Банківське право

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Ільницький О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6

Опис курсу

Мета: оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії банківського права і змісту законодавства у сфері регулювання банківської діяльності та грошового обігу в частині вивчення сутності правовідносин, які складаються при побудові та управлінні грошово-кредитною системою держави, формування у них навиків і умінь їх осмислення і застосування на практиці.

Завданнями навчальної дисципліни є:

 • подання студентам поглиблених знань теорії банківського права і змісту законодавства у сфері регулювання банківської діяльності та грошового обігу щодо напрямів і форм його реалізації, проведення всебічного аналізу практики його застосування;
 • засвоєння теоретичних основ побудови банківської системи, функціонування її елементів, організації платіжної системи та публічно-правових основ інструментів та механізмів розрахунків, системи валютного регулювання та контролю;
 • розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

У результаті вивчення спецкурсу студент повинен:

знати:

 • структуру банківської системи України, принципи її формування та функціонування в цілому та окремих елементів;
 • правовий статус Національного банку України як особливого органу публічного управління;
 • механізми та форми здійснення банківського регулювання та банківського нагляду в Україні та світі;
 • правові основи грошового обігу;
 • поняття і зміст платіжної системи; правила здійснення готівкових та безготівкових операцій, фінансово-правову характеристика інструментів платіжної системи;
 • фінансово-правові основи валютного регулювання та валютного контролю;
 • правила здійснення операцій з іноземною валютою в Україні;

уміти:

 • правильно визначити правові основи та застосовувати норми, які регулюють відповідні відносини;
 • запропонувати шляхи для вирішення проблем правового регулювання;
 • аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;
 • вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника правовідносин;
 • аналізувати фінансово-правові акти на предмет їх відповідності основним принципам та правилам, «читати» їх з точки зору належного виконання завдань і функцій бюджетних установ і організацій;
 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію.

Рекомендована література

 1. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні : монографія. – Х.: «Ксилон», 2004. – 326 с.
 2. Деньги, кредит, банки : учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2006. – 448 с.
 3. Джевонс У.Ст. Деньги и механизм обмена/ пер. з англ.– Челябинск: Социум, 2006.– 192 с.
 4. Заверуха І.Б. Банківське право: посібник для студентів.– Львів : Астролябія, 2002. – 222 с.
 5. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник. / В.Д. Лагутін. – К.: «Знання», КОО, 2003. – 199 с.
 6. Лукашев О.А. Правове регулювання грошової системи України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 – «теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право» / Лукашев Олександр Анатолійович; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого – Х, 2002. – 208 с.
 7. Смoвжeнкo Т.С. Систeмa гaрaнтувaння вклaдiв в Укрaїнi : Мoнoгрaфiя / [зa зaг. рeд. д-рa  eкoн. нaук  Т. С. Смoвжeнкo].  –  Львiв : Львiвський бaнкiвський iнститут НБУ, 2004. – 255 с.
 8. Финансы, деньги, кредит : Учебник / Под ред. О.В. Соколовой. – М. : Юристь, 2000. – 784 с.
 9. Царьова Л.К. Банківське право: [навчально-методичний посібник] / Царьова Л.К. – Одеса : Поліграф, 2006. – 180 с.

Матеріали

Банківське_право_Схема_курсу_2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус