С.В. Мостовенко, С.Г. Деледивка та інші.- К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 672 с.
 67. Щербина B.C. Господарське право України : Підручник. – К., Юрінком, 2013. — 640 с.
 68. Ярков В.В. Конкурсное производство: Учебник/ Под.ред. В.В. Яркова.- Спб.: Издательский дом С. Петерб. Гос. Университета, 2006.- 568с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму