Антимонопольне право України (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Сирко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Сирко М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Антимонопольне право України” є ознайомлення студентів із основами правового регулювання економічної конкуренції в Україні, а також вивчення процедур, пов’язаних із одержання згоди на узгоджені дії (концентрацію) суб’єктів господарювання та реалізацією заходів юридичної відповідальності за вчинення порушень антимонопольно-конкурентного законодавства.

Основними завданнями дисципліни «Антимонопольне право України» є:

 • ознайомлення студентів з економічними науковими розробками теорій конкуренції і монополії;
 • з`ясування правової природи законодавства про захист економічної конкуренції;
 • вивчення особливостей правового статусу антимонопольних органів України;
 • юридичний аналіз конкретних складів правопорушень законодавства про захист економічної конкуренції та в сфері недобросовісної конкуренції;
 • здійснення правового аналізу відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 • характеристика процесуальних засад охорони та захисту добросовісної конкуренції.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • поняття, сутність і ознаки конкуренції, недобросовісної конкуренції, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку;
 • основи правового регулювання конкуренції;
 • особливості прояву недобросовісної конкуренції;
 • поняття, види та правові ознаки монополій;
 • сутність державного антимонопольного контролю;
 • компетенцію Антимонопольного комітету України та його територіальних органів;
 • особливості юридичної відповідальності за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства;
 • існуючі проблеми правового регулювання конкурентних відносин.

вміти:

 • вірно тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів, що регулюють конкурентні відносини;
 • аналізувати та давати правову оцінку документам, пов’язаних з діяльністю Антимонопольного комітету України та його територіальних органів;
 • приймати правові рішення та здійснювати інші юридичні дії у суворій відповідності з антимонопольно-конкурентним законодавством;
 • давати юридичні консультації з питань захисту конкуренції;
 • аналізувати та вирішувати правові проблеми, пов’язані із захистом конкуренції.

Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Прийнятий 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст.1122.
 3. Господарський процесуальний кодекс України. Прийня­тий 6 листопада 1991р. // Відомості Верховної Ради Укра­їни. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
 4. Кримінальний кодекс України.  Прийнятий 5  квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25—26. – Ст. 131.
 5. Цивільний кодекс України. Прийнятий 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40– 44. – Ст. 356.
 6. Господарський кодекс України. Прийнятий 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. —№ 18—22. – Ст. 144.
 7. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
 8. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради Укради 1996. – № 36. – Ст. 164.
 9. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 10. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30. – Ст. 238.
 11. Бакалінська О.О. Конкурентне право : навч. посіб. / О. О. Бакалінська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2010. – 387 с.
 12. Валітов С.С. Конкурентне право України. Навчальний посібник. – К. : «Юрінком Інтер», 2006. – 432с.
 13. Дахно І.І. Антимонопольне право. Курс лекцій. – К. : Четверта хвиля, 1998. – 352 с.
 14. Журик Ю.В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 272 с.
 15. Медведєв А.І. Контроль за дотриманням законодавства у сфері конкуренції : навч. посіб. / А. І. Медведєв ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. екон. теорії та конкурент. політики. – К. : КНТЕУ, 2010. – 227 с.
 16. Удалов Т.Г. Конкурентне право України : Навч. посіб. — К.: Школа, 2004. — 496 с.

 

Допоміжна

 1. Бакалінська О. Захист економічної конкуренції: окремі питання правового регулювання / Ольга Бакалінська // Юридичний журнал. – 2003. – № 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=868
 2. Законодавство України у сфері захисту економічної конкуренції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=94691&schema=main
 3. Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в Украине : монография / С.С. Валитов; Ин-т экономико-правовоых исследований. – Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2009. – 307 с.
 4. Журик Ю.В. Розгляд Антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Ю.В. Журик. – Хмельницький, 2006. – 147 с.
 5. Конкуренція і конкурентна політика : категорії та поняття / В.Д. Лагутін, О.О. Бакалінська, О.В. Вертелєва та ін.; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – К. : Київ.нац.торг.-економ. ун-т, 2009. – 320 с.
 6. Тотьев К.Ю. Конкурентное право (Правовое регулирование конкуренции). Учебник / К.Ю. Тотьев. – М., 2015. – 320 с.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. http://portal.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
 3. http://kmu.gov.ua – Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України
 4. http://www.osvita.org.ua/ – Освітній портал
 5. http://studrada.com.ua/libonline – Центральний юридичний портал України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус