Діяльність прокурора в контрольних судових стадіях кримінального провадження

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Трепак Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924Трепак Л. М.

Опис курсу

Мета: характеристика кримінальної процесуальної діяльності прокурора, а також теоретичного та практичного аспектів відносин, які виникають, змінюються та припиняються між ним та іншими суб’єктами кримінального провадження під час апеляційного, касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами.

Завдання:

 • визначити роль прокурора у кримінальних контрольних провадженнях;
 • з’ясувати суть форм проваджень з оскарження й перевірки судових рішень у кримінальних справах;
 • розкрити поняття, процесуальні особливості, завдання і значення апеляційного та касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві;
 • охарактеризувати прокурора як суб’єкта права на апеляційне та касаційне оскарження, суб’єкта подання заяви про перевірку судового рішення Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами;
 • розкрити процесуальні і тактичні особливості участі прокурора у розгляді кримінальних справ в апеляційному та касаційному порядку, Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами;
 • дослідити підстави для перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві.

У результаті вивчення даного спеціального курсу студент повинен

знати:

 • функції прокурора у контрольних стадіях кримінального провадження;
 • суть та завдання інституту оскарження і перевірки судових рішень, види форм провадження з оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві;
 • поняття, процесуальні особливості, завдання і значення апеляційного, касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами;
 • процесуальний статус прокурора у кримінальних контрольних провадженнях;
 • підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами.

вміти:

 • аналізувати норми кримінального процесуального законодавства, які регламентують діяльність прокурора у стадіях апеляційного, касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами, а також теоретичні положення, викладені у доктрині кримінального процесу;
 • вивчати та узагальнювати судову практику щодо перевірки судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами з ініціативи прокурора;
 • грамотно складати відповідні процесуальні документи прокурорського реагування;
 • застосовувати теоретичні знання до конкретних життєвих фактів і ситуацій, вирішувати практичні  завдання.

Рекомендована література

 1. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика : монографія / Н.Р. Бобечко ; за ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 686 с.
 2. Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе. – М.: Госюриздат, 1953. – 232 с.
 3. Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Апелляционное производство в российском уголовном процессе: Научн.-практ. пособие / Под общ. ред. Л.Ф. Мартыняхина. – М.: Юристъ, 2003. – 112 с.
 4. Куцова Э.Ф. Советская кассация как гарантия законности в уголовном процессе. – М., 1957. – 227 с.
 5. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 512 с.
 6. Мартынчик Е.Г. Охрана прав осужденного в кассационном производстве / Под ред. П.С. Никитюка. – Кишинев: Штиинца, 1979. – 120 с.
 7. Мотовиловкер Я.О. Проверка законности и обоснованности приговора. Учебное пособие. Вып. 3. – Ярославль, 1975. – 38 с.
 8. Мухин И.И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров. – М: Госюриздат, 1956. – 200 с.
 9. Николаев В. Задачи кассационного производства и ревизионный порядок пересмотра дел в советском уголовном процессе. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1961. – 51 с.
 10. Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1968. – 396 с.
 11. Перцовский С.Л. Опротестование, обжалование и пересмотр приговоров и определений, не вступивших в законную силу, в советском уголовном процессе. Лекция для студентов ВЮЗИ. – М., 1955. – 48 с.
 12. Познанский В.А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном процессе. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – 136 с.
 13. Попелюшко В.О. “Мала” судова реформа в Україні та захист прав громадян. – Острог, 2003. – 123 с.
 14. Потеружа И.И. Роль суда второй инстанции в укреплении законности  / Науч. ред. В.Н. Артемова. – Минск: Наука и техника, 1980. – 192 с.
 15. Проверка законности и обоснованности приговоров (сравнительное исследование) / АН УССР. Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого; Отв. ред. А.Я. Светлов, Г.И. Чангули. – К.: Наукова думка, 1991. – 240 с.
 16. Разинкина А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.
 17. Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР. – М.: Госюриздат, 1958. – 312 с.
 18. Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. – 320 с.
 19. Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров – М.: Наука, 1978. – 240 с.
 20. Червоткин А.С. Апелляция и кассация. Пособие для судей. – М.: Проспект. 2010. – 336 с.
 21. Шишкін В.І., Куйбіда Р.О. Оскарження й перегляд судових рішень в Україні. – К.: Факт, 2003. – 128 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму