Актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232доцент Палюх Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216доцент Палюх Л. М.

Опис курсу

Дисципліна «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні» є вибірковою дисципліною з галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право» в 3 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання про актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством України, у теорії кримінального права, необхідні для проведення власного наукового дослідження з проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх. Тому у курсі представлено як огляд концепцій щодо шляхів вирішення актуальних проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні» є оволодіння особами, які здобувають ступінь доктора філософії, знаннями про актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством України, у теорії кримінального права; розвиток у осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, вміння проявляти інноваційність, самостійність, і схильність до розробки нових ідей щодо шляхів вирішення проблем, що охоплюються цією навчальною дисципліною; оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження з проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Цілями курсу є:

 • вивчення законодавства, судової практики у справах про злочини неповнолітніх, наукових положень щодо шляхів вирішення проблемних питань застосування кримінального законодавства, що визначає особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх,
 • розвиток вмінь проявляти інноваційність, самостійність, і схильність до розробки нових ідей щодо шляхів вирішення проблем, що охоплюються цією навчальною дисципліною, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань;
 • отримати когнітивні та практичні уміння (здатність застосовувати отримані знання для виконання наукових завдань та розв’язання проблем, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх).

Після завершення цього курсу аспірант буде :

Знати:

– теоретичні та практичні проблеми застосування законодавства, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх – обумовленість особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх, заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до неповнолітніх – їх систему , види, особливості їх застосування до неповнолітніх, особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, від покарання, особливості зняття та погашення судимості в неповнолітніх, судову практику у цій категорії справ, шляхи подолання на практиці колізій, прогалин у законодавстві, що регулює окремі питання, що стосуються кримінальної відповідальності неповнолітніх;

– найбільш передові концептуальні та методологічні знання, наукові концепції, підходи до вирішення проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні та в зарубіжних країнах.

Вміти:

 • критично аналізувати, здійснювати критичну оцінку наукових позицій, ідей, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні;
 • здійснювати критичний аналіз комплексних проблем, що стосуються застосування законодавства, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні, що випливають з неузгодженості між собою положень кримінального, кримінального процесуального законодавства України;
 • розв’язувати проблеми застосування кримінального законодавства України, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін – К.: Атіка, 2004.
 2. Назимко Є.С. Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук. / Є.С. Назимко, Х, 2016. – 36 с.
 3. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування / Л.М. Палюх. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2010.

Додаткова література:

 1. Дащенко О.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Дащенко; Класичний приватний ун-т. — Запоріжжя, 2009.
 2. Дащенко О.В. Оцінка ефективності застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми, за кримінальним кодексом України [Текст] / О.В. Дащенко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. – № 4. – С. 77- 80.
 3. Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності: монографія / Г.О. Жремій, П.В. Хряпінський. – Х., 2012.
 4. Застосування кримінальних заходів до неповнолітніх правопорушників / Від. Ред. О.Я. Свєтлов.- К.: Наукова думка, 1974.
 5. Клевцов А.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спеціальність 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А.О. Клевцов – Дніпр. держ. ун-т внутр. справ – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.
 6. Ковтун Н.Я. Поняття, система та види додаткових покарань для неповнолітніх за КК України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковтун Наталія Ярославівна ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2010.
 7. Музика А.А. Примусові заходи медичного і виховного характеру / А.А. Музика. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1997.
 8. Назимко Є.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх: монографія / Є.С. Назимко. – К.: КНТ, 2015.
 9. Назимко Є.С. Іститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 384 с.
 10. Сахнюк С.В. Передумови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці [Текст] / С.В. Сахнюк, А.О. Клевцов // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. – № 4. – С. 84-88.
 11. Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види: Автореф. дис… канд.. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська нац. юрид. акад. – Одеса, 2004.
 12. Яцун О.С. Особливості кримінального покарання неповнолітніх [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яцун Олександр Сергійович ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009.

Силабус:

Завантажити силабус