Аудиторське право (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Сирко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Сирко М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є сприяти засвоєнню студентами теоретичних знань навчальної дисципліни та вироблення навичок, що надасть змогу з’ясувати зміст аудиторської діяльності,іі функції та перспективи розвитку,а також використання в системі управління суб’єктами господарської діяльності, поглибити власні знання, щоб використати їх у вирішенні проблем застосування аудиторського права.

Завданнями є: допомогти студентам освоїти матеріал, навчити  використовувати набуті навички у практичній діяльності, а також вирішувати практичні ситуації, що виникають у сфері аудиторської діяльності.

Результати навчання:

 • знати:

теоретичні та законодавчі положення аудиторського права, поняття аудиту, сертифікація аудиторів та реєстр аудиторських фірм, повноваження та діяльність Аудиторської палати України, загальні умови проведення аудиту, права та обов’язки аудиторів та аудиторських фірм,види відповідальності аудиторів та аудиторських фірм.

 • вміти:

вільно орієнтуватись в аудиторському законодавстві, застосувати знання у практичній діяльності; аналізувати правові проблеми, формулювати правові позиції, застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

Рекомендована література

                                                                 Література :

 1. Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник / за ред. д.е.н. проф. Немченко В.В. та Редько О.Ю. Київ: ЦУЛ, 2012. 536 с.
 2. Аудит: навч. посіб. / Дерев’янко С.І., Кузик Н.П., Олійник С.О., Ганяйло О. М. Київ: ЦУЛ, 2016. 380 с.
 3. Аудит: підручник / О.А. Петрик та ін. Київ: КНЕУ, 2015. 498 с.
 4. Бондар Ю.В. Робочі документи аудитора. Лід Скедьюли та Програми. Аудиторська вибірка: посібник. Київ: ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2017. 396 с.
 5. Виноградова М.О., Жидєєва Л. І. Аудит: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2014. 654 с.
 6. Немченко В.В. Редько О.Ю. Аудит. Київ: ЦУЛ, 2012. 540 с.
 7. Облік і аудит у питаннях та відповідях: навч.-метод.посіб. / Є.В. Калюга та ін. Київ, 2019. 374 с.
 8. Слюсаренко В.Є., Колісник Г.М. Аудит: навчальний посібник (друге видання доповнене. Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2016. 456 с.
 9. Сучасний аудит. за ред. І.І. Пилипенка. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. 643с.
 10. Утенкова К.О. Аудит. Київ: Алерта, 2011. 408 с. Додаткова
 11. Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Фабіянська В.Ю. Митний пост-аудит: навч.посіб. Київ: ЦУЛ, 2018. 388 с.
 12. Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: монографія. Київ: Інформ.-аналіт. агентство, 2010. 499 с.
 13. Пашкевич М.С., Шишкова Н.Л. Контроль: незалежний, внутрішній, державний: навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Незалежний аудиторський та внутрішньогосподарський контроль Дніпро : НГУ, 2017. 182 с. 14. Проскуріна Н.М. Рубітель О.Ю. Організація і методика документального забезпечення аудиту фінансової звітності в системі корпоративного управління: наук.-практ. посіб. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 214 с.

Нормативні документи :

 1. Методичнi рекомендацiї щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до міжнародних стандартів аудиту) : Рішення АПУ від 01.11.2012 р. № 260/ 6 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr_02230-12 (дата звернення: 02.04.2020).
 2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуг. URL: http://www.apu.com.ua. (дата звернення: 02.03.2020).
 3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон 2258-VIII, від 21.12.2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=62776. (дата звернення: 02.03.2020).
 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996–XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами)

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 1. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/
 2. Всеукраїнська професійна громадська організація: «Спілка аудиторів України» : http://spilka-audit.org.ua/
 3. Аудиторська палата України: http://www.apu.com.ua/
 4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України: http://www.ufpaa.org/
 5. Міжнародна федерація бухгалтерів: http://www.ifac.org/
 6. Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів України»: http://www.taxadvisers.org.ua/index.html
 7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/
 8. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/

Силабус:

Завантажити силабус